Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z APLIKACJI INEWI

§ 1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w związku z korzystaniem z Aplikacji inEwi;
 2. Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. 2013.1422 t.j. z późn. zm.);
 3. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121 j.t. z późn. zm.);
 4. Strona Internetowa – https://inEwi.pl oraz jej podstrony;
 5. Aplikacja inEwi – stworzona przez Usługodawcę aplikacja ewidencji czasu pracy Pracowników dostępna na Stronie Internetowej;
 6. Aplikacja Mobilna inEwi – aplikacja dostosowana do działania tabletów lub smartfonów, umożliwiająca korzystanie z niektórych funkcji rejestracji czasu pracy dostępnych w Aplikacji inEwi;
 7. Aplikacja Mobilna inEwi RCP – aplikacja dostosowana do działania tabletów lub smartfonów, umożliwiająca korzystanie z funkcji rejestracji czasu pracy dostępnych w Aplikacji inEwi poprzez użycie kodów QR;
 8. Usługodawca – inEwi sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej, ul. Szarotki 10, 43-300 Bielsko–Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000456957, NIP: 5472146245, REGON: 243231027, kapitał zakładowy: 75.500,00 zł, adres e-mail: pomoc@inEwi.pl;
 9. Usługobiorca – przedsiębiorca, który uzyskuje świadczenie usług na zasadach opisanych w Regulaminie i może korzystać z Aplikacji inEwi, a w tym tworzyć w niej profile Pracodawcy i Pracownika;
 10. Pracodawca – upoważniona przez Usługobiorcę osoba, która może korzystać z Aplikacji inEwi w zakresie praw administratora;
 11. Pracownik – upoważniona przez Usługobiorcę osoba, która może korzystać z Aplikacji inEwi w zakresie praw nadanych jej przez administratora;
 12. Użytkownik – Pracodawca i/lub Pracownik;
 13. System Partnerski – sposób zawierania umów pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na korzystanie z Aplikacji inEwi za pośrednictwem linku przesłanego do Usługobiorcy rzez osobę trzecią.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy ustala się niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez Aplikację inEwi.
 2. Dokumentem powiązanym z Regulaminem jest Polityka Prywatności, dostępna tutaj
 3. Regulamin wraz z zamówieniem danego pakietu Aplikacji inEwi, stanowi umowę pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
 4. Poprzez Aplikację inEwi Usługodawca umożliwia Usługobiorcy tworzenie baz danych z zakresu ewidencji czasu pracy pracowników, to jest dostarcza mu narzędzie w postaci programu komputerowego, w którym taka baza danych może być budowana.
 5. Usługodawca poprzez Aplikację inEwi świadczy usługi wyłącznie na rzecz przedsiębiorców, a umowy objęte Regulaminem nie mogą zostać zawarte przez konsumenta. Wszystkie usługi opisane w Regulaminie świadczone są wyłącznie na rzecz Usługobiorcy, który może korzystać z profilu Pracodawcy w związku z zatrudnieniem oraz tworzyć profile Pracowników i upoważnić poszczególne osoby do korzystania z tych profili.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy przyjąć, że Usługodawca nie świadczy jakichkolwiek usług na rzecz Pracowników, ale wszelkie usługi świadczone są na rzecz Usługobiorcy, który upoważnił danego Pracownika do korzystania z Aplikacji inEwi w określonym zakresie.
 7. Wszelkie czynności podejmowane przez Użytkowników wykonywane są w imieniu i na rzecz Usługobiorcy.
 8. Użytkownik korzystający z Aplikacji inEwi jest zobowiązany przestrzegać przepisów prawa i postanowień Regulaminu.
 9. Regulamin określa w szczególności:
  • dane Usługodawcy;
  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • bezpieczeństwo świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • politykę plików cookies i innych programów w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • ochronę danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
  • zasady korzystania z własności intelektualnej w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną;
  • tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 3 RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. Poprzez Aplikację inEwi Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy następujące rodzaje usług:
  • usługi informacyjne;
  • usługi edycji danych;
  • usługi przechowywania danych;
  • usługi komunikacyjne;
  • usługi organizacji sprzedaży;
  • usługi informacji handlowej;
  • usługi udzielenia informacji osobie trzeciej (tylko dla umów zawieranych w Systemie Partnerskim).
 2. Usługodawca świadczy usługi informacyjne poprzez udostępnienie na indywidualne zapytanie Użytkownika żądanych przez niego informacji umieszczonych i edytowanych w Aplikacji inEwi, a w szczególności w zakresie:
  • danych osobowych pracownikó w w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy oraz pracowników zatrudnionych w oparciu umowy cywilnoprawne , związane z zatrudnieniem oraz dane dotyczące, ich urlopów i nieobecności, delegacji oraz rejestracji stawienia się w pracy i czasu pracy;
  • grafików pracy pracowników;
  • raportów (np. obecności, pracy i ewidencji czasu pracy pracowników);
  • urządzeniach rejestracji czasu pracy (np. smartfon, tablet, laptop);
  • administracji, to jest informacji o Usługobiorcy, ustawieniach konta, uprawnieniach pracowników, dniach wolnych, typach urlopów;
  • innych: abonamentach Aplikacji inEwi i płatnościach, wiadomościach, powiadomieniach, statusie pracy, podsumowaniach okresów, centrum pomocy, wirtualnym rejestrze czasu pracy, Regulaminie, samouczku.
 3. Usługodawca świadczy usługi edycji danych poprzez umożliwienie na indywidualne żądanie Użytkownika uzupełnienia, zmiany i usuwania konkretnych danych w zakresie wskazanym w ust. 2, a w szczególności w zakresie danych pracowników, przy czym edycja danych poprzez rejestrację Pracownika w pracy (rejestr czasu pracy) odbywa się wyłącznie z inicjatywy Pracownika.
 4. Usługodawca świadczy usługi przechowywania danych edytowanych przez Użytkownika poprzez zapewnienie zapisu danych na serwerach Microsoft Azure.
 5. Usługodawca świadczy usługi wskazane w ust. 2 - 4 w ten sposób, że umożliwia Pracodawcom dostęp do pełnego zakresu usług, a Pracownikom w zakresie ograniczonym, to jest określonym przez Pracodawcę dla danego Pracownika.
 6. Usługodawca świadczy usługi komunikacyjne poprzez umożliwienie na indywidualne żądanie Użytkownika komunikacji z innym Użytkownikiem lub Użytkownikami, jak również z Usługodawcą. W ramach usługi Użytkownik otrzymuje również komunikaty od pozostałych Użytkowników w związku z realizacją ich indywidualnych żądań, jak również od Usługodawcy w odpowiedzi na własne wiadomości. Usługi komunikacyjne co do zasady świadczone są poprzez opcję „Wiadomości”.
 7. Poprzez Aplikację inEwi Usługodawca świadczy usługi organizacji sprzedaży płatnych abonamentów Aplikacji inEwi wskazując do wyboru czas trwania umowy, przedział zatrudnionych pracowników, moduły Aplikacji inEwi i na tej podstawie kalkulując cenę oraz umożliwiając zakup i zapłatę on-line poprzez systemy PayU lub PayPal.
 8. Usługodawca świadczy powyższe usługi poprzez stosownie opisane panele i zakładki dostępne w Aplikacji inEwi umożliwiające odnalezienie przez Użytkownika danej usługi. Usługodawca świadczy powyższe usługi w zakresie określonym rodzajem umowy zawartej przez Usługobiorcę, a opisanym w dalszej części Regulaminu.
 9. Usługodawca świadczy usługi informacji handlowej na rzecz Usługobiorców własnych usług oraz za zgodą usług podmiotów trzecich, poprzez przesyłanie do nich informacji handlowych za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 10. Usługodawca świadczy usługi udzielenia informacji osobie trzeciej poprzez automatyczne zaciągnięcie danych Usługobiorcy w postaci firmy, adresu e-mail i wysokości wpłaty na rzecz Usługodawcy do odrębnej aplikacji widocznej dla osoby trzeciej, która przesłała do Usługobiorcy link w trybie zawarcia umowy w Systemie Partnerskim.

§ 4 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 1. Poprzez Aplikację inEwi Usługodawca świadczy Usługobiorcy:
  • usługi bezpłatne;
  • usługi płatne.
 2. Umowa o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną w zakresie usług z § 3 ust. 1 pkt 1 – 5 zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w ten sposób, że Usługobiorca zakłada nowe, indywidualne konto dla Aplikacji inEwi korzystając ze Strony Internetowej w ten sposób, że wpisuje swój adres e-mail, ustawione przez siebie hasło i klika przycisk założenia konta, co równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu, a następnie aktywuje profil Pracodawcy klikając w link przesłany na podany przez niego adres e-mail (profil Pracodawcy).
 3. Umowa w zakresie świadczenia przez Usługodawcę bezpłatnych usług w zakresie usług z § 3 ust. 1 pkt 1 – 5 zawierana jest każdorazowo po zalogowaniu przez Użytkownika do Aplikacji inEwi i ulega automatycznemu rozwiązaniu po wylogowaniu z Aplikacji inEwi z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 4. Umowa w zakresie świadczenia przez Usługodawcę bezpłatnych usług przechowywania danych i usług komunikacyjnych (w zakresie odbierania wiadomości) zostaje zawarta wraz z aktywowaniem danego profilu Usługobiorcy dla Aplikacji inEwi i jest świadczona stale, bez konieczności pozostawania zalogowanym przez Użytkownika.
 5. Umowa o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną ulega automatycznemu rozwiązaniu w całości po upływie okresu 14 dni od dnia jej zawarcia z tym zastrzeżeniem, że:
  • usługa przechowywania danych jest świadczona nadal przez okres 3 lat od dnia rozwiązania umowy w części zasadniczej;z wyłączeniem przechowywania danych osobowych innych niż pracownicze w rozumieniu KP i w związku z obowiązkami związanymi z zatrudnieniem, chyba, że istnieje inna podstawa dla ich przetwarzania – przechowywanie danych osobowych pracowników.
  • usługa informacyjna jest nadal świadczona w ten sposób, że Pracodawca może nadal korzystać z panelu „Pracownik”;
  • usługa informacyjna i organizacji sprzedaży jest nadal świadczona w ten sposób, że Pracodawca może nadal korzystać z zakładki „Opłać abonament” w panelu „Administracja”, w celu zawarcia nowej umowy;
  • usługa edycji danych jest nadal świadczona w ten sposób, że Pracodawca może nadal edytować dane z panelu „Pracownik”, w . w celach statystycznych lub związanych z zatrudnieniem w rozumieniu KP, a w innym celu, w przypadku istnienia innej podstawy przetwarzania danych osobowych.
 6. W zakresie wskazanym w ust. 5, to jest zakresie w jakim umowa o świadczenie bezpłatnych usług nie uległa rozwiązaniu, Usługobiorca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, poprzez przesłanie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu za pośrednictwem wiadomości e-mail. W toku wymiany wiadomości e-mail, strony umowy mogą za porozumieniem stron określić odrębny termin rozwiązania umowy.
 7. Umowa o świadczenie płatnych usług drogą elektroniczną w zakresie usług z § 3 ust. 1 pkt 1 – 5 zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (korzystającym wyłącznie z profilu Pracodawcy) w ten sposób, że po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 2 Usługobiorca w panelu „Administracja”, zakładce „Opłać abonament” wybierze czas trwania umowy, przedział zatrudnionych pracowników, moduły Aplikacji inEwi, formę płatności, kod rabatowy (opcjonalne), zatwierdzi wybory oraz skalkulowaną na ich podstawie cenę i datę ważności abonamentu, dokona płatności poprzez system PayU lub PayPal oraz uzyska potwierdzenie płatności od Usługodawcy w formie wiadomości e-mail, przy czym potwierdzenie płatności zostanie dostarczone nie później niż w terminie do 30 minut od momentu uzyskania przez Usługodawcę potwierdzenia otrzymania płatności poprzez system PayU lub PayPal.
 8. Umowa w zakresie świadczenia przez Usługodawcę płatnych usług w zakresie usług z § 3 ust. 1 pkt 1 – 5 zawierana jest każdorazowo po zalogowaniu przez Użytkownika do Aplikacji inEwi i ulega automatycznemu rozwiązaniu po wylogowaniu z aplikacji inEwi z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.
 9. Umowa w zakresie świadczenia przez Usługodawcę usług przechowywania danych i usług komunikacyjnych (w zakresie odbierania wiadomości) zostaje zawarta wraz z otrzymaniem przez Usługobiorcę wiadomości e-mail od Usługodawcy (a nie systemu PayU lub PayPal) potwierdzającej płatność i jest świadczona stale bez konieczności pozostawania zalogowanym przez Użytkownika.
 10. Umowa o świadczenie płatnych usług drogą elektroniczną ulega automatycznemu rozwiązaniu w całości po upływie okresu na jaki została zawarta z tym zastrzeżeniem, że:
  • usługa przechowywania danych jest świadczona nadal przez okres 3 lat od dnia rozwiązania umowy w części zasadniczej , o ile o ile dalsze przetwarzanie danych osobowych Pracowników, związane z jest zatrudnieniem i realizacją przez Pracodawcę przechowywaniem akt pracowniczych lub ,gdy dokonywane jest w oparciu o inną prawną”.
  • usługa informacyjna jest nadal świadczona w ten sposób, że Pracodawca może nadal korzystać z panelu „Pracownik”;
  • usługa informacyjna i organizacji sprzedaży jest nadal świadczona w ten sposób, że Pracodawca może nadal korzystać z zakładki „Opłać abonament” w panelu „Administracja”, w celu zawarcia nowej umowy;
  • usługa edycji danych jest nadal świadczona w ten sposób, że Pracodawca może nadal edytować dane z panelu „Pracownik
 11. W zakresie wskazanym w ust. 10, to jest zakresie w jakim umowa o świadczenie płatnych usług nie uległa rozwiązaniu, Usługobiorca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, poprzez przesłanie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu za pośrednictwem wiadomości e-mail. W toku wymiany wiadomości e-mail, strony umowy mogą za porozumieniem stron określić odrębny termin rozwiązania umowy.
 12. Umowa w zakresie świadczenia przez Usługodawcę płatnych usług w zakresie usług z § 3 ust. 1 pkt 1 – 5 może zostać zmieniona w ten sposób, że po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 2 i 7, Usługobiorca w panelu „Administracja”, zakładce „Opłać abonament”, zmodyfikuje umowę wybierając czas trwania umowy, przedział zatrudnionych pracowników, moduły Aplikacji inEwi, formę płatności, kod rabatowy (opcjonalne), zatwierdzi wybory oraz skalkulowaną na ich podstawie cenę i datę ważności abonamentu, a w przypadku obowiązku dopłaty, dokona płatności poprzez system PayU lub PayPal oraz uzyska potwierdzenie płatności od Usługodawcy w formie wiadomości e-mail, przy czym potwierdzenie płatności zostanie dostarczone nie później niż w terminie do 30 minut od momentu uzyskania przez Usługodawcę potwierdzenia otrzymania płatności poprzez system PayU lub PayPal. W przypadku zmiany umowy na umowę o niższej wartości ceny, dotychczasowe opłaty nie podlegają zwrotowi, a powrót do poprzedniej umowy o wyższej wartości ceny może nastąpić tylko poprzez zmianę umowy z obowiązkiem dopłaty lub zawarcie nowej umowy z obowiązkiem zapłaty.
 13. Umowa o świadczenie płatnych usług drogą elektroniczną w zakresie usług z § 3 ust. 1 pkt 1 – 5 zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą również w trybie oferty indywidualnej w ten sposób, że strony ustalają warunki umowy poza Stroną Internetową i Aplikacją inEwi, zgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi zawierania umów. W zakresie umowy zawartej w trybie oferty indywidualnej, Regulamin znajduje zastosowanie w zakresie w jakim nie koliduje z indywidualnymi ustaleniami, które mają priorytet przed zapisami Regulaminu.
 14. Umowa o świadczenie usługi informacji handlowej przez Usługodawcę, wskazana w § 3 ust. 1 pkt 6 jest bezpłatna i zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w ten sposób, że Usługobiorca zakłada nowe, indywidualne konto dla Aplikacji inEwi korzystając ze Strony Internetowej w ten sposób, że wpisuje swój adres e-mail, ustawione przez siebie hasło i klika przycisk założenia konta, a następnie aktywuje profil Pracodawcy uzupełniając niezbędne dane (profil Pracodawcy).
 15. Umowa o świadczenie usługi informacji handlowej zostaje zawarta wraz z aktywowaniem danego profilu dla Usługobiorcy dla Aplikacji inEwi i jest świadczona w postaci periodycznego przesyłania informacji handlowych na adresy podane przez Usługobiorcę (zarówno dla profili Pracodawcy, jak i Pracowników), bez konieczności pozostawania zalogowanym przez Użytkownika.
 16. Umowa o świadczenie usługi informacji handlowej może być rozwiązana przez Usługobiorcę (korzystającego z profilu Pracodawcy) w trybie natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, np. w drodze wiadomości z Aplikacji inEwi, wiadomości e-mail lub pisemnego oświadczenia. Umowa może być również rozwiązana przez Usługodawcę z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia poprzez złożenie Usługobiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
 17. Umowa o świadczenie usługi udzielenia informacji osobie trzeciej (tylko dla umów zawieranych w Systemie Partnerskim) wskazana w § 3 ust. 1 pkt 7 jest bezpłatna i zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w ten sposób, że Usługobiorca zawrze z Usługodawcą umowę na usługi płatne korzystając z linku przesłanego przez osobę trzecią lub zmieni dotychczasową umowę usług płatnych w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia powyższej umowy z wykorzystaniem linka. Przy czym dostęp podmiotu trzeciego do przetwarzanych przez Usługobiorcę danych pracowników obywa się w oparciu o uprzednio udzieloną zgodę przez Pracownika na udostępnianie jego danych osobowych podmiotom trzecim.
 18. Umowa o świadczenie usługi udzielenia informacji osobie trzeciej zostaje zawarta, wraz z zawarciem przez Usługobiorcę umowy na usługi płatne lub zmianą dotychczasowej umowy usług płatnych na powyższych zasadach.
 19. Umowa o świadczenie usługi udzielenia informacji osobie trzeciej zostaje rozwiązana po upływie 12 miesięcy od dnia, gdy Usługobiorca zawrze z Usługodawcą umowę na usługi płatne korzystając z linku przesłanego przez osobę trzecią .
 20. Usługodawca może rozwiązać każdą umowę z Usługobiorcą w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku podania nieprawdziwych danych Usługobiorcy, korzystania przez Usługobiorcę z Aplikacji inEwi w sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami Regulaminu lub w sposób naruszający prawa Usługodawcy lub osób trzecich, a w szczególności naruszenia § 5 ust. 7.
 21. Usługodawca może rozwiązać każdą umową usług bezpłatnych z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy po roku korzystania z Aplikacji inEwi przez danego Usługobiorcę, w Aplikacji inEwi dla tego Usługobiorcy nie figurują żadne dane oprócz danych związanych z założeniem profili, informacji o firmie oraz ewentualnych danych związanych z zawarciem umowy na bezpłatne usługi.
 22. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu przez Usługobiorcę i złożenie przez niego sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianach, umowa ulega rozwiązaniu z zachowaniem tygodniowego terminu wypowiedzenia. Usługobiorca może uzyskać od Usługodawcy dane aktualnie edytowane przez niego w Aplikacji inEwi, a ewentualne płatności zostają zwrócone proporcjonalnie do okresu trwania umowy.
 23. Faktury będą przesyłane Usługobiorcy w formie elektronicznej, na co Usługobiorca wyraża zgodę. Faktury będą udostępniane w Koncie Pracodawcy.

§ 5 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Korzystanie z Aplikacji inEwi wymaga spełniania przez sprzęt Użytkownika następujących minimalnych wymogów technicznych:
  • połączenie z siecią Internet;
  • aktywny adres e-mail;
  • systemy operacyjne (opcje): Windows XP, OS X 10.7, Linux, Android 4, iOS 7 - wymienione lub nowsze;
  • przeglądarki internetowe (opcje): IE 10, FF 20, Chrome 26, Opera 15, Safari (Mac) 6 - wymienione lub nowsze;
  • włączona obsługa JavaScript;
  • włączona obsługa plików cookies dla bieżącej sesji;
  • kamera w komputerze (wyłącznie dla funkcji rejestracji czasu pracy przez Pracownika w trybie użycia kodu QR na kamerze komputera);
  • smartfon z systemem Android (4.1+ Portrait) lub iOS (9.0+ iPhone, Portrait) oraz Aplikacja Mobilna inEwi Pracownik (wyłącznie dla funkcji dodatkowo dostępnych dla Pracownika za pomocą smartfonu, takich jak rejestracja czasu pracy, podgląd grafiku pracy, podgląd urlopów i składanie wniosków urlopowych);
  • tablet lub smartfon z systemem Android (4.0+ Portrait, Landscape) lub iOS (10.0+ iPhone, iPad, Portrait, Landscape) oraz Aplikacja Mobilna inEwi RCP (wyłącznie dla funkcji rejestracji czasu pracy przez Pracownika w trybie użycia kodu QR na tablecie lub smartfonie).
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji inEwi za pomocą sprzętu, który nie spełnia wymagań wskazanych w ust. 1 może powodować, że Aplikacja inEwi nie będzie funkcjonowała lub funkcjonować będzie nieprawidłowo lub niedostępna będzie część opcji w niej zawartych, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Wskutek zawarcia umowy o świadczenie bezpłatnych usług Usługobiorca uzyskuje dostęp do funkcji Aplikacji inEwi na okres 14 dni.
 4. Wskutek zawarcia umowy o świadczenie płatnych usług Usługobiorca uzyskuje dostęp do funkcji Aplikacji inEwi ograniczonej do wybranej przez siebie ilości pracowników na wybrany przez siebie czas oraz w wybranych przez siebie modułach, przy czym wybór Usługobiorcy ogranicza się do zaproponowanych przez Usługodawcę możliwości dostępnych w Aplikacji inEwi, chyba że umowa zawierana jest w trybie oferty indywidualnej.
 5. Wskutek zawarcia umowy o świadczenie płatnych usług Usługobiorca uzyskuje dostęp do Aplikacji inEwi w zakresie funkcji generalnych oraz w zakresie wybranych przez siebie modułów, które przedstawiają się następująco:
  • RCP – pozwala na dostęp do panelu „RCP” i „Raporty”;
  • GRAFIKI PRACY – pozwala na dostęp do panelu „Grafiki pracy”;
  • DELEGACJE – pozwala na dostęp do panelu „Delegacje”;
  • URLOPY – pozwala na dostęp do panelu „Urlopy” oraz zakładki „Typy urlopów” w panelu „Administracja”.
 6. Warunkiem świadczenia usługi dostępu do Aplikacji inEwi przez Pracowników jest utworzenie odrębnych profili Pracowników w ten sposób, że Usługobiorca korzystając z profilu Pracodawcy poprzez panel „Pracownicy” doda nowego pracownika, wpisze jego dane, ustanowi uprawnienia i zapisze profil, a wyznaczony pracownik aktywuje profil Pracownika klikając w link przesłany na podany przez Pracodawcę adres e-mail (profil Pracownika).
 7. Zabrania się Usługobiorcy dostarczania do Aplikacji inEwi jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowania jakichkolwiek działań mogących wywołać zakłócenie funkcjonowania Aplikacji inEwi lub prowadzić do naruszenia prawa lub prywatności Użytkowników.
 8. Usługodawca podlega wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach określonych w art. 12 – 15 Ustawy i zastrzega sobie prawo skorzystania z uprawnień przewidzianych w powołanych przepisach.

§ 6 BEZPIECZEŃSTWO

 1. W zakresie ochrony przed szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Użytkownika z usług wskazanych w Regulaminie, Usługodawca stosuje opisane poniżej techniki zabezpieczeń, a w tym zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych do treści przekazu.
 2. Aplikacja inEwi funkcjonuje na serwerach Microsoft Azure w związku z czym korzysta z infrastruktury platformy Azure odpornej na ataki dzięki temu, że działania operacyjne na platformie prowadzone są zgodnie z rygorystycznymi wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa określonymi w procesie zapewniania jakości operacyjnej – Operational Security Assurance (OSA). Ponadto ochrona platformy Azure podlega cyklowi projektowania zabezpieczeń – Security Development Lifecycle (SDL), jako obowiązującemu w Microsoft procesowi bieżącego projektowania oprogramowania, którego celem jest zmniejszenie liczby i ważności luk w zabezpieczeniach.
 3. Platforma Azure blokuje nieautoryzowany ruch skierowany do centrów danych firmy Microsoft oraz odbywający się wewnątrz tych centrów danych przy użyciu różnych technologii. Stosowane są między innymi zapory, partycjonowane sieci LAN oraz fizyczne oddzielenie serwerów zaplecza od interfejsów publicznych. Platforma Azure stosuje technologię Microsoft Antimalware zabezpieczającą przed oprogramowaniem typu malware i spyware, używane są także techniki wykrywania i łagodzenia skutków ataków DDoS. Technologia obrony Azure DDoS zapewnia ochronę przed zmasowanymi atakami sieciowymi poprzez techniki takie jak SYN cookies, limity połączeń, ograniczenia tempa zapytań. Technologia obrony Azure DDoS zapewnia również ochronę przed atakami innych aplikacji poprzez wykorzystanie substytutów firewall, jak np. Web Application Firewalls (WAFs), które zapewniają ochronę m.in. przed szeroką gamą ataków DoS. Wśród zabezpieczeń dostępne są również wirtualne rozwiązania detekcyjno – prewencyjne w postaci Barracuda Network. Stosuje się również specjalne „nakładki” serwera sieciowego, jak również sieciowe ACL zabezpieczające przed atakami z konkretnych źródeł.
 4. Aplikacja inEwi korzysta z kryptograficznego protokołu Secure Socket Layer (SSL) zapewniającego poufność i integralność transmisji danych, chroniącego w szczególności przed technikami łamania haseł (cracking, phishing). Przy wpisywaniu hasła stosuje się jego maskowanie. Aplikacja inEwi funkcjonująca w systemie Android 4+ korzysta dodatkowo z tokenów zabezpieczających.

§ 7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie prawa z zakresu szeroko pojętej własności intelektualnej do Aplikacji inEwi przysługują Usługodawcy, a Usługobiorca nie może wykorzystywać praw własności intelektualnej w sposób inny niż przewidziany w Regulaminie i w zakresie prawem dozwolonym.
 2. Wraz z zawarciem danej umowy o świadczenie bezpłatnych lub płatnych usług drogą elektroniczną poprzez Aplikację inEwi, Usługodawca udziela Usługobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z Aplikacji inEwi z dowolnego miejsca na świecie na czas określony w danej bezpłatnej lub płatnej usłudze, wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z Aplikacji inEwi zgodnie z jej przeznaczeniem i wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
  • wyświetlania Aplikacji inEwi na urządzeniach przeznaczonych do wyświetlania obrazu, takich jak monitor komputerowy, czy wyświetlacz telefonu lub tabletu;
  • czasowego zwielokrotniania Aplikacji inEwi polegającego na jej wprowadzeniu do pamięci operacyjnej (RAM) komputera, wykonaniu jej ulotnej kopii w pamięci podręcznej (cache) dysku twardego czy serwera pośredniczącego w transmisji Aplikacji inEwi w sieci, czy prostym przesyle (mere conduit).
 3. Wszelkie czynności inne niż wskazane w ust. 2, a w szczególności jakiekolwiek trwałe lub czasowe zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie oraz wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie programu komputerowego, dla których niezbędne jest zwielokrotnienie, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, wymagają zgody Usługodawcy, nawet jeżeli są niezbędne do korzystania z Aplikacji inEwi zgodnie z jej przeznaczeniem, w tym do poprawiania błędów przez osobę, która legalnie weszła w jej posiadanie.

§ 8 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. W przypadku nieprawidłowego lub niezgodnego z umową świadczenia usług drogą elektroniczną Usługobiorca ma prawo zgłosić Usługodawcy reklamację.
 2. Reklamacje mogą być składane Usługodawcy w drodze wiadomości z Aplikacji inEwi lub wiadomości e-mail.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • dane Usługobiorcy, to jest co najmniej adres e-mail identyfikujący Usługobiorcę w Aplikacji inEwi;
  • nazwę i wersję systemu operacyjnego oraz nazwę i wersję przeglądarki internetowej wykorzystywanych przez Użytkownika, u którego wystąpił problem;
  • opis problemu stanowiącego podstawę reklamacji, a w tym opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie.
 4. Procedura reklamacyjna rozpoczyna się w chwili otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego. Usługodawca dopełni należytej staranności w celu rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia, przy czym w szczególności niepełność opisu według wskazań z ust. 3 może wpływać na przedłużenie tego okresu.
 5. Usługodawca informuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w drodze wiadomości z Aplikacji inEwi, wiadomości e-mail lub pisemnego oświadczenia.

§ 9 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługobiorca oświadcza, że będąc administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu UE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w stosunku do przetwarzanych przez siebie danych osobowych, jest uprawniony do powierzenia przetwarzania ich do przetwarzania Usługodawcy.
 2. Za pomocą Aplikacji inEwi Usługodawca przetwarza powierzone przez Usługobiorcę dane osobowe w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Usługobiorca zobowiązuje się, że przez cały okres korzystania z takich danych osobowych, będzie mieć do nich prawa lub zagwarantuje podstawę prawną ich przetwarzania. W szczególności, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, Usługobiorca musi mieć zawsze ważną zgodę danych osób na przetwarzanie ich danych osobowych.
 3. Usługodawca gwarantuje, że (uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze) wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiadający właściwemu ryzyku. Usługodawca zapewnia również przestrzeganie art. 28 ust. 2 i ust. 4 RODO.
 4. Akceptując niniejszy Regulamin i wprowadzając dane Pracowników, Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu IP komputera, adresu e-mail, wizerunku, geolokalizacji, numeru PESEL (tylko w przypadku integracji z ZUS e-ZLA), numeru telefonu oraz innych danych niezbędnych do korzystania z funkcjonalności Aplikacji inEwi (kategorie osób, których dane dotyczą: Pracownicy i Pracodawcy). Te dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu świadczenia funkcjonalności Aplikacji inEwi.
 5. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy wyłącznie na udokumentowane polecenie Usługobiorcy. Jeżeli osoba, której dane dotyczą zwróci się bezpośrednio do Usługodawcy o zmianę lub usunięcie jej danych osobowych, niezwłocznie Usługodawca przekaże taką prośbę Usługobiorcy.
 6. Usługodawca zapewnia, że dostęp do danych, które Usługodawca przetwarza w imieniu Usługobiorcy, będą miały tylko osoby, którym Usługodawca nadał zaktualizowane upoważnienia, o których mowa w przepisach RODO i które zostały przeszkolone w zakresie sposobów zabezpieczenia przetwarzanych danych według nowych standardów. Usługodawca zapewnia również, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy danych osobowych jak i sposobów ich zabezpieczenia lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, a także aby osoby te zobowiązały się do przestrzegania przepisów RODO oraz regulacji krajowych wydanych w oparciu o nie.
 7. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy niezwłocznie wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz Usługodawca umożliwia Usługobiorcy jako administratorowi danych lub profesjonalnemu audytorowi upoważnionemu przez Usługobiorcę do przeprowadzenia audytów, przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.
 8. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Usługodawca w miarę możliwości pomaga administratorom poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w RODO. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne Usługodawcy informacje, Usługodawca pomaga również administratorom wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
 9. Usługodawca zobowiązuje się zgłaszać Usługobiorcy naruszenia związane z przetwarzaniem danych. W szczególności Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 36 godzin od chwili powzięcia informacji, informować Usługobiorcę o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować powstaniem odpowiedzialności Usługobiorcy jako administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów związanych z ochroną danych osobowych.
 10. W przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych poza obszarem UE, Usługodawca dostarczy Usługobiorcom kopię zatwierdzonych dokumentów, które stanowią przesłankę legalności tego działania (np. dokument zawartych standardowych klauzul umownych obowiązujących w umowie z tzw. podprocesorem).
 11. Usługodawca może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Usługobiorcę danych osobowych innym podmiotom w celu realizacji funkcjonalności Aplikacji inEwi oraz w ramach wewnętrznych procesów obsługi Usługobiorców, tj.: firmie deweloperskiej oraz firmie hostingowej (zgoda ogólna).
 12. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, na co najmniej 7 (siedem) dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem przetwarzania przez inny podmiot przetwarzający, umożliwiając Usługobiorcy tym samym wyrażenie sprzeciwu na posłużenie się przez Usługodawcę innym podmiotem przetwarzającym. W przypadku braku takiego sprzeciwu, uważa się, że Usługobiorca wyraził zgodę na zmianę.
 13. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić, aby postanowienia umowy zawartej z podmiotem, któremu Usługodawca powierza przetwarzanie powierzonych danych osobowych, odzwierciedlały postanowienia dotyczące ochrony danych ustalone pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w Regulaminie oraz zalecenia RODO w tym zakresie.
 14. Dane powierzone będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie przez okres posiadania przez Usługobiorcę konta w Aplikacji inEwi. Po zakończeniu świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Usługobiorcy, Usługodawca usuwa lub zwraca Usługobiorcy wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują Usługodawcy przechowywanie danych osobowych.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług objętych Regulaminem może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym postanowienia Regulaminu w nowym brzmieniu będą obowiązywać Usługobiorcę wyłącznie w przypadku ich akceptacji, przy uwzględnieniu konsekwencji w postaci rozwiązania umowy wskazanych w § 4 ust. 22. Zmiana Regulaminu zostanie każdorazowo zakomunikowana Usługobiorcy. W przypadku braku sprzeciwu wobec nowej treści Regulaminu w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o zmianach, Usługobiorca związany jest nową treścią.
 3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne lub bezskuteczne pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i winny być interpretowane w sposób jak najszerzej odzwierciedlający pierwotny zamiar stron i cel umowy.
 4. W odniesieniu do Usługobiorcy, jako przedsiębiorcy, w zakresie zobowiązań związanych ze świadczeniem przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie, odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest wyłącznie do szkód wyrządzonych umyślnie. Zarazem wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi, a przepisy art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego nie znajdują zastosowania.
 5. Usługobiorca zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę od obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej zgłaszającej roszczenia wobec Usługodawcy w związku z przetwarzaniem przez Usługobiorcę w Aplikacji inEwi danych lub informacji niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osoby trzeciej lub postanowienia Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Prawem właściwym we wszelkich sprawach związanych z wszelkimi usługami objętymi postanowieniami Regulaminu jest prawo polskie.
 8. Wszelkie sprawy związane z wszelkimi usługami objętymi postanowieniami Regulaminu rozstrzygane będą przez sądy polskie, a sądem wyłącznie właściwym w sprawie będzie sąd właściwy terytorialnie dla siedziby Usługodawcy.
 9. Szczegółowy sposób funkcjonowania Aplikacji inEwi określa samouczek dostępny w Aplikacji inEwi.
 10. Regulamin pozostaje dostępny na Stronie Internetowej, jak również w Aplikacji inEwi w miejscu trwale widocznym. W Aplikacji inEwi przy wykorzystaniu profilu Pracodawcy znajdują się również informacje o rodzaju pakietu Aplikacji inEwi, z którego korzysta Usługobiorca. Powyższe dokumenty korzystają z zabezpieczeń opisanych w Regulaminie dla Aplikacji inEwi.