Co to jest tajemnica przedsiębiorstwa – definicja 

Tajemnica przedsiębiorstwa to pojęcie oznaczające informacje, które są niejawne, posiadają wartość gospodarczą i są odpowiednio chronione przed ujawnieniem. Tajemnica przedsiębiorstwa ma na celu ochronę informacji, które są ważne dla działalności firmy i których ujawnienie mogłoby narazić ją na szkodę. Informacje te mogą dotyczyć różnych aspektów działalności przedsiębiorstwa, takich jak procesy produkcyjne, technologie, know-how, plany biznesowe, relacje z klientami czy dane finansowe.

Tajemnica przedsiębiorstwa jest chroniona prawem i może być przedmiotem ochrony sądowej. Przedsiębiorstwa powinny stosować odpowiednie środki ochrony, takie jak zasada poufności, polityki bezpieczeństwa czy zabezpieczenia techniczne, aby zapewnić ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa.

Tajemnica przedsiębiorstwa jest ważna zarówno dla samego przedsiębiorstwa, jak i dla jego pracowników, kontrahentów i innych stron, które mogą mieć dostęp do tajemnic firmy. Chroni ona przedsiębiorstwo przed nieuprawnionym wykorzystaniem jego informacji oraz pozwala na utrzymanie konkurencyjności na rynku.

Co stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa – ustawa. Co mówi o niej prawo? 

Tajemnicą przedsiębiorstwa może być każda informacja, która spełnia trzy warunki: jest niejawna, ma wartość gospodarczą i jest odpowiednio chroniona przed ujawnieniem. Przepisy prawne, takie jak Kodeks cywilny czy Ustawa o ochronie danych osobowych, chronią tajemnicę przedsiębiorstwa przed nieuprawnionym ujawnieniem.

UZNK reguluje kontrolowanie i eliminowanie nieuczciwej konkurencji w biznesie, szczególnie w przemyśle, rolnictwie, budownictwie, handlu i usługach, działając w interesie publicznym, przedsiębiorców i klientów.

Tajemnica przedsiębiorstwa, a prawo zamówień publicznych (PZP) 

Tajemnica przedsiębiorstwa jest chroniona przez prawo, w tym przez prawo zamówień publicznych (PZP). PZP reguluje procedury związane z przetargami i zamówieniami publicznymi, a także zasady dotyczące udostępniania informacji przez przedsiębiorstwa biorące udział w przetargach.

Przedsiębiorstwa biorące udział w przetargach często są zobowiązane do udostępnienia swoich tajemnic, takich jak informacje dotyczące technologii czy know-how, w celu udowodnienia, że spełniają wymagania przetargu. Jednocześnie, PZP zawiera przepisy chroniące tajemnice przedsiębiorstw, które udostępniają te informacje. Firmy mogą składać wnioski o ochronę swoich tajemnic przed nieuprawnionym ujawnieniem przez zamawiającego lub inne podmioty biorące udział w przetargu.

W PZP istnieją również przepisy dotyczące zachowania poufności informacji przez zamawiającego i inne podmioty biorące udział w przetargu. Zamawiający jest zobowiązany do zachowania poufności informacji, które otrzymał od przedsiębiorców biorących udział w przetargu i nie może ujawniać tych informacji bez ich zgody.

W kontekście PZP, tajemnica przedsiębiorstwa jest ważna dla przedsiębiorców, ponieważ pozwala im na utrzymanie przewagi konkurencyjnej i chroni ich interesy przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez zamawiającego lub inne podmioty biorące udział w przetargu.

Co to jest know-how? Jak rozumieć to pojęcie?

Know-how to pojęcie oznaczające zbiór specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i umiejętności, które są niezbędne do wykonywania określonych czynności lub produkcji określonych produktów. Jest to ważny składnik tajemnicy przedsiębiorstwa, który jest prawnie chroniony.

Know-how może obejmować szeroki zakres informacji, takich jak:

 • tajemnice produkcyjne, czyli procesy i metody produkcji, które są niejawne i posiadają wartość gospodarczą,
 • technologie, czyli sposób wykorzystania narzędzi i maszyn do produkcji lub usług,
 • formuły i receptury, czyli skład i proporcje składników potrzebnych do produkcji,
 • know-how marketingowe, czyli sposoby dotarcia do klientów i generowania sprzedaży,
 • know-how organizacyjne, czyli procesy i procedury zarządzania

Rozumiejąc pojęcie know-how, należy pamiętać, że jest to nie tylko "wiedza tajemna", ale także wiedza specjalistyczna, która jest cenną wartością dla przedsiębiorstwa. Know-how jest ważny dla przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala mu na utrzymanie przewagi konkurencyjnej i zwiększenie efektywności działalności.

Tajemnica przedsiębiorstwa – przykłady 

Przykłady tajemnic przedsiębiorstwa:

 • tajemnica produkcyjna, czyli informacje dotyczące procesów produkcyjnych lub metod produkcji, które są niejawne i posiadają wartość gospodarczą,
 • tajemnica handlowa, czyli informacje dotyczące strategii czy planów biznesowych przedsiębiorstwa, które – jak wyżej – są niejawne i posiadają wartość gospodarczą,
 • know-how, czyli zbiór specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i umiejętności, które są niezbędne do wykonywania określonych czynności lub produkcji określonych produktów.

Tajemnica handlowa – ustawa zabezpiecza przed ujawnieniem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie informacji, które są niejawne i mają wartość gospodarczą. Informacje te mogą obejmować tajemnicę produktu, procesu, know-how, listy klientów czy plany marketingowe. Ustawa chroni przed nieuczciwym wykorzystaniem tych informacji przez konkurencję, co jest ważne dla utrzymania konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstwa.

Informacje poufne a tajemnica przedsiębiorstwa – czy jest między nimi różnica? 

Informacje poufne to termin, który może być używany zamiennie z tajemnicą przedsiębiorstwa, jednak istnieje pewna subtelna różnica między tymi pojęciami. Informacje poufne to termin bardziej ogólny, który może obejmować również informacje niespełniające wszystkich kryteriów tajemnicy przedsiębiorstwa, takie jak brak wartości gospodarczej, brak odpowiedniej ochrony przed ujawnieniem forma rejestracji czasu pracy.

Tajemnica przedsiębiorstwa po ustaniu stosunku pracy – czy to legalne? 

Tajemnica przedsiębiorstwa jest chroniona prawem, niezależnie od tego, czy stosunek pracy trwa czy już ustał. Oznacza to, że pracownik ma obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa po ustaniu stosunku pracy, tak samo jak miał ten obowiązek podczas trwania stosunku pracy. Pracodawca może dochodzić na drodze sądowej ochrony przed naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa przez byłego pracownika po ustaniu stosunku pracy. Dlatego pracownicy muszą przestrzegać zachowania poufności po ustaniu stosunku pracy.

Umowa NDA z pracownikiem – wzór 

Umowa NDA (Non-Disclosure Agreement) jest rodzajem umowy, która zobowiązuje zachowanie poufności przez pracownika co do informacji dotyczących przedsiębiorstwa. Wzór takiej umowy zawiera zwykle następujące elementy:

 1. Klauzula dotycząca zakazu ujawniania informacji poufnych: ta część umowy określa, jakie informacje są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa i zakazuje ich ujawniania bez zgody przedsiębiorstwa.
 2. Okres ważności umowy, czyli na jak długo pracownik jest zobowiązany do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa po zakończeniu stosunku pracy
 3. Kary za naruszenie zobowiązania do zachowania poufności: ta część umowy określa, jakie kary grożą pracownikowi za nieprzestrzeganie zobowiązania do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.
 4. Inne warunki dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa: ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – umowa może zawierać inne warunki dotyczące ochrony, takie jak wymagania dotyczące zabezpieczenia dokumentów czy wymagania dotyczące informowania przedsiębiorstwa o potencjalnym naruszeniu tajemnicy.

Sygnalista (ang. whistleblower) to osoba, która bierze na siebie odpowiedzialność za wykrywanie i sygnalizowanie potencjalnych zagrożeń dla działalności przedsiębiorstwa. Może to obejmować sytuacje, takie jak nieprawidłowości w procesach, brak zgodności z przepisami czy też nieprawidłowe zachowanie pracowników (najsłynniejszym przykładem sygnalisty w ostatnich latach jest Edward Snowden ujawniający tajemnice NSA). Sygnalista zgłasza te sytuacje odpowiednim osobom lub działom w przedsiębiorstwie, aby zapobiec potencjalnym stratom czy też szkodom dla przedsiębiorstwa. Jest to ważne, ponieważ pozwala na szybkie reagowanie i zaradzenie sytuacjom problemowym, co ma pozytywny wpływ na działalność przedsiębiorstwa, choć może również spotkać się z negatywną reakcją władz firmy (działania odwetowe).

Aby chronić tajemnice przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa często korzystają z różnych narzędzi, takich jak klauzula poufności w umowie, umowa o zachowaniu poufności czy oświadczenie o zachowaniu poufności. Klauzula poufności jest często stosowana w umowach handlowych, aby zabezpieczyć tajemnicę handlową przed nieuprawnionym ujawnieniem. Umowa o zachowaniu poufności z pracownikiem jest z kolei często stosowana w celu zabezpieczenia tajemnic przedsiębiorstwa przed pracownikami czy innymi osobami, które mogą mieć dostęp do tych informacji. Oświadczenie o zachowaniu poufności dla pracownika jest natomiast często wymagane od pracowników czy innych osób, które mają dostęp do tajemnic przedsiębiorstwa. Zobowiązanie do zachowania poufności jest ważne zarówno dla przedsiębiorstw, jak i pracowników. 

Pracownicy powinni być świadomi, że naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa może skutkować sankcjami, takimi jak rozwiązanie umowy o pracę, a także może mieć negatywny wpływ na reputację przedsiębiorstwa. Firmy powinny dbać o ochronę tajemnic przedsiębiorstwa poprzez stosowanie odpowiednich narzędzi, takich jak umowa o poufności z pracownikiem, czy też klauzula o zachowaniu poufności w umowach. Są one niezbędne, aby zabezpieczyć tajemnicę przedsiębiorstwa przed nieuprawnionym ujawnieniem, a także, aby zachować przewagę konkurencyjną i zwiększyć efektywność działalności.