Wniosek o urlop ojcowski. Pobierz darmowy wzór.

wniosek-o-urlop-ojcowski

Zostałeś biologicznym lub adopcyjnym ojcem dziecka? Sprawdź, czy przysługuje Ci urlop ojcowski i dowiedz się, jak z niego skorzystać! Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje oraz przygotowany przez nas wzór wniosku o urlop ojcowski.

Wniosek o urlop ojcowski - wzór do pobrania!

Chcesz skorzystać z urlopu ojcowskiego? Poniżej znajdziesz wzór wniosku, który pozwoli Ci skorzystać z uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. Dowiedz się też, kiedy musisz złożyć wniosek i jakich dokumentów dołączanych do wniosku nie może zabraknąć.

Czym jest urlop ojcowski?

Urlop ojcowski to dni wolne od pracy, które przysługują pracownikom-ojcom zatrudnionym na umowę o pracę. Z urlopu ojcowskiego można skorzystać do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia albo do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka, lecz nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Warto wiedzieć, że prawo do urlopu ojcowskiego jest wyłącznym i samodzielnym prawem ojca, całkowicie niezależnym od uprawnień matki dziecka i przysługuje także w sytuacji, gdy matka nie jest pracownicą i nie może korzystać z urlopów związanych z rodzicielstwem. Ojciec dziecka nie może zrzec się z prawa do urlopu ojcowskiego na rzecz matki dziecka. W przypadku niewykorzystania urlopu ojcowskiego prawo do płatnego, dwutygodniowego wolnego przepada.

Ważne jest to, że z urlopu ojcowskiego może skorzystać pracownik, który nie zawarł z matką dziecka związku małżeńskiego, a także taki, który z matką dziecka się rozwiódł. Nie ma prawa do urlopu jednak ten pracownik, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Pracodawca, który ustalił, że pracownik-ojciec jest pozbawiony władzy rodzicielskiej może odrzucić wniosek o urlop ojcowski.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Wymiar urlopu ojcowskiego

Wymiar urlopu ojcowskiego to 2 tygodnie, przy czym może być on wykorzystany jednorazowo albo w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Pracownikom-ojcom w ramach urlopu ojcowskiego zawsze przysługuje 14 dni kalendarzowych, niezależnie od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie. Oczywiście można z takiego urlopu skorzystać wielokrotnie, w przypadku narodzin kolejnych dzieci, w kolejnych latach.

Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. W czasie urlopu ojcowskiego pracownik znajduje się pod ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, chyba że miałoby to nastąpić z winy pracownika, w ramach zwolnienia dyscyplinarnego lub w sytuacji, gdy pracodawca ogłosiłby upadłość lub likwidację firmy.

Po zakończeniu urlopu ojcowskiego pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowych warunkach, a jeśli nie jest to możliwe - na stanowisku równorzędnym, z warunkami nie mniej korzystnymi od tych, które obowiązywałyby, gdyby pracownik nie skorzystał z urlopu.

Wzór wniosku o urlop ojcowski - omówienie

Wniosek o urlop ojcowski można napisać samodzielnie. Najważniejsze jest to, by znalazły się w nim takie dane jak:

  • miejscowość i data złożenia wniosku,
  • imię i nazwisko pracownika,
  • dane pracodawcy,
  • prośba o udzielenie urlopu,
  • imię i nazwisko dziecka,
  • data urodzenia dziecka,
  • wymiar urlopu, o który wnioskuje pracownik,
  • data początkowa i końcowa urlopu ojcowskiego,
  • podpis pracownika.

Do wniosku o urlop ojcowski można dodać adnotację o niepobieraniu zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu. Trzeba też zadbać o przekazanie pracodawcy dokumentów potwierdzających prawo do korzystania z urlopu ojcowskiego, czyli odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub analogiczny zagraniczny dokument potwierdzający narodziny dziecka, wystawiony przez uprawniony organ, jeśli dziecko urodziło się w innym kraju lub kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione, a także oświadczenie pracownika-ojca odnośnie do tego, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części.

Kiedy należy złożyć wniosek o urlop ojcowski?

Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika-ojca. Wniosek o urlop ojcowski należy złożyć nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty jest jednym z narzędzi tzw. miękkiej windykacji. Pobierz DARMOWY wzór/druk Wezwania do Zapłaty w formacie DOC (Word) lub PDF.

·
wezwanie-do-zaplaty

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.