·3 min czytania

Pomoc de minimis – co to? Do kogo jest skierowana?

Pomoc de minimis – co to? Do kogo jest skierowana?

Co to jest pomoc de minimis?

Pomoc publiczna de minimis to rodzaj wsparcia publicznego, udzielanego na podstawie programu pomocowego lub pomocy indywidualnej, skierowanego do przedsiębiorców. Zakres pomocy jest bardzo szeroki. Obejmuje dotacje pochodzące ze środków unijnych i pomoc krajową. Obecna jest w wielu programach. Może mieć formę dofinansowania szkoleń, dotacji na inwestycje, umorzenia podatków, umorzenia odsetek ZUS, gwarancji kredytowych lub jednorazowej amortyzacji środka trwałego. Państwo może wesprzeć przedsiębiorców, udzielając dotacji na cele środowiskowe czy zwolnić z podatku od nieruchomości. Pomoc ma znikome znaczenie dla konkurencji na rynku krajowym i między wspólnotowym. Wsparcie nie może przekroczyć określonego limitu.

Pomoc de minimis – dla kogo?

Pomoc de minimis skierowana jest do podmiotów gospodarczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Z dofinansowania mogą skorzystać firmy, chcące przeznaczyć środki na rozwój, szkolenia lub inwestycje. Wyłączone są z niej podmioty działające w sektorach rybołówstwa i akwakultury, w dziedzinie podstawowej produkcji produktów rolnych, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Nie obejmuje także przedsiębiorstw działających w sektorze węglowym, prowadzących działalność zarobkową w zakresie transportu towarowego, podmiotów faworyzujących towary produkcji krajowej, podmiotów rozpoczynające projekt przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie i podmiotów w trudnej sytuacji ekonomicznej. Pomoc de minimis może być natomiast przyznana producentowi rolnemu.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Pomoc de minimis – limit

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji w sprawie stosowania Traktatu do pomocy de minimis, pomoc publiczna nie może być udzielana bez zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Nie podlega zgłoszeniu do KE pomoc przyznana w ciągu trzech lat w wysokości nieprzekraczającej 200 tys. euro. Pomoc udzielana w sektorze transportowym nie może przekroczyć 100 tys. euro w ciągu 3 lat. Ograniczenie nie dotyczy usług zintegrowanych, w których sam transport jest tylko jednym z elementów działania podmiotu. Dotyczy to np. firm kurierskich. Wysokość maksymalnego wsparcia w ramach pomocy de minimis określa rozporządzenie Komisji Europejskiej. Ustala ona limit pomocy na trzy lata budżetowe. Za datę przyznania pomocy uznaje się moment, w którym przedsiębiorstwo uzyskuje prawo przyjęcia takiej pomocy. Wartość pomocy przelicza się na zł według aktualnego kursu euro. Przy każdym kolejnym udzieleniu pomocy konieczne jest przeliczenie łącznej kwoty uzyskanej w ciągu ostatnich trzech lat. Jeżeli firma przekroczy limit uzyskanego wsparcia, będzie musiała oddać część pomocy przekraczającą go wraz z odsetkami.

Pomoc dla rolników nie może z kolei przekroczyć w ciągu 3 lat podatkowych wysokości 15 tys. euro. Jeżeli producent rolny prowadzi dodatkowo działalność w innych sektorach, wówczas obowiązują go inne limity. Gdy dodatkową działalnością jest rybołówstwo, limit wynosi 30 tys. euro. Gdy poza rolnictwem i rybołówstwem jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność w innych sektorach, limit wynosi 200 tys. euro. Pomoc może być udzielona w szczególności na zakup ziemi, szkolenia i inwestycje.

Warunki uzyskania pomocy de minimis

Warunkiem, by pomoc de minimis mogła być udzielana, jest przestrzeganie nałożonych limitów. Jeżeli łączna kwota przyznanej pomocy je przekroczy, wówczas pomoc nie jest dopuszczalna nawet dla części nieprzekraczającej limitu. Przedsiębiorca, który ubiega się kolejny raz o pomoc de minimis, musi udokumentować, że wartość otrzymanego wcześniej świadczenia nie przekroczyła dopuszczalnego limitu. Wielkość otrzymanej pomocy można sprawdzić w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub przy pomocy aplikacji SHRIMP. Firma ubiegająca się o wsparcie musi udowodnić, że wpłynie ona pozytywnie na jej rozwój i przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy. Jeżeli firma ulega podziałowi na dwa oddzielne przedsiębiorstwa, a wcześniej korzystała z pomocy de minimis, wtedy uznaje się, że pomoc otrzymała ta z firm, która przejmuje działalność, w odniesieniu do której pomoc była przyznana. Jeżeli nie można tego ustalić, pomoc przydzielana jest poszczególnym podmiotom na podstawie wartości księgowej kapitału podstawowego w momencie rozdziału firm. W przypadku firm, które uległy połączeniu, a wcześniej korzystały z pomocy de minimis, otrzymaną przed połączeniem pomoc liczy się łącznie. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi dwie firmy, z których jedna prowadzi działalność w zakresie drogowego transportu towarów, a druga klasyfikuje się do otrzymania pomocy w wysokości do 200tyś euro, do tego przedsiębiorstwa stosuje się limit 200 tys. euro. Warunkiem jest rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów, by pomoc nie była wykorzystana nieprawidłowo.

Pomoc publiczna de minimis jest wsparciem mogącym przybierać różne formy, mającym pomóc w rozwoju małym i średnim firmom. Limity tej pomocy bez względu na źródło pochodzenia środków, są określone przepisami unijnymi, a zasady udzielania pomocy pozostają takie same.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.