Umowa agencyjna. Pobierz darmowy wzór.

umowa-agencyjna

Umowa agencyjna jest stosunkowo mało popularna, ale w wielu branżach jest nie do przecenienia. Dlatego warto dowiedzieć się o niej więcej i przyjrzeć się, w jaki sposób powinna zostać skonstruowana.

Umowa agencyjna - wzór

Przygotowany przez nas wzór umowy agencyjnej może być pomocny, jeśli jako przedsiębiorca zechcesz zlecić obowiązek stałego pośredniczenia za wynagrodzeniem zawierania umów z klientami. Odpowiednio przygotowana umowa jest gwarancją właściwego wykonania umowy, stosunkowo dużej swobody w zawieraniu określonych umów w imieniu zleceniodawcy, a do tego zabezpiecza zleceniodawcę poprzez ograniczenie działalności konkurencyjnej w czasie trwania umowy agencyjnej i po jej rozwiązaniu. Pobierz wzór umowy agencyjnej, który ułatwi przygotowanie dokumentu skutecznie zabezpieczającego interesy obu stron.

Czym jest umowa agencyjna?

Umowa agencyjna to umowa zawierana pomiędzy dwiema stronami, w której jedna strona (agent) podejmuje działania w imieniu i na rzecz drugiej strony. Rolą agenta jest stałe pośredniczenie przy zawieraniu umów z klientami na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy. Oczywiście za wykonywanie tych czynności zleceniobiorca otrzymuje ustalone w umowie wynagrodzenie. Warto zaznaczyć, że umowa dotyczy stałego pośredniczenia w zawieraniu z klientami umów na rzecz zleceniodawcy, gdyż w przeciwnym razie, a więc w razie jednorazowego, krótkotrwałego angażu mielibyśmy do czynienia z klasyczną umową zlecenia.

Warto wiedzieć, że umowa agencyjna jest umową konsensualną, co oznacza, że zawiera się ją poprzez złożenie oświadczeń woli obu stron - oświadczeń dotyczących wykonania umowy. Oznacza to, że umowa agencyjna jest wzajemna, odpłatna i jednocześnie stanowi dwustronne zobowiązanie.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Jak przygotować umowę agencyjną?

Prawidłowo skonstruowana umowa agencyjna zawiera:

  • datę i miejsce zawarcia umowy agencyjnej,
  • dane przedsiębiorstwa występującego w roli zleceniodawcy, wraz z danymi osoby, która reprezentuje firmę i występuje w imieniu dającego zlecenie,
  • dane przyjmującego zlecenie przedsiębiorcy, ewentualnie osoby fizycznej, jeśli nie prowadzi ona działalności gospodarczej,
  • zobowiązanie agenta do stałego pośredniczenia przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy,
  • wskazanie okresu, na jaki zostaje zawarte zobowiązanie, przy czym umowa może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony,
  • wskazanie informacji o odpłatności za wykonywane czynności, może być to prowizja zależna od liczby lub wartości zawartych umów,
  • określenie odpowiedzialności agenta, w tym do osobistego wykonywania zlecenia,
  • zasady dotyczące wypowiedzenia i rozwiązania umowy agencyjnej,
  • podpisy stron.

W ramach takiej umowy przyjmujący zlecenie agent zobowiązuje się między innymi do przekazywania wszelkich informacji istotnych dla zleceniodawcy, do przestrzegania wskazówek i wytycznych dającego zlecenie, a także podejmowania czynności niezbędnych do ochrony interesów zleceniodawcy. Z kolei dający zlecenie zobowiązuje się przekazywać agentowi dokumenty i informacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, zawiadamiania agenta o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji zawarcia umowy przez klientów, a także o niewykonaniu umowy, w której zawarciu pośredniczył agent.

W umowie można też zawrzeć dodatkowe postanowienia, na przykład prawo wyłączności do zawierania umów z klientami tylko za pośrednictwem agenta, zakaz konkurencji, zachowanie lojalności itp. Są to przede wszystkim zapisy obowiązujące w trakcie trwania umowy, choć można też wprowadzić ograniczenie działalności konkurencyjnej po zakończeniu umowy, które może jednak trwać maksymalnie 2 lata od rozwiązania umowy agencyjnej. Wszystkie nieuregulowane w umowie kwestie są rozstrzygane w oparciu o Kodeks cywilny.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Umowa darowizny

Podstawową cechą darowizny jest bezpłatny charakter dokonanego świadczenia. Pobierz DARMOWY wzór/druk Umowy Darowizny w formacie DOC (Word) lub PDF.

·
umowa-darowizny

Umowa o dzieło

Darmowy wzór umowy o dzieło w formacie doc (Word) lub pdf gotowy do wykorzystania w Twoim przedsiębiorstwie.

·
umowa-o-dzielo-z-przeniesieniem-praw

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.