·4 min czytania

NIP-2 czy NIP-8? Jaki formularz wybrać?

NIP-2 czy NIP-8? Jaki formularz wybrać?

Czym jest formularz NIP-2 i kto powinien go złożyć?

Formularz NIP-2 to zgłoszenie o charakterze identyfikacyjnym, które jest składane do właściwego Urzędu Skarbowego przez wybrane wybrane osoby prawne, instytucje oraz organizacje celem nadania unikatowego Numeru Identyfikacji Podatkowej. Formularz NIP-2 składają osoby podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej, lecz spełniają któreś z poniższych kryteriów:

 1. Są płatnikami podatków
 2. Są podatnikiem
 3. Są płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub ubezpieczenie społeczne

Obowiązek składania formularza NIP-2 nie dotyczy podmiotów figurujących w Krajowym Rejestrze Sądowym. Formularz NIP-2 nie jest także składany przez podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Ustawodawca precyzyjnie wskazuje kategorie podmiotów, które są zobowiązane do złożenia formularza NIP-2. Na liście tej figurują następujące osoby prawne oraz jednostki organizacyjne:

 1. Spółki cywilne, które prowadzą swoją działalność w oparciu o umowę zawartą w zgodzie z zapisami Kodeksu Cywilnego
 2. Spółki, które zostały wymienione w innych aktach prawnych, niż Kodeks Cywilny lub Kodeks Spółek Handlowych
 3. Inne formy prawne, w odniesieniu do których znajdują zastosowanie przepisy o spółkach
 4. Samorządy zawodowe oraz samorządy gospodarcze, o ile nie zostały wpisane do KRS
 5. Stowarzyszenia, które nie widnieją w KRS
 6. Ugrupowania polityczne
 7. Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej
 8. Wspólnoty mieszkaniowe
 9. Przedstawicielstwa zagraniczne
 10. Organizacje społeczne oddzielnie niewymienione, które nie zostały wpisane do KRS
 11. Fundusze
 12. Uczelnie wyższe
 13. Niepubliczne placówki oświatowe, w tym: szkoły podstawowe, przedszkola, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły artystyczne

Formularz NIP-2 powinien zostać wypełniony w sposób prawidłowy zależnie od celu jego złożenia a więc:

 • Uzyskania Numeru Identyfikacji Podatkowej
 • Aktualizacji informacji podanych wcześniej Urzędowi Skarbowemu

Formularz NIP-2 powinien zostać wypełniony w sposób czytelny, na komputerze, maszynie do pisanie lub też ręcznie. Dokument wypełnia się dużymi, drukowanymi literami w kolorze czarnym. Należy przy tym pamiętać, że inaczej wypełniamy formularz składając w go w celu uzyskania NIP, a inaczej w celu aktualizacji danych podanych wcześniej (patrz następny akapit tekstu).

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Złożenie NIP-2 w celu aktualizacji danych

Formularz NIP-2 może złożony również w celu aktualizacji lub korekty wcześniej podanych danych. W tym wypadku na pierwszej stronie formularza w pozycji 4 należy zaznaczyć pole nr 2.

W przypadku składania NIP-2 w celu aktualizacji danych nie wypełnia się całego formularza. Wypełnieniu podlegają:

1. Pola zawierające podstawowe dane identyfikacyjne, a więc:

 • Adres siedziby,
 • Numer NIP.

2. Pola zawierające dane, które ulegają zmianie, a więc np. numer rachunku bankowego.

Dla przykładu: jeżeli składamy formularz NIP-2 jedynie w celu aktualizacji konta bankowego firmy, wypełnieniu podlegają tylko pola wymienione w punkcie nr 1 oraz pole, w którym należy umieścić numer konta bankowego.

Czym jest formularz NIP-8 i kto powinien go złożyć?

Formularz NIP-8 jest przeznaczony dla podmiotów, które widnieją w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na skutek nowelizacji odpowiednich przepisów aktualnie Numer Identyfikacji Podatkowej jest nadawany podmiotowi w momencie dokonania wpisu do KRS. Formularz NIP-8 składa się w celu udzielenia organom podatkowym istotnych informacji dotyczących działalności podmiotu składającego NIP-8.

Należy zdawać sobie sprawę, że w trakcie rejestrowania spółki w KRS podajemy najbardziej podstawowe dane. Są one wystarczające jedynie do uzyskania Numeru Identyfikacji Podatkowej oraz numeru RE. Nie są jednak wystarczające z perspektywy organów podatkowych.

Z tego powodu rejestracja podmiotu w KRS dzieli się na dwa etapy:

 1. Podanie danych podstawowych(w momencie samej rejestracji podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym)
 2. Podanie danych uzupełniających poprzez złożenie formularza NIP-8

Dopiero po złożeniu poprawnie wypełnionego formularza NIP organ podatkowy będzie posiadał odpowiednio precyzyjne informacje na temat podmiotu. Przekazanie informacji uzupełniających (zawartych w NIP-8) do ZUS oraz GUS odbywa się automatycznie i należy do kompetencji organu podatkowego, który przyjmuje formularz NIP-8.

Standardowo formularz NIP-8 składają takie podmioty, jak między innymi:

Formularz NIP8 zawiera 3 różne kategorie danych. Odpowiadają one organom, które owe dane przyjmują, czyli US, GUS oraz ZUS. Poniższa lista obrazuje dane, które należy podać w poszczególnych sekcjach:

1. Urząd Skarbowy:

 • Skrócona nazwa (firma),
 • wykaz rachunków bankowych,
 • adresy miejsc prowadzenia działalności,
 • dane kontaktowe,
 • adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

 • Skrócona nazwa płatnika,
 • adres przeznaczony do korespondencji,
 • adres prowadzenia działalności,
 • informacje na temat wspólników, w przypadku prowadzenia osobowej spółki handlowej,
 • wykaz/lista rachunków bankowych,
 • data/moment powstania obowiązku w celu opłacania składek ubezpieczenia społecznego.

3. Główny Urząd Statystyczny:

 • Forma własności, informacja o procentowym udziale własności w ogólnej wartości kapitału,
 • przewidywana liczba zatrudnianych pracowników,
 • informacje nt. ogólnej powierzchni użytków rolnych oraz gospodarstw rolnych,
 • dane o charakterze kontaktowym, w tym numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres internetowy.

Kiedy należy złożyć formularz NIP-8?

Każdy podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego ma obowiązek złożenia formularza NIP-8 w przeciągu 21 dni od daty wpisu do KRS. W przypadku spółek, które mają zamiar odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne termin ten wynosi 7 dni od momentu wpisu do KRS. Również 7 dni będzie wynosił termin w przypadku aktualizacji lub zmiany danych podanych uprzednio w formularzu NIP8. W tym jednak wypadku termin 7 dni liczony jest od dnia wystąpienia zmiany, która stanowi przedmiot aktualizacji.

Należy przy tym pamiętać, że za brak złożenie formularza NIP-8 w odpowiednim terminie prawo przewiduje określone sankcje karne.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.