Wniosek o wykorzystanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pobierz darmowy wzór.

wniosek-o-ekwiwalent-za-urlop

Urlop wypoczynkowy to świadczenie, którego pracownik nie może się zrzec i urlop powinien zostać wykorzystany w naturze. Co więcej, wypłata ekwiwalentu pieniężnego w zamian za to, że pracownik zrezygnuje z urlopu wypoczynkowego, jest łamaniem praw pracowniczych. Jednak istnieje jedna sytuacja, kiedy wypłata takiego ekwiwalentu jest zasadna - mowa o rekompensacie za niewykorzystany urlop w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę.

Wniosek o ekwiwalent za niewykorzystany urlop - wzór

Twoja umowa o pracę niedługo wygaśnie, a do dnia rozwiązania umowy nie uda Ci się wykorzystać przysługującego Ci urlopu wypoczynkowego? Złóż wniosek o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Jak to zrobić? Skorzystaj z przygotowanego przez nas wzoru!

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Prawo do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w całości lub części z powodu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy wynika bezpośrednio z Kodeksu pracy. Oczywiście, aby takie świadczenie zostało wypłacone, pracownik musi posiadać niewykorzystane dni wolne, przysługujące mu w ramach urlopu wypoczynkowego, jego stosunek pracy wygasł, a strony nie planują kontynuacji współpracy na dotychczasowych zasadach. Te ostatni punkt jest ważny z tego powodu, że pracodawca nie musi wypłacać ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, jeśli strony postanowią o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w kolejnym zatrudnieniu. Taka sytuacja wymaga jednak nawiązania nowej umowy o pracę z tym samym pracodawcą, bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Wniosek o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Co do zasady prawo do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługuje na mocy postanowień Kodeksu pracy i pracownik nie musi wnioskować o jego wypłatę, gdyż jest to w każdym przypadku obowiązkiem pracodawcy. Jednak złożenie wniosku o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę może przyspieszyć wypłatę ekwiwalentu. Dlatego warto to zrobić, tym bardziej że przygotowanie wniosku nie jest trudne. Taki dokument zawiera jedynie:

  • datę i miejsce sporządzenia wniosku,
  • dane pracownika,
  • dane pracodawcy,
  • prośbę o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
  • krótkie uzasadnienie, wskazujące na to, że byłemu pracownikowi za pozostawanie w stosunku pracy w wymienionym okresie, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w określonym wymiarze za bieżący rok pracy i ewentualnie za poprzednie lata, czyli określoną ilość dni wolnych z urlopu zaległego,
  • podpis pracownika.

Taki wniosek o wypłatę ekwiwalentu jest pismem, które może być dostarczone osobiście, drogą elektroniczną lub listownie, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Pracodawca nie może odmówić przychylenia się do wniosku, gdyż wypłata ekwiwalentu pieniężnego w razie niewykorzystania w całości lub w części przysługującego urlopu jest obowiązkiem pracodawcy. Niewywiązanie się z niego jest podstawą do skierowania sprawy do sądu pracy.

Jak obliczyć kwotę należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

Chcąc obliczyć, jaki ekwiwalent pieniężny jest należny za niewykorzystany urlop, należy miesięczne wynagrodzenie podzielić przez współczynnik ekwiwalentu i pomnożyć przez liczbę dni niewykorzystanego urlopu. W 2024 roku współczynnik za niewykorzystany urlop wynosi 20,92, gdyż [365 dni roku – (52 niedziele + 11 dni świątecznych + 52 soboty)] : 12 = 20,92

Co ciekawe, przepisy prawa pracy nie przewidują konieczności wyrównania podstawy ekwiwalentu do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w związku z tym może się zdarzyć sytuacja, kiedy podstawa ekwiwalentu będzie niższa od minimalnej płacy. Warto też wiedzieć, że obliczony ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest jednocześnie podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, a także zaliczki na podatek dochodowy.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.