Lista płac. Pobierz darmowy wzór.

lista-plac

Zatrudnianie pracowników wiąże się z szeregiem obowiązków, pośród których jednym z najważniejszych jest wypłata wynagrodzenia. Chcąc zrobić to poprawnie należy prowadzić listy płac. Jak takie listy płac powinny wyglądać i co trzeba o nich wiedzieć? Odpowiadamy!

Wzór listy płac do pobrania

Choć lista płac nie jest dokumentem obowiązkowym, to znacznie upraszcza proces wypłaty wynagrodzeń, szczególnie w firmach, które zatrudniają większą liczbę pracowników. Jak sporządzić ten nieobowiązkowy, ale jednocześnie ważny dokument księgowy? Z pomocą przygotowanego przez nas wzoru! Pobierz wzór listy płac i uporządkuj kwestie związane z naliczaniem wynagrodzeń w swojej firmie.

Lista płac - wzór z omówieniem

Lista płac to dokument zawierający informacje dotyczące wynagrodzeń pracowników w firmie lub instytucji. Zazwyczaj jest to zestawienie imion pracowników wraz z ich płacami za określony okres. Dzięki niemu wiadomo, skąd wynika wynagrodzenie brutto i netto pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jakie kwoty należy wypłacić pracownikom, a jakie kwoty należy odprowadzić na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jakie kwoty przekazać jako zaliczkę na podatek dochodowy, a jakie sumy trzeba wpłacić na inne cele. Na liście płac można też uwzględnić wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli przede wszystkim na podstawie umowy o dzieło i umowie zlecenia. To zwalnia pracodawcę z konieczności wystawiania rachunku do umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Listę płac sporządza się przede wszystkim na podstawie ewidencji czasu pracy, ustaleń zawartych w umowach o pracę lub w innych umowach zawartych z pracownikami lub zleceniodawcami, a także na podstawie informacji o ewentualnych dodatkach i premiach.

Elementy, które musi zawierać lista płac to:

  • numer lub nazwa listy płac,
  • nazwa pracodawcy,
  • okres, którego dotyczy dana lista płac,
  • imię i nazwisko pracownika lub pracowników,
  • wszystkie składniki wynagrodzenia, w tym wynagrodzenie zasadnicze i premie oraz dodatki, jak również wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy,
  • podstawa wymiaru składek ZUS,
  • odliczenia od dochodu, w tym składki ZUS (na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne) oraz naliczenia podatku dochodowego i innych potrąceń, jak choćby składki pracownika i pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych etc.,
  • kwoty potrąceń i zwrotów, na przykład potrąceń komorniczych
  • data wypłaty wynagrodzenia,
  • podpis osoby sporządzającej listę płac.

Lista płac jest dokumentem, który sporządza się zbiorczo dla wszystkich pracowników, choć lista płac może być też prowadzona oddzielnie dla każdego pracownika. Jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie w gotówce, to powinien pokwitować odbiór wypłaty na liście płac lub na dowodzie wpłaty KW. W przypadku wpłaty pieniędzy na konto pracownik nie musi podpisywać listy płac.

Termin przygotowywania listy płac

Przepisy nie ustalają dokładnie, w jakim terminie ma zostać przygotowana lista płac. Niemniej jednak logiczne jest, że listę płac należy sporządzić każdorazowo przed wypłatą wynagrodzeń, a te wypłaca się zgodnie z przepisami co najmniej raz w miesiącu, w stałym, ustalonym terminie. Pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenia tuż po ustaleniu ich pełnej wysokości, nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego, gdyż pracownicy co do zasady otrzymują wynagrodzenie z dołu.

Lista płac jest istotnym narzędziem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, ponieważ umożliwia skrupulatne monitorowanie kosztów zatrudnienia oraz prawidłowe obliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i podatkowymi. Ponadto, lista płac jest również podstawą do wypłaty wynagrodzeń pracownikom. Dlatego warto zadbać, by była prawidłowo sporządzana podczas każdego okresu rozliczeniowego.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to jedna z form umowy cywilnoprawnej. Pobierz DARMOWY wzór/druk Umowy Zlecenie w formacie DOC (Word) lub PDF.

·
umowa-zlecenie

Aneks do umowy

Aneks pozwala na zmianę postanowień obowiązującej umowy. Pobierz DARMOWY wzór/druk Aneksu do Umowy w formacie DOC (Word) lub PDF.

·
aneks-do-umowy-najmu

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.