Projekt 8.1

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż nasza firma na podstawie umowy nr UDA-POIG.08.01.00-24-233/13-00 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowaną przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego Spółkę Akcyjną z siedzibą w Katowicach realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. "inEwi platforma innowacyjnych e-usług z zakresu zarządzania czasem pracy i wyposażeniem pracowników oraz zarządzania projektowego". Wartość dofinansowania to 435.612,80 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Opis i cel projektu

Projekt będzie polegał na stworzeniu innowacyjnej na skalę międzynarodową platformy pod nazwa inEwi (skrót od Internetowa Ewidencja) z zakresu zarządzania czasem pracy i wyposażeniem pracowników oraz zarządzania projektowego. Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące na terenie Województwa Śląskiego (Bielsko-Biała).

Zasięg Projektu i rynek docelowy

Stworzone w ramach projektu e-usługi są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw na innowacyjne e-usługi internetowe pozwalające na zwiększenie wydajności firm, optymalizację kosztową. Platforma inEwi będzie posiadała 3 wersje językowe: polską, niemiecką i angielską, co pozwoli oferować e-usługi w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Okres realizacji projektu

01-01-2014r. do 31-12-2015r.

Projekt 8.2

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż firma inEwi sp. z o.o. na podstawie umowy nr UDA-POIG.08.02.00-24-053/14-00 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B celem rozpoczęcia współpracy handlowej pomiędzy InEwi Sp. z o.o. i partnerami.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Opis projektu

Projekt polega na wdrożeniu nowej dla Wnioskodawcy platformy B2B w chmurze, mającej na celu umożliwienie integracji i automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw.

Cel projektu

Podstawowym celem jest osiągnięcie innowacyjności organizacyjnej zarządzania dwoma procesami biznesowymi (w tym wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów oraz świadczenie na rzecz partnerów biznesowych zaawansowanych usług elektronicznych automatycznego przetwarzania danych w formule Software-as-a-Service) poprzez usystematyzowanie oraz automatyzację i przyspieszenie przepływu informacji pomiędzy Beneficjentem i jego Partnerami, w wyniku czego nastąpi między innymi wzrost obrotów między kontrahentami, optymalizacja kosztów obsługi, przyspieszenie realizacji procesów biznesowych.

Okres realizacji projektu

01.07.2014r. do 31.10.2015r.