·4 min czytania

Faktura RR – co to?

Faktura RR – co to?

Przedsiębiorcy, którzy nabywają w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej produkty rolne muszą liczyć się z obowiązkiem wystawienia faktury RR. Dokument ten ma bowiem istotny wpływ na całą transakcję oraz jej rozliczenie na gruncie podatkowym. Co należy wiedzieć o tej fakturze? Kiedy dokładnie ją wystawiać i na co zwrócić uwagę?

Istnieją branże oraz produkty, które wymagają wykorzystania szczegółowej uregulować prawnych. Ma to szczególne znaczenie jeśli mówimy o sferze rachunkowej. Coraz częściej w obrocie gospodarczym słyszymy o tym, że jeden przedsiębiorca wystawia drugiemu faktury RR. O czym dokładnie mowa? Wyjaśniamy!

Kim jest tzw. rolnik ryczałtowy?

Ustawa o podatku od towarów i usług VAT nakazuje każdemu zarejestrowanemu przedsiębiorcy, który jest czynnym podatnikiem VAT i nabywa płody rolne od rolnika ryczałtowego, wystawienie w dwóch egzemplarzach tzw. faktury VAT RR. Dokument ten jest potwierdzeniem dokonanej transakcji finansowej i ma bardzo duże znaczenie na gruncie podatkowym. Zgodnie ze wspomnianym już aktem prawnym, jako rolnika ryczałtowego należy traktować każdego rolnika, który dokonuje dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi rolnicze, korzystające ze zwolnienia od podatku na mocy artykułu 43 ust. 1 pkt. 3. Wyjątek od tej zasady ma miejsce w przypadku rolników, którzy są zobligowani do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Czym jest faktura VAT-RR?

Faktura RR co to jest i do czego służy? Jak każda faktura także i faktura RR jest dokumentem księgowym, który potwierdza operację finansową. Jej wystawienie wiąże się ze ściśle określonymi w przepisach formalnościami. Faktura RR jest częścią pewnego rodzaju specjalnej procedury związanej z rozliczaniem się rolników ryczałtowych. Mowa przede wszystkim o tym, że rolnicy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji księgowych ani też wystawiania dokumentów sprzedaży. Z tego też powodu czynność, jaką jest wystawienie faktury VAT RR oraz jej odpowiednie zaksięgowanie spada na nabywcę produktów. Obieg gospodarczy jest bowiem zamknięty i każda z tego rodzaju czynności prawnych powinna znaleźć swoje potwierdzenie w dokumentacji.

Zasady wystawiania faktury RR

Faktura RR jest zawsze wystawiana przez nabywcę towaru, co jest bardzo specyficznym uregulowaniem prawnym. Każda z faktur musi być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a oryginał wręczyć należy zawsze stronie sprzedającej, czyli rolnikowi. Co istotne, od września 2019 roku faktura VAT RR może być przekazywana nie tylko w tradycyjnej formie papierowej, ale także w wersji elektronicznej. Z tym jednak zastrzeżeniem, że faktura RR może zostać przez nabywcę przesłana online tylko za zgodą sprzedającego! Ważne jest również to, aby zgodnie z nowymi normami prawnymi, dokument ten był opatrzony przez obie ze stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co w wielu przypadkach może oczywiście przysporzyć nieco więcej problemów. Warto dodać, że faktura RR przesłana online traktowana jest tak samo jak papierowy oryginał.

Co zawiera faktura VAT-RR?

Dokument taki jak każda inna faktura powinien zawierać niezbędne i wskazane w szczegółowych przepisach elementy. Do wymaganych prawnie danych należą zgodnie z ustawą: imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona dostawcy i nabywcy oraz ich adresy; NIP albo PESEL obu stron, numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, numer faktury, data jej wystawienia, dokładny termin nabycia towaru, nazwa nabytych produktów lub usług, a także jednostka miary oraz ilość nabytych towarów oraz oznaczenie ich jakości i klasy.

Faktura RR - dodatkowe elementy

Ponadto, faktura taka musi zawierać cenę jednostkową produktu netto, wartość nabytych produktów netto, stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku, wartość nabytych produktów brutto, kwotę zryczałtowanego podatku, kwotę należności brutto podaną zarówno kwotowo, jak i wyrażoną słownie. Niezbędnym elementem są oczywiście wspomniane już podpisy obu stron. Poza tym, na dokumencie koniecznie musi znaleźć się następująca adnotacja: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług”. Jak więc widzimy, przed przedsiębiorcą wystawiającym fakturę spore pole do popisu, ponieważ dokument musi zawierać bardzo szczegółowe informacje, a dodatkowo jest ich o wiele więcej niż na zwykłej fakturze sprzedażowej.

Jak odliczyć VAT z faktury VAT-RR?

Zgodnie z regulacjami ustawowymi rolnikowi sprzedającemu własne produkty lub usługi przedsiębiorcy, który jest czynnym podatnikiem VAT przysługuje zwrot tego podatku. W tej chwili jest to wartość 7 procent od wysokości kwoty konkretnej sprzedaży. Warto w tym miejscu dodać, że w związku z nowelizacją przepisów i umożliwieniem wystawiania faktury tego rodzaju elektronicznie, zmienione zostały standardy sporządzania jednolitego pliku kontrolnego w tym konkretnie przypadku.

Faktura RR a JPK - duże zmiany

JPK w nowej strukturze ma być składany wyłącznie na wyraźne żądanie organów podatkowych. Plik ma zawierać takie informacje jak między innymi: dane podmiotu gospodarczego, dane dotyczące wystawionych faktur VAT RR, informacje związane z wystawionymi korektami do faktur VAT RR, wskazanie okresu, za który generowany jest JPK. Ponadto, podmiot musi zawrzeć w nim ilość wskazanych oświadczeń, a także informację o zastosowanych podpisach kwalifikowanych przez nabywcę lub osobę uprawnioną do wystawienia faktury oraz dostawcy lub osoby uprawnionej do otrzymania faktury. Co istotne, przepisy regulują ten schemat JPK_FA_RR wyłącznie w sytuacji, gdy faktury są wystawiane w formie papierowej! Dodajmy jeszcze, że obowiązkiem rolnika, który przyjmuje faktury jest ich odpowiednie zabezpieczenie i przechowywanie przez okres przynajmniej 5 lat licząc od końca roku, w którym wystawiono dany dokument.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.