Regulamin Newslettera

1. DEFINICJE

 1. inEwi - inEwi sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 15, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000456957, NIP: 5472146245, REGON: 243231027, kapitał zakładowy: 151.000,00 zł, adres e-mail: [email protected];
 2. Newsletter - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na dostarczaniu przez inEwi użytkownikom informacji o nowych usługach inEwi, promocjach w ramach tych usług, jak również o nowościach pojawiających się w ramach Serwisu lub dotyczących samego inEwi, w postaci listu elektronicznego, przesyłanego na wskazany przez Użytkownika adres e-mail;
 3. Serwis - jeden z następujących serwisów internetowych, których właścicielem i administratorem jest inEwi, znajdujących się pod następującymi adresami internetowymi - https://inewi.pl.
 4. Użytkownik - podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z usługi Newslettera zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz na rzecz, którego świadczone są przez inEwi usługi drogą elektroniczną.

2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez inEwi na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 2. W celu aktywowania usługi subskrypcji Newslettera, Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik wykonuje następujące czynności:
  1. zamawia poprzez interaktywny formularz dostępny w Serwisie oraz podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera,
  2. dokonuje akceptacji treści niniejszego Regulaminu,
  3. wysyła zgłoszenie do inEwi,
  4. aktywuje usługę za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi na adres podany podczas rejestracji.
 4. Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy inEwi a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.
 6. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest inEwi. inEwi przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail tylko w celu świadczenia usługi Newslettera. Dane te mogą być przekazywane podmiotowi trzeciemu świadczącemu obsługę techniczną Newslettera. Warunki przetwarzania danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania, reguluje Polityka Prywatności, stanowiąca część niniejszego Regulaminu, dostępna pod tym adresem.

4. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na usługi Newslettera. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Newslettera. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail [email protected] lub adres siedziby inEwi.
 2. inEwi rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.
 3. Odpowiedź na reklamację inEwi kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. inEwi może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności inEwi lub formy działalności inEwi) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Serwisu).
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie Użytkownik powinien zaakceptować zmieniony Regulamin lub odmówić jego akceptacji i wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Newslettera.
 3. W razie sporu z inEwi, Użytkownik będący konsumentem, uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do inEwi, w zależności od woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które prowadzą. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu konsumentem akcie prawnym. Spory powstałe pomiędzy inEwi a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę inEwi.
 5. Umowy wynikające z niniejszego Regulaminu, zawierane między Użytkownikiem a inEwi zawierane są na podstawie prawa polskiego, z zastrzeżeniem, że niniejsze zastrzeżenie nie może skutkować pozbawieniem Użytkownika będącego konsumentem ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu Użytkownika.

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.