Realizowane projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Innowacyjny system automatycznego planowania grafików pracy w oparciu o metody sztucznej inteligencji

inEwi sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Innowacyjny system automatycznego planowania grafików pracy w oparciu o metody sztucznej inteligencji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest opracowanie ulepszonej platformy do zarządzania ewidencją czasu pracy, poprzez stworzenie nowego modułu, opierającego się na nowatorskiej technologii umożliwiającej automatyczne układanie harmonogramów pracy z możliwością uwzględnienia potrzeb danego przedsiębiorstwa. Rozwiązanie będzie w sposób inteligentny dobierać wszelkie założenia przy ograniczeniu do minimum ingerencji użytkownika.

Całkowita wartość projektu: 6.106.372,21 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 4.560.960,01 PLN


Fundusze Europejskie

Innowacyjna technologia wieloetapowej weryfikacji pracowników i wykrywania nadużyć podczas rejestracji czasu pracy

INEWI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. ”Innowacyjna technologia wieloetapowej weryfikacji pracowników i wykrywania nadużyć podczas rejestracji czasu pracy”.

Celem projektu jest opracowanie technologii umożliwiającej wieloetapową, automatyczną weryfikację użytkownika ze zminimalizowaną, dążącą do zerowej szansą dokonania błędnej weryfikacji.

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii umożliwiającej wieloetapową, automatyczną weryfikację użytkownika ze zminimalizowaną, dążącą do zerowej szansą dokonania błędnej weryfikacji. Spółka zastosuje je w swoim obecnym rozwiązaniu działającym w środowisku chmurowym, które służy do ewidencji czasu pracy (inEwi/Unrubble). Zastosowanie opracowanej technologii pozwoli na realizację łatwej dla przedsiębiorstw oraz wygodnej i nieinwazyjnej dla pracowników rejestracji czasu pracy. Technologia zapewni bezpieczeństwo i łatwość korzystania z oprogramowania, rozwiąże problem nieuprawnionej rejestracji czasu pracy (oszustw) przez innego pracownika. Wykorzysta do tego istniejący potencjał ilości urządzeń mobilnych i komputerów wyposażonych w 1 kamerę o niskiej rozdzielczości. Wyeliminuje konieczność instalacji sprzętu wyposażonego w minimum 2 kamery i/lub dodatkowe sensory służące do rozpoznawania twarzy, a tym samym zminimalizuje koszty inwestycyjne dla potencjalnych klientów chcących wprowadzić automatyczną ewidencję czasu pracy do swoich przedsiębiorstw. Rozwiązanie będzie wieloplatformowe, będzie mogło być zastosowanie zarówno w aplikacjach mobilnych oraz webowych.

Osiągnięcie powyższych celów będzie możliwe dzięki przeprowadzeniu prac B+R pogrupowanych w 3 etapy:

 • 1. Implementacja algorytmu do rozpoznawania twarzy wraz z kodem QR przy użyciu kamery o rozdzielczości minimum 480x360px, optymalizacja algorytmu pod kątem szybkości przetwarzania obrazu.
 • 2. Budowa zbioru testowego, budowa algorytmu rozróżniającego próby nadużyć, budowa detektora obiektów.
 • 3. Integracja algorytmów z platformą inEwi, budowa interfejsu, testy w środowisku rzeczywistym Wnioskodawca przeprowadzi również prace przedwdrożeniowe.

Opracowany przez Wnioskodawcę produkt zostanie skierowany do przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 2 pracowników. Grupę docelową będą stanowili przedsiębiorcy z polski, jak też innych państw na świecie.

Planowane efekty realizacji projektu to:

 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) (ogółem): 1 szt.
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) - regiony słabiej rozwinięte: 1 szt.
 • Liczba małych i średnich przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (ogółem): 1 szt.
 • Liczba małych i średnich przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (regiony słabiej rozwinięte): 1 szt.
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) (ogółem): 1 szt.
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) - regiony słabiej rozwinięte: 1 szt.
 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) (ogółem): 2 501 054,57 zł
 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) (region słabiej rozwinięty): 2 501 054,57 zł
 • Liczba realizowanych prac B+R (ogółem): 1 szt.
 • Liczba realizowanych prac B+R (regiony słabiej rozwinięte): 1 szt.
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R (ogółem): 1 szt.
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R (regiony słabiej rozwinięte):1 szt.
 • Liczba wdrożonych wyników prac B+R (ogółem): 1 szt.
 • Liczba wdrożonych wyników prac B+R (region słabiej rozwinięty): 1 szt.
 • Przychód z wdrożonych wyników prac B+R (ogółem): 4 568 390,36 zł
 • Przychód z wdrożonych wyników prac B+R (region słabiej rozwinięty): 4 568 390,36 zł

Całkowita wartość projektu: 6.482.409,80 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 3.981.355,23 PLN


Projekt 8.1

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż nasza firma na podstawie umowy nr UDA-POIG.08.01.00-24-233/13-00 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowaną przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego Spółkę Akcyjną z siedzibą w Katowicach realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. "inEwi platforma innowacyjnych e-usług z zakresu zarządzania czasem pracy i wyposażeniem pracowników oraz zarządzania projektowego". Wartość dofinansowania to 435.612,80 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Opis i cel projektu

Projekt będzie polegał na stworzeniu innowacyjnej na skalę międzynarodową platformy pod nazwa inEwi (skrót od Internetowa Ewidencja) z zakresu zarządzania czasem pracy i wyposażeniem pracowników oraz zarządzania projektowego. Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące na terenie Województwa Śląskiego (Bielsko-Biała).

Zasięg Projektu i rynek docelowy

Stworzone w ramach projektu e-usługi są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw na innowacyjne e-usługi internetowe pozwalające na zwiększenie wydajności firm, optymalizację kosztową. Platforma inEwi będzie posiadała 3 wersje językowe: polską, niemiecką i angielską, co pozwoli oferować e-usługi w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Okres realizacji projektu

01-01-2014r. do 31-12-2015r.


Projekt 8.2

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż firma inEwi sp. z o.o. na podstawie umowy nr UDA-POIG.08.02.00-24-053/14-00 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B celem rozpoczęcia współpracy handlowej pomiędzy InEwi Sp. z o.o. i partnerami.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Opis projektu

Projekt polega na wdrożeniu nowej dla Wnioskodawcy platformy B2B w chmurze, mającej na celu umożliwienie integracji i automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw.

Cel projektu

Podstawowym celem jest osiągnięcie innowacyjności organizacyjnej zarządzania dwoma procesami biznesowymi (w tym wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów oraz świadczenie na rzecz partnerów biznesowych zaawansowanych usług elektronicznych automatycznego przetwarzania danych w formule Software-as-a-Service) poprzez usystematyzowanie oraz automatyzację i przyspieszenie przepływu informacji pomiędzy Beneficjentem i jego Partnerami, w wyniku czego nastąpi między innymi wzrost obrotów między kontrahentami, optymalizacja kosztów obsługi, przyspieszenie realizacji procesów biznesowych.

Okres realizacji projektu

01.07.2014r. do 31.10.2015r.