Jedną z najważniejszych rzeczy w każdym przedsiębiorstwie jest jego płynność finansowa oraz możliwość dokonywania kolejnych inwestycji w celu dalszego rozwoju. W tym kontekście kluczowym pojęciem jest tzw. kapitał obrotowy, który przede wszystkim uwiarygadnia daną firmę w oczach jej partnerów biznesowych czy też potencjalnych kontrahentów. Co warto wiedzieć na ten temat?

Przy prowadzeniu biznesu należy skupiać się na wielu różnych elementach, ale najistotniejszym w dłuższej perspektywie jest to, czy posiadamy środki finansowe, które dają nam wolność w podejmowaniu strategicznych decyzji i zabezpieczenie naszych interesów. Uporządkowane aspekty materialne pokazują także, jak radzimy sobie w trudnym świecie przedsiębiorczości.

Przedsiębiorczość w Polsce

Pieniądze są motorem napędowym każdego biznesu. Wiele osób twierdzi oczywiście, że liczy się dobry pomysł, plan, a następnie jego realizacja, ale nie ma co kryć, że bez środków finansowych nie uda nam się spełnić wszystkich ambitnych założeń. Statystyki pokazują, że każdego roku w naszym kraju zakładanych jest tysiące nowych firm. Początkujący przedsiębiorcy marzą o spełnieniu swoich biznesowych marzeń i wzbogaceniu się. Każdy z nich musi jednak pamiętać o tym, że wszystko zweryfikuje życie. Nie zmienia to jednak faktu, że dzięki prawidłowemu prowadzeniu interesów, w tym trzymaniu ręki na pulsie jeśli mowa o finansach firmy, mamy duże szanse na osiągnięcie wielkich rzeczy.

Czym jest kapitał obrotowy?

Pod tym poważnie brzmiącym wyrażeniem kryje się stosunkowo prozaiczne znaczenie. Przez kapitał obrotowy należy bowiem rozumieć wartość, jaką otrzymamy po odjęciu bieżących zobowiązań wobec swoich pracowników, dostawców, kredytodawców (banków, firm pożyczkowych), kontrahentów, a także podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Kapitał obrotowy traktowany w ten sposób jest więc wartością majątku obliczoną bez krótkoterminowych lub jednorazowych zobowiązań. Kapitał obrotowy w szerszym rozumieniu to jednak wszelkie aktywa bieżące przedsiębiorstwa, które wchodzą w skład jego majątku krócej niż dwanaście miesięcy.

Kapitał obrotowy netto - co zaliczamy?

Przyjęło się, że w skład majątku obrotowego wchodzą wszelkie krótkoterminowe składniki majątku takie jak środki pieniężne, zapasy, materiały, należności, krótkoterminowe papiery wartościowe itp. Co istotne, na gruncie prawnym i księgowym należy rozróżniać kapitał obrotowy brutto oraz kapitał obrotowy netto. Ten ostatni można wyjaśnić jako swego rodzaju nadwyżkę aktywów obrotowych firmy, która jest generowana po odjęciu zobowiązań bieżących. Mamy tutaj więc do czynienia ze wspomnianym już klasycznym i dość wąskim znaczeniem kapitału obrotowego. Warto dodać, że kapitał netto nazywany jest przez wielu kapitałem pracującym.

Strategie zarządzania kapitałem obrotowym

Zachowanie optymalnego poziomu kapitału obrotowego pozwala przedsiębiorstwu utrzymać się na finansowej powierzchni. Przy dobrym zarządzaniu majątkiem firmy nie powinny nastąpić problemy z płynnością finansową. Oczywiście zdarzają się sytuacji, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale przed wieloma z nich możemy ochronić się, zabezpieczając budżet prowadzonego przez nas podmiotu gospodarczego. Zarządzanie kapitałem obrotowym powinno opierać się na zdrowym rozsądku, ale także czystej kalkulacji i efektywnej księgowości. Przedsiębiorstwo posiadające dodatni kapitał obrotowy może być spokojne o swoją przyszłość, ponieważ oznacza to, że posiada środki na spłatę potencjalnych zobowiązań. Może także zaciągać kredyty na inwestycje i nie obawiać się o swoją sytuację.

Zmiana kapitału obrotowego - kiedy jest potrzebna?

W pierwszej kolejności należy obiektywnie ocenić obecną kondycję finansową firmy, dokonać szczegółowych wyliczeń związanych z jej zadłużeniem oraz aktywami. Tak zestawione dane dadzą nam odpowiedź, w którym kierunku należy iść. Zmiana kapitału obrotowego może być konieczna na przykład na skutek skrócenia terminów spłaty zobowiązań przez naszych kontrahentów lub wszelkie podmioty, od których nasza firma jest uzależniona, a także w sytuacji, gdy znaczący klienci spóźniają się z uregulowaniem wobec nas należności.

Jak zmienić kapitał obrotowy?

Wiemy już, w jakich okolicznościach należy zastanowić się nad modyfikacją założeń związanych z kapitałem obrotowym, warto więc wskazać także, jak można tego dokonać. Zmniejszając kapitał obrotowy można między innymi spróbować powiększyć majątek trwały przedsiębiorstwa. Mowa tutaj o dokonaniu zakupu papierów wartościowych, środków trwałych czy też dokonać długoterminowej pożyczki lub kredytu kupieckiego. Drugim wyjściem z sytuacji jest zmniejszenie tzw. kapitału stałego, czyli na przykład wcześniejsza spłata firmowych zobowiązań lub pokrycie straty z kapitału zapasowego lub rezerwowego, jeśli oczywiście mamy takie możliwości.

Jak obliczyć zapotrzebowanie na kapitał obrotowy?

Każde przedsiębiorstwo ma oczywiście inne zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Wszystko zależy bowiem od tego, jaka jest obecna sytuacja finansowa firmy oraz plany jej właściciela lub współwłaścicieli. Ważne jest też to, w jakiej branży działa, jaka jest sytuacja rynkowa itd. Z całą pewnością jednak optymalnym działaniem jest utrzymywanie równowagi między wypłacalnością podmiotu gospodarczego, a tym, na ile jego prowadzenie jest zyskowne.

Kapitał obrotowy wzór - czy taki istnieje

Jak już wspomnieliśmy, w biznesie musi istnieć pewnego rodzaju harmonia, szczególnie jeśli mówimy o finansach. Firmę należy na tej płaszczyźnie traktować jak jeden wielki organizm.


Przedsiębiorstwo, aby mogło dobrze funkcjonować i się rozwijać, potrzebuje pieniędzy lub majątku, który można spieniężyć. Nie ma jednej, idealnej porady, jak należy obchodzić się z kapitałem obrotowym, ponieważ każdy podmiot działa na nieco innych zasadach. Ciężko znaleźć też kilka wzorów zachowania, z których można byłoby wybrać ten najlepszy dla naszej organizacji. Najważniejsza jest chyba obserwacja, kontrola i wyrobienie w sobie umiejętności przewidywania przyszłości.