Biznesplan (lub ang. business plan) jest planem ekonomicznym i produkcyjnym przedsiębiorstw lub konkretnych przedsięwzięć. W ten sposób nazywane są również dokumenty zawierające plany tego rodzaju. Są one opracowywane na potrzeby tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne firmy – np. po to, by pozyskać dodatkowe źródła finansowania.

Warto pamiętać o tym, że dobry biznesplan może być połową sukcesu. To od odpowiedniego zaplanowania swojego przedsięwzięcia może zależeć to, czy rzeczywiście będzie ono rentowne i zgodnie ze wszelkimi założeniami podbije ono wyznaczony rynek.

Dzięki biznesplanowi możliwe jest przecież zaprezentowanie swojego biznesowego pomysłu. Dokument ten pozwala na pozyskanie dodatkowych zasobów finansowych dla przedsięwzięcia, pomaga również odkryć potencjalne słabości, szanse i zagrożenia dla niego. Dodatkowo umożliwia wprowadzenie własnej metodologii oceny rezultatów swojej działalności, dzięki czemu możliwe jest m.in. zidentyfikowanie straconych szans (przeoczonych okazji). Co więcej, biznesplan w istotny sposób pomaga w przewidywaniu zachodzących na rynku zmian oraz w dostosowywaniu się do nich.

Jak napisać biznesplan?

Często jest on sporządzany jako załącznik do wniosku o kredyt lub do wniosku o dofinansowanie z innych, publicznych lub prywatnych instytucji. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest wykazanie, iż nowe przedsięwzięcie jest nie tylko szczegółowo przemyślane, ale także wiąże się z dużym prawdopodobieństwem osiągniecia rentowności.

Przez to też zaleca się, by biznesplany przygotowywały tak nowe firmy, które dopiero rozpoczynają swoją rynkową działalność, jak i przedsiębiorstwa doświadczone, które zbliżają się do kluczowych momentów swojego funkcjonowania, np. do wejścia na nowy rynek, przeprowadzenia fuzji albo przejęcia czy zmiany profilu swojego działania.

Biznesplan przyda się zarówno w banku, gdzie przedsiębiorstwo będzie składać wniosek o kredyt (tak inwestycyjny, jak i na bieżącą działalność), jak i w urzędzie pracy, gdy osoba bezrobotna będzie ubiegać się o bezzwrotną dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Będzie on również wymagany przez instytucje, które dysponują unijnymi funduszami i udzielają dzięki nim preferencyjnych pożyczek, jak i przez naszym potencjalnych (prywatnych lub publicznych) inwestorów, którzy dofinansują rozwój naszej firmy i jej innowacyjność

Biorąc pod uwagę te czynniki, biznesplan należy napisać z jednej strony zwięźle i przejrzyście, a z drugiej – na tyle szczegółowo, by przekonać daną instytucję czy podmiot do dofinansowania naszego pomysłu. Wobec tego odpowiadać on musi na cztery podstawowe pytania: kto (decyduje się na podjęcie przedsięwzięcia), co (jest przedmiotem planu), jak (zostanie ten plan zrealizowany) oraz ile (to przedsięwzięcie będzie kosztować).

jak napisać biznesplan
jak napisać biznesplan

Pobierz darmowy wzór biznesplanu!

Biznesplan przedsiębiorstwa

Dobry biznesplan to często połowa biznesowego sukcesu. Pobierz DARMOWY wzór/przykład Biznesplanu w formacie DOC (Word) lub PDF.

biznes-plan

Biznesplan – omówienie wzoru

Nie ma jednego, uniwersalnego wzoru biznesplanu. Rozmaite instytucje, do których będziemy kierować się z tego rodzaju dokumentem, mogą posiadać wymagane przez siebie szablony planu, nie jest to jednak reguła. Przykładowy biznesplan zawierać musi opis celów, które firma zamierza w przyszłości osiągnąć, wraz z uwzględnieniem istniejących już uwarunkowań rynkowych, finansowych, technologicznych, kadrowych, marketingowych czy organizacyjnych. Dobry biznesplan musi zawierać różnego rodzaju analizy – jak analiza finansowa, analiza rynku czy analiza SWOT.

Z pewnością zatem w każdym biznesplanie powinny znaleźć się takie elementy, jak: streszczenie planowanego przedsięwzięcia, charakterystyka (opis) przedsiębiorstwa, charakterystyka (opis) nowego produktu albo usługi, charakterystyka (opis) strategii marketingowej, plan finansowy oraz analiza SWOT.

Charakterystyka przedsięwzięcia powinna zawierać zarówno informacje o zaplanowanym przedsięwzięciu, jak i o podmiocie, który zamierza podjąć się jego realizacji. Powinna ona wskazywać na to, kim jest przedsiębiorca lub jaka jest jego firma oraz na cele, które te podmioty sobie wyznaczyły. To też miejsce na krótki opis pomysłu biznesowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego unikalności oraz tego, jaką wartość będzie on stanowił dla potencjalnych klientów. Warto już w tym miejscu zresztą wskazać grupę docelową konsumentów (klientów) oraz to, czy na rynku funkcjonują już podobne produkty lub usługi i jaką stanowiłyby dla siebie konkurencję. Streszczenie to powinno też przekonać odbiorcę dokumentu do dalszej lektury – dobrze jest więc postawić na innowacyjność proponowanego przez siebie przedsięwzięcia oraz rzeczowe argumenty, które ją potwierdzają.

W charakterystyce produktu lub usługi powinniśmy opisać podstawowe ich właściwości oraz ich wyróżniki od innych tego rodzaju przedsięwzięć (cechy szczególne, wyższa jakość, specyfika czy złożoność). Podobnie jest, gdy naszym przedsięwzięciem jest samo założenie firmy – należy wskazać, czym nasze przedsiębiorstwo będzie wyróżniało się na tle innych podmiotów na rynku. W przypadku produktów czy usług warto wskazać tez metody ich powstawania lub dostarczania – być może w tym tkwi ich unikalność. Wymienić tu trzeba też wszystkie cechy, które potwierdzają innowacyjność oferty. Istotne jest opracowanie ścieżki powstawania produktu lub usługi, wraz z uwzględnieniem konieczności (lub jej braku) kooperacji z innymi podmiotami czy też pozyskania stosownych licencji albo patentów. To też odpowiednie miejsce na wskazanie zaplanowanych faz rozwoju przedsięwzięcia.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Niezmiernie istotne jest także prawidłowe przebadanie rynku, na którym zamierzamy działać lub na który zamierzamy swój produkt lub usługę wprowadzić. Przede wszystkim pod kątem grupy docelowej konsumentów (ich liczby czy zamożności), jak i potencjalnie funkcjonującej już konkurencji (oraz jej mocnych i słabych stron). Ponadto swoje planowane działania na tym rynku należy określić w części dokumentu dotyczącej marketingu i sprzedaży. Dodatkowo wskazać trzeba takie elementy, jak ustalona cena produkty lub usługi wraz ze sposobem jej ustalenia oraz zaplanowaną, przewidywaną marżą. Istotne jest to, by skalkulować możliwe obroty oraz przychody (w perspektywie krótko- i średnioterminowej, np. na 5 lat).

Dla wielu inwestorów najistotniejszym elementem biznesplanu jest plan finansowy. Wskazać w nim należy, jaki kapitał jest niezbędny do uruchomienia zaplanowanej inwestycji oraz to, jaka będzie sytuacja finansowa przedsiębiorstwa w poszczególnych fazach realizacji planu. Ważne są realne wyliczenia, bowiem błędne założenia finansowe mogą uniemożliwić późniejsze osiągnięcie sukcesu (chociażby ze względu na całkowitą rezygnację z realizacji przedsięwzięcia z powodu niezgodności z kosztorysem czy konieczność zastosowania tańszych zamienników w budowie produktu).

Biznesplan powinien zostać podsumowany rzetelną analizą SWOT, która kładzie nacisk na: mocne strony przedsięwzięcia (S – Strenghts), jego słabe strony (W – Weaknesses), szanse (O – Opportunities) oraz wyzwania (T – Threats). Skrupulatna analiza w tym czterech kontekstach pozwala ocenić, czy przedsięwzięcia (produkt, usługa) ma rzeczywiste szanse na osiągnięcie sukcesu. Dla inwestora analiza jest również informacją na temat znajomości rynku przez potencjalnego kontrahenta, jego wiarygodności oraz sposobów działania biznesowego.

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.