·7 min czytania

Formularz VAT-7 (VAT-7K) – omówienie

formularz vat-7

VAT-7 oznacza deklarację dla podatku od towarów i usług.

Formularz VAT-7 jest deklaracją dla podatku od towarów i usług. Podstawę prawną dla składania deklaracji jest art. 99. ust. 1. Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim „Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu”. W niektórych przypadkach (np. małych podatników stosujących metodę kasową) możliwe jest składanie deklaracji za okresy kwartalne (formularz VAT-7K).

Podatnikami, w myśl przepisów wskazanej ustawy i wspomnianego art. 15, są natomiast osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2. („Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców oraz usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawodu. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych  prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”), niezależnie od celu i rezultatu takiej działalności.

VAT-7 druk – jak wypełnić?

Deklaracja VAT-7 składa się z dwóch stron oraz dziewięciu części. Wypełnić należy jasne pola deklaracji, ciemne uzupełniane są przez urząd. Dane do formularza mogą zostać wprowadzone na maszynie, komputerowo lub ręcznie. Istotne jest wykorzystanie dużych, drukowanych liter oraz czarnego lub niebieskiego koloru.

W górze formularza podać należy identyfikator podatkowy NIP podatnika oraz miesiąc i rok, którego deklaracja dotyczy. Pierwsza część druku dotyczy miejsca i celu składania deklaracji. Wskazać tu należy, do którego urzędu skarbowego deklaracja jest adresowana oraz jej cel: złożenie lub korekta deklaracji już wcześniej za ten okres złożonej. Część druga związana jest z danymi identyfikacyjnymi podatnika. Zaznaczyć trzeba rodzaj podatnika (podatnik, który nie jest osobą fizyczną lub podatnik będący osobą fizyczną) oraz podać pełną nazwę i REGON (w pierwszym przypadku) lub imię, nazwisko i datę urodzenia (w drugim przypadku).

Trzecia część formularza dotyczy rozliczenia podatku należnego. W przypadku pierwszych trzech rodzajów transakcji (dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku; dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy; dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%, w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy) wskazać należy jedynie wartość podstawy opodatkowania w zł. Są to bowiem transakcje, w odniesieniu do których przedsiębiorca nie ma obowiązku wykazywania należnego podatku VAT (pola dotyczące podatku należnego w zł są zresztą zaciemnione).

Następne pola dotyczą poszczególnych rodzajów transakcji: dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5% (pola 15. i 16.); dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% lub 8% (pola 17. i 18.) i dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% lub 23% (pola 19. i 20.). W tych miejscach wskazać należy zarówno podstawę opodatkowania, jak i należny podatek. Kolejne dwie pozycje dotyczą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu towarów (pola 21. i 22.). Co do zasady, w odniesieniu do transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów opodatkowanie zakupu jest obowiązkiem nabywcy. Możliwe jest również (w określonych przypadkach, tj. zarejestrowania się dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz np. prawidłowej dokumentacji wywozów) zastosowanie preferencyjnej stawki 0%. W tych pozycjach wskazać należy jedynie wartość podstawy opodatkowania. Na dalszych pozycjach wykazać należy: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (pola 23. i 24.); import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy (pola 25. i 26.); import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy (pola 27. i 28.); import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy (pola 29. i 30.); dostawę towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 9 ustawy (pole 31., do wypełnienia przez dostawcę); dostawę towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (pola 32. i 33., do wypełnienia przez nabywcę) i dostawę towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (pola 34. i 35., do wypełnienia przez nabywcę).

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Deklaracja VAT 7 - wypełnianie formularza

Tę część formularza podsumować należy: kwotą podatku należnego od towarów i usług, objętych spisem natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy (pole 36.); zwrotem odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy (pole 37.); kwotą podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegającą wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy (pole 38.) oraz kwotą podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegającą wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy (pole 39.). Ponadto w pozycji 40. wskazać należy sumę kwot z pól oznaczonych numerami: 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32 oraz 34, natomiast w pozycji 41. zsumowaną wartość pól: 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 36 i 37, pomniejszoną o kwotę z pól 38 i 39.

Czwarta część druku wiąże się z rozliczeniem podatku naliczonego. Pierwszy element to przeniesienia – wskazać tu należy podatek do odliczenia w zł (pole 42.), czyli kwotę nadwyżki z poprzedniej deklaracji (to zatem „kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy” z deklaracji poprzedniej lub wynikająca ze stosownej decyzji). Kwestia kolejna to nabycie towarów i usług oraz podatek naliczony z uwzględnieniem korekt. Podać tutaj należy wartość netto oraz podatek naliczony od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych (pola 43. i 44.) oraz od nabycia towarów i usług pozostałych (pola 45. i 46.). Kolejne pozycje tej części dotyczą podatku naliczonego – do odliczenia. Wykazać należy: korektę podatku naliczonego od nabycia środków trwałych (pole 47.); korektę podatku naliczonego od pozostałych nabyć (pole 48.); korektę podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy (pole 49.) oraz korektę podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy (pole 50.). Suma wartości wpisanych w pola 42, 44, 46, 47, 48, 49 i 50 daje łączną kwotę podatku naliczonego do odliczenia, która znaleźć powinna się w polu 51. Pamiętać trzeba, iż odliczenie to przysługuje jedynie w zakresie, w którym te towary i usługi są wykorzystywane w ramach czynności opodatkowanych. Wykonywanie wyłącznie usług zwolnionych z VAT uniemożliwia wykazywanie naliczonego podatku.

Następna część druku koncentruje się na obliczeniu wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu. Poszczególne pozycje dotyczą: kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym (pole 52.; kwota ta nie może być wyższa niż różnica kwot z pól 41. i 51.; jeżeli różnica jest mniejsza lub równa 0, wpisać w to pole należy 0); kwoty podatku objętej zaniechaniem poboru (pole 53.; kwota ta nie może być wyższa niż różnica kwot z pola 41. oraz sumy pól 51. i 52.; jeżeli różnica pomiędzy kwotami z pól 41. i 51., pomniejszona o kwotę z pola 52. jest mniejsza niż 0, wpisać w to pole należy 0); kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego (pole 54.; jeśli różnica kwot z pól 41. i 51. jest wyższa od 0, wtedy pole 54. = pole 41. – 51. – 53.; inaczej wpisać w to pole należy 0) i kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących, przysługującą do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym (pole 55.). Kolejne pozycje dotyczą nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (pole 56.; jeśli różnica kwot pomiędzy polami 51. i 41. jest większa lub równa 0, wtedy pole 56. = pole 51. – 41. + 55.; inaczej wpisać w to pole należy 0). Jeżeli nadwyżka wystąpiła, podatnik może ubiegać się o zwrot na rachunek bankowy (pole 57.), w kwotach płatnych w terminie 25 dni (pole 58.), 60 dni (pole 59.) lub 180 dni (pole 60.) albo przenieść nadwyżkę na następny okres rozliczeniowy (pole 61.; od kwoty z pola 56. odjąć trzeba kwotę z pola 57.). W szóstej części formularza znajdują się informacje dodatkowe, o wykonywaniu przez podatnika w okresie rozliczeniowym czynności dotyczących: art. 119 ustawy (świadczenia usług turystyki); art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy (części zakresu dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków); art. 122 ustawy (dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu złota inwestycyjnego); art. 136 ustawy (dokonania transakcji trójstronnej z zastosowaniem uproszczonej procedury, będąc drugim w kolejności podatnikiem).

Siódma część deklaracji to informacja o załącznikach do niej, jeśli je zastosowano. Do formularza dołączyć można: wniosek o zwrot podatku (pole 66.), wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (pole 67.) oraz zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego (pole 68.) wraz z liczbą załączników VAT-ZD (pole 69.).

W ósmej części formularza przewidziano miejsce na podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika. Uzupełnić tu należy pola dotyczące: imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego, daty wypełnienia deklaracji oraz podpisać formularz (jako podatnik lub jego reprezentant).

Część dziewiąta formularza to adnotacje urzędu skarbowego – uwagi oraz identyfikator i podpis osoby przyjmującej druk. Tych pól wypełniać nie należy.

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.