Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach to dokument wystawiany przez Urząd Skarbowy, będący potwierdzeniem, że przedsiębiorca nie posiada długów w płatnościach podatków. W przypadku odnotowania zaległości podatkowych, właściwa informacja zostanie umieszczona w treści dokumentu. Zaświadczenie o niezaleganiu może zatem zawierać informacje potwierdzające lub zaprzeczające posiadania ewentualnych długów podatkowych.


Czym jest zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach?


Uzyskanie tego zaświadczenia może być przydatne w celu wzięcia kredytu bankowego - wówczas wniosek należy przedstawić w placówce banku celem potwierdzenia braku zaległości. Część firm udostępniających dobra w umowie leasingu również może żądać potwierdzenia o niezaleganiu klienta w płatnościach podatków. Co więcej, niektóre sklepy w przypadku chęci dokonania zakupów na raty mogą wymagać przedstawienia w/w dokumentu.

Urząd Skarbowy jest zobligowany do wydania powyższego zaświadczenia w dwóch przypadkach. Pierwsza możliwość dotyczy sytuacji, gdy urzędowe potwierdzenie twojej sytuacji podatkowej wynika z przepisów. Drugim przypadkiem, w którym Urząd wyda zaświadczenie jest chęć potwierdzenia aktualnej sytuacji podatkowej.

Ile kosztuje uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach? 

Wniosek o niezaleganiu US wymaga również uiszczenia odpowiedniej opłaty skarbowej w wysokości 21 lub 17 złotych. W zależności od formy składania wniosku potwierdzenie przelewu może zostać przekazane na papierze bądź w pliku elektronicznym. Kwoty opłaty skarbowej będą uzależnione od kilku kwestii:

  • Opłata w wysokości 21 złotych to kwota do zapłacenia za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Dotyczy ona wydania tylko jednego dokumentu. W celu otrzymania kilku egzemplarzy opłatę trzeba zwielokrotnić. W przypadku starania się o zaświadczenie w sprawach alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia czy ubezpieczenia społecznego, osoba składająca jest całkowicie zwolniona z opłaty.

  • Opłata w wysokości 17 złotych dotyczy sytuacji, w której składający chce uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za np. korzystanie ze środowiska. Niższa opłata dotyczy również pełnomocnictwa szczególnego PPS-1. Pełnomocnikami zwolnionymi z opłat mogą być członkowie najbliższej rodziny - mąż, żona, dzieci, rodzice, dziadkowe, wnukowie czy rodzeństwo.

  • Brak opłaty (0 zł) dotyczy sytuacji ustanawiania pełnomocnictwa ogólnego PPO-1. Jest to osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Ustanowienie pełnomocnictwa można dokonać za pośrednictwem oficjalnej strony rządowej dot. spraw podatkowych (tzw. Portal Podatkowy).

Zaświadczenie o niezaleganiu - Urząd Skarbowy. Jak uzyskać dokument?

Zaświadczenie o niezaleganiu US możliwe jest do uzyskania w przypadku spełnienia kilku formalności. Urząd Skarbowy wyda zaświadczenie tylko jeśli wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach zostanie prawidłowo złożony.

Całą sprawę dotyczącą wydania dokumentu można załatwić na trzy sposoby.

  • Pierwszą możliwością jest osobiste stawienie się w Urzędzie Skarbowym bądź innej instytucji, która obsługuje wnioskodawcę. Rodzaj podatku lub opłaty decyduje o tym, gdzie złożyć wniosek. Zazwyczaj będzie to jednak Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku podatku od nieruchomości lub od środków transportowych czy opłaty za korzystanie ze środowiska, wniosek musi zostać złożony do właściwego urzędu miasta, gminy bądź urzędu marszałkowskiego.
  • Kolejna możliwość to wysłanie listu z wypełnionym wnioskiem.
  • Od niedawna dostępna jest także elektroniczna forma składania wniosków - za pośrednictwem rządowej podstrony instytucji.

Formularze dostępne są stacjonarnie oraz na wspomnianej wyżej witrynie urzędowej. Pismo musi zawierać sformułowanie dotyczące żądania uzyskania konkretnych informacji, jakie urząd ma potwierdzić w dokumencie. Żądanie dotyczy kwestii potwierdzenia braku bądź stwierdzenia stanu zaległości w podatkach. Oprócz wypełnionego wniosku, wymagane jest załączenie potwierdzenia opłaty skarbowej. Można zrobić to bezpośrednio przy składaniu wniosku lub dokonać tego maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych. W przypadku realizowania sprawy urzędowej przez internet, dowód przelewu dołącza się w formie załącznika - zdjęcia bądź skanu potwierdzenia wpłaty.

Jeśli wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu jest wypełniony poprawnie, Urząd Skarbowy zajmie się sprawdzaniem formalnym oraz merytorycznym pisma. Chodzi o zweryfikowanie informacji dot. toczących się postępowań wobec składającego wniosek czy innych istotnych kwestii mogących mieć znaczenie w przedmiotowej sprawie.

Po pomyślnym zweryfikowaniu wszystkich informacji, instytucja skarbowa wystawia zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. W zależności od formy wystawienia, dokument będzie miał formę papierową, którą można odebrać w urzędzie bądź dostać pocztą lub formę elektroniczną, którą można pobrać z portalu rządowego biznes.gov.pl. 

Co powinien zawierać wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach?

Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony przez urzędników, a następnie zatwierdzony, musi się składać z kilku najważniejszych punktów. Wnioskodawca musi na nim zawrzeć swoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania. Jeśli do sprawy został wyznaczony pełnomocnik, również i jego szczegółowe dane powinny zostać umieszczone we wniosku. Kolejnymi elementami jest cel wydania zaświadczenia oraz miejsce wydania. Zamieszcza się również adres korespondencyjny składającego wniosek, o ile jest inny niż adres zamieszkania.

W piśmie określa się liczbę potrzebnych egzemplarzy zaświadczeń, które mają zostać wydane przez Urząd Skarbowy. Dodatkowo wymaga się dołączenia potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Szczegółowy formularz, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach dostępny jest w każdym Urzędzie Skarbowym. Jego wzór można znaleźć również na stronie internetowej Urzędu. Warto co jakiś czas sprawdzać czy szkielet wniosku nie uległ modyfikacjom, może on bowiem zostać zmieniany zgodnie ze zmianami w prawie.