·4 min czytania

Jak wypełnić RG-OP i RG-OF?

Jak wypełnić RG-OP i RG-OF?

Wpisy do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem regulowane są przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń. Nowe rozporządzenie wprowadziło rozróżnienie dla wniosków o wpis do rejestru.

RG-OP i RG-OF - do czego wykorzystywane są wnioski?

Wcześniej funkcjonujący wzór RG-1, ustanowiony był przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 roku w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej. RG-1 był wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem, który składać musiały: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wraz z ich jednostkami lokalnymi.

Obecnie funkcjonują dwa rodzaje druków. Wybór odpowiedniego uzależniony jest od podmiotu, który go wypełnia:

 • formularz RG-OP – Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub ich jednostki lokalnej,
 • formularz RG-OF – Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej jednostki lokalnej niepodlegających wpisowi do CEIDG; druk ten ma zastosowanie w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami oraz będących przedsiębiorcami w zakresie cech nieobjętych obowiązkiem wpisu do CEIDG lub dotyczącym jednostek lokalnych niepodlegających wpisowi do CEIDG.

Wzory formularzy zostały określone przez załączniki do rozporządzenia (załącznik nr 1 w przypadku wniosku RG-OP oraz załącznik nr 2 w odniesieniu do wniosku RG-OF).

Dane zawarte w drukach, wraz z informacjami z wniosków o wpis do CEIDG oraz danymi przekazanymi z bazy SIO, stanowią podstawę dla aktualizacji (w zakresie wpisu informacji, zmiany informacji objętych wpisem oraz skreślenia informacji w przypadku jednostki lokalnej podmiotu) rejestru REGON.

RG-OP - jak wypełnić wniosek?

Wniosek RG-OP mieści się na dwóch stronach. Załącznikiem do wniosku jest druk RG-RD, dotyczący wykonywanej działalności. Wniosek wypełnić trzeba drukowanymi literami, a w przypadku pól wyboru zaznaczyć właściwe pole. Informacje dotyczące osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oznaczone są poprzez „P”, z kolei informacje o jednostce lokalnej takiego podmiotu – poprzez „L”.

RG-OP

Na formularzu uzupełnić trzeba następujące dane:

 1. podstawową formę prawną podmiotu (osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej),
 2. szczególną formę prawną podmiotu (np. spółka cywilna),
 3. rodzaj zgłoszenia wraz z datą rozpoczęcia/zakończenia działalności lub zaistnienia zmiany (wpis osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, wpis jednostki lokalnej, zmiana cech objętych wpisem lub skreślenie wpisu),
 4. numer identyfikacyjny REGON,
 5. numer identyfikacyjny NIP,
 6. nazwę,
 7. nazwę skróconą,
 8. adres siedziby,
 9. dane kontaktowe (fakultatywnie),
 10. informacje dotyczące gospodarstwa rolnego,
 11. adres do korespondencji,
 12. elektroniczny adres do korespondencji,
 13. sposób powstania podmiotu (jako jednostka nowo zorganizowana lub na bazie innych podmiotów),
 14. dane dotyczące rejestracji (w tym: podstawa prawna działania),
 15. formę własności (w tym: procentowy udział własności w ogólnej wartości kapitału),
 16. typ jednostki prawa budżetowego (jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy),
 17. informację o samodzielnym bilansowaniu (lub nie) jednostki lokalnej,
 18. nazwę organu założycielskiego/nadzorującego,
 19. przewidywaną liczbę pracujących,
 20. kody wykonywanych rodzajów działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności,
 21. datę zawieszenia działalności (opcjonalnie),
 22. datę wznowienia działalności (opcjonalnie),
 23. sposób likwidacji (całkowicie albo w wyniku podziału, połączenia i innych przekształceń; opcjonalnie)
 24. liczbę załączników RG-SC.

Wniosek musi zostać opatrzony imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej do zgłoszenia wniosku, wraz z numerem telefonu, datą oraz podpisem.

RG-OF - jak wypełnić wniosek?

Druk RG-OF również mieści się na dwóch stronach. Załącznikiem do wniosku jest druk RG-RD, który dotyczy wykonywanej działalności. Wniosek trzeba wypełnić drukowanymi literami, a w przypadku pól wyboru zaznaczyć pole właściwe. Informacje dotyczące osoby fizycznej oznaczono symbolem „F”, a informacje dotyczące jednostek lokalnych takich podmiotów oznaczono poprzez „L”.

rg-of

We wniosku określić należy:

 1. jakiego rodzaju działalności wniosek dotyczy (rolniczej, przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, innej),
 2. rodzaj zgłoszenia wraz z datami rozpoczęcia/zakończenia działalności lub zaistnienia zmiany (wpis osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wpis jednostki lokalnej, zmiana cech objętych wpisem lub skreślenie wpisu),
 3. numer identyfikacyjny REGON,
 4. numer identyfikacyjny NIP,
 5. dane identyfikacyjne osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 6. adres miejsca zamieszkania,
 7. nazwę,
 8. nazwę skróconą (opcjonalnie),
 9. adres siedziby,
 10. dane kontaktowe (opcjonalnie),
 11. informacje dotyczące gospodarstwa rolnego (w tym: powierzchnia ogólna gospodarstwa),
 12. adres do korespondencji,
 13. elektroniczny adres do korespondencji,
 14. dane dotyczące rejestracji (w tym: podstawę prawną działania),
 15. przewidywaną liczbę pracujących,
 16. kody wykonywanych rodzajów działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności,
 17. datę zawieszenia działalności (jeśli dotyczy),
 18. datę wznowienia działalności (jeśli dotyczy).

Wniosek musi być opatrzony imieniem i nazwiskiem osoby, która jest uprawniona do zgłoszenia wniosku, jej numerem telefonu, datą oraz podpisem.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.