Umowa spółki cywilnej. Pobierz darmowy wzór.

umowa-spolki-cywilnej

Niekiedy kilka podmiotów postanawia podjąć współpracę dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. W takim wypadku zawarta zostaje umowa spółki cywilnej, która formalizuje wszystkie przyjęte postanowienia i zobowiązania. Jak przygotować taką umowę?

Umowa spółki cywilnej - wzór

Sporządzenie i zawarcie umowy spółki cywilnej nie będzie stanowić problemu dla tych, którzy skorzystają z dostępnego na naszej stronie internetowej wzoru. Wystarczy go pobrać, wypełnić niezbędnymi danymi i podpisać. Sprawdź, jak wygląda modelowa umowa spółki cywilnej!

Czym jest umowa spółki cywilnej?

Umowa spółki cywilnej to dokument prawny, który reguluje współpracę pomiędzy co najmniej dwoma wspólnikami mającymi na celu osiągnięcie wspólnych celów biznesowych. Stronami umowy mogą być zarówno osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, jak i osoby prawne.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Jak sama nazwa wskazuje, funkcjonowanie spółki cywilnej regulują przepisy Kodeksu cywilnego. To, co najważniejsze to fakt, że podmiotami prawa w spółce cywilnej są jej wspólnicy, którzy zaciągają zobowiązania spółki na własny rachunek i na własną odpowiedzialność. Majątek spółki cywilnej stanowi ich współwłasność, a za wszelkie zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie, przy czym nie tylko wypracowanym majątkiem spółki, ale też całym swoim prywatnym majątkiem.

Umowa spółki cywilnej - co powinna zawierać?

Kodeks cywilny, który jest podstawowym aktem prawnym, regulującym kwestie dotyczące zakładania, prowadzenia i likwidowania spółek cywilnych, nie precyzuje, jak ma wyglądać umowa spółki cywilnej, ani jakie dokładnie elementy ma zawierać. Wspólnicy, jako podmioty profesjonalne mają dużą swobodę w określaniu postanowień umowy. Nie może ona jedynie naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa ani zasad współżycia społecznego. Jednak praktyka pozwala wyodrębnić najważniejsze elementy, które widnieją praktycznie w każdej umowie spółki cywilnej. Oto one:

  • data zawarcia umowy spółki cywilnej, która ma szczególne znaczenie z punktu powstawania zobowiązań między innymi na gruncie podatkowym,
  • dane wszystkich wspólników, czyli dla osób fizycznych - imiona, nazwiska, adresy i numery dokumentów tożsamości, a dla osób prawnych - nazwa i dane spółki oraz dane osoby reprezentującej,
  • określenie celów gospodarczych, jakie ma realizować spółka cywilna, wraz z określeniem przedmiotu działalności zgodnie z kodami PKD,
  • wskazanie na nazwę spółki cywilnej, jej siedzibę oraz okres, na jaki zostaje zawarta,
  • precyzyjne określenie rodzajów i wartości wniesionych wkładów przez poszczególnych wspólników,
  • ustalenia dotyczące podziału zysków i strat,
  • postanowienia dotyczące prowadzenia spraw spółki cywilnej i jej reprezentacji,
  • zasady wypowiedzenia udziałów w spółce, wprowadzania zmian oraz rozwiązywania spółki,
  • podpisy stron umowy.

W umowie można też zawrzeć zapisy na przykład dotyczące zakazu konkurencji. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy spółki cywilnej zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Umowa powinna zostać zawarta na piśmie, choć przepisy prawa nie nakładają takiego wymogu. Jednak brak pisemnej umowy, która potwierdza, że wspólników wiążą postanowienia o określonej treści, mogą być problemem w przypadku ewentualnego dochodzenia swoich racji przed sądem.

Rejestracja spółki

Po zawarciu umowy spółki cywilnej, należy dokonać rejestracji spółki cywilnej, która nadaje jej formalny status i pozwala na w pełni legalne prowadzenie działalności w tej formie. Zawartą umowę należy zgłosić do urzędu skarbowego, aby uzyskać numer identyfikacji podatkowej, czyli NIP dla spółki. Spółkę należy też zgłosić do Głównego Urzędu Statystycznego, w celu otrzymania numeru statystycznego REGON dla spółki. Jeśli spółka cywilna będzie zatrudniać pracowników, to konieczne jest też zgłoszenie jej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku spółki cywilnej nie dokonuje się wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ani do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), gdyż nie jest ona osobnym podmiotem prawa i nie podlega przepisom Kodeksu spółek handlowych.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Harmonogram czasu pracy

Zamień kartki papieru, notatki, arkusze kalkulacyjne na JEDEN prosty i wygodny program do planowania i układania grafiku pracy Twoich pracowników!

·
grafik-pracy-tygodniowy-inewi

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.