·4 min czytania

Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS w 2024

Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS w 2024

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2024 roku planuje wydać niemal 195 mln zł na podnoszenie kwalifikacji pracodawców i pracowników, tak aby dostosować ich kompetencje do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Kto i na jakich zasadach może liczyć na przyznanie środków z KFS?

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS to wydzielona część Funduszu Pracy, przeznaczona na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników, które może być podejmowane zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i z inicjatywy pracowników, za zgodą pracodawcy. Zasadniczym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia z powodu niedopasowania kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców, które ewaluują ze względu na zmiany w gospodarce.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Kto może skorzystać z oferty Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy kieruje swoją ofertę zarówno do pracowników, jak i do pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. Co ważne, sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z pomocą KFS jest możliwe bez względu na to, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy, a także czy jest to praca na pełen etat, czy na jego część.

Priorytety wydatkowania KFS

Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego jest skierowane przede wszystkim do pracowników, którzy potrzebują wsparcia kształcenia w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy. Priorytetem jest też kształcenie ustawiczne w zakresie umiejętności cyfrowych, w zakresie zarządzania finansami i w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach. Istotne jest też kształcenie ustawiczne w zawodach deficytowych na danych obszarach.

Dla założeń KFS ważne jest też wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do osób powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem, jak i do osób będącymi członkami rodzin wielodzietnych, niezwykle istotne jest też dofinansowanie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia. KFS w 2024 roku zachęca też do kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej. Szczególną uwagę przykłada się również do obcokrajowców obecnych na naszym konkurencyjnym rynku pracy, dlatego jest to rozwiązanie, które powinno zainteresować pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Skuteczna ewidencja czasu pracy w Twojej firmie z inEwi!

Monitoruj czas pracowników, godziny nadliczbowe i inne dzięki narzędziu do ewidencji czasu pracy online!

Na co można przeznaczyć środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

9806600c-1fa7-4a88-a45a-655e8e6355bakfs-2

Podmiot zatrudniający pracowników może środki uzyskanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczyć na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, a także na pokrycie kosztów egzaminów umożliwiających potwierdzenie nabytych umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych. Ze środków KFS można także sfinansować badania lekarskie i psychologiczne niezbędne do podjęcia kształcenia lub podjęcia pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, a także do opłacenia ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. W dodatku środki z KFS mogą zostać przeznaczone na określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika lub 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W jaki sposób można ubiegać się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

e0facb4d-085f-45ee-80f6-efffd0e4a45bkfs-3

Chcąc skorzystać ze środków KFS należy złożyć wniosek do powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek ten można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. We wniosku należy wpisać dane pracodawcy, określić, jakie działania mają zostać sfinansowane z udziałem KFS wraz ze wskazaniem liczby osób, których dotyczą wydatki i terminu realizacji zadań, wskazać, jaką całkowitą kwotę pracodawca planuje przeznaczyć na kształcenie ustawiczne, a także uzasadnić potrzebę odbycia kształcenia ustawicznego, z uwzględnieniem obecnych i przyszłych potrzeb pracodawcy, szczególnie w kontekście priorytetów wydatkowania środków KFS. We wniosku należy też uzasadnić wybór realizatora usługi kształcenia ustawicznego, które ma być sfinansowane ze środków KFS, a także umieścić informację na temat planów dotyczących dalszego zatrudniania osób objętych kształceniem ustawicznym finansowanym przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, a więc wpis do CEiDG lub KRS, dokumenty pozwalające na ocenę czy pracodawca spełnia warunki przyznania mu pomocy de mini mis, program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminów, wzór dokumentów potwierdzających kompetencje nabyte przez uczestników, wystawiane przez realizatora kształcenia ustawicznego, jeśli nie wynikają one z powszechnie obowiązujących przepisów.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków wskazuje starosta, a informacje te publikują powiatowe urzędy pracy. Wnioski są rozpatrywane po zakończeniu naboru, a o przyznaniu środków nie decyduje kolejność składania wniosków.

Skorzystanie z oferty przedstawianej corocznie przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy to szansa dla pracodawców na zwiększanie kompetencji przez osoby pracujące w firmie, a dla pracowników mniejsza szansa na utratę pracy z powodu kompetencji nieadekwatnych do potrzeb pracodawców. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom KFS dąży do tego, by poprawić zarówno pozycję firm, jak i pracowników. Dowiedz się więcej na ten temat, aby nie przegapić terminu na nabór wniosków pracodawców i skorzystaj z interesującego Cię programu kształcenia ustawicznego.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.