·4 min czytania

Jak prawidłowo odwołać się od decyzji ZUS? – postępowanie odwoławcze

Jak prawidłowo odwołać się od decyzji ZUS? – postępowanie odwoławcze

Decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zawsze przypadają płatnikom do gustu. Bardzo często interpretują oni przepisy polskiego prawa zupełnie inaczej niż ZUS. Co w takiej sytuacji? Czy podatnikowi przysługuje zażalenie lub odwołanie do jakiejś wyższej instancji? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poniższym tekście.

Wielu twierdzi, że z urzędnikami nie można wygrać. Ten sposób myślenia nie prowadzi jednak do niczego dobrego, a wręcz przeciwnie - sprawia, że już na wstępie płatnicy składek czują się ofiarami systemu, którym nie przysługują żadne prawa. Tymczasem, każdy obywatel może nie zgodzić się z decyzją ZUS i złożyć odwołanie! Wiele przypadków pokazuje, że takie działanie ma sens!

Odwołanie od decyzji ZUS - czy to możliwe?

Kwestię odwołań od decyzji takich instytucji jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych regulują szczegółowe przepisy ustawowe, w tym przypadku ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Płatnik składek może skorzystać także z ogólniejszych, ale dających mu mnóstwo podstaw prawnych norm kodeksu postępowania cywilnego. Odwołując się od decyzji wydanej przez ZUS należy liczyć się z długotrwałym postępowaniem sądowym. Plusem całej sytuacji jest fakt, że jest ono wolne od kosztów. Ustawodawca wprowadził bowiem sprawy z obszaru ubezpieczeń społecznych na listę tych, od których nie pobiera się żadnych opłat. To z kolei sprawia, że po tę formę walki o swoje prawa może sięgnąć dosłownie każdy, niezależnie od grubości portfela czy też znajomości prawa.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Jak się odwołać od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji należy złożyć za pośrednictwem oddziału ZUS, w którym wydano zaskarżaną decyzję. Co jednak istotne, adresatem jest zawsze sąd właściwy do jej rozpatrzenia! Nie musi mieć ono formy pisemnej, choć jest ona wskazana, może być jednak złożone ustnie do protokołu, który następnie podpisujemy. Dokumentacja taka trafia w dalszej kolejności do sądu, tworzone są wówczas akta i sprawa nabiera tempa.

Co musi zawierać odwołanie od decyzji ZUS?

Jak napisać odwołanie do ZUS? Co powinno zawierać takie pismo? W myśl KPC musi się w nim znaleźć oznaczenie zaskarżanej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie postawionych zarzutów oraz wniosków, a także podpis osoby ubezpieczonej albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Do dodatkowych elementów, jakie mogą znaleźć się w odwołaniu można zaliczyć między innymi żądanie, aby przeprowadzić dowód z opinii biegłych. Dochodzi do tego na przykład wtedy, gdy składa się odwołanie od decyzji zus w sprawie renty lub odwołanie od decyzji lekarza orzecznika zus.

Kiedy można się odwołać od decyzji ZUS?

Termin na złożenie odwołania wynosi miesiąc. Jest liczony od dnia doręczenia płatnikowi decyzji. Jeżeli doręczono ją za zwrotnym poświadczeniem odbioru, wtedy termin miesiąca biegnie od daty wskazanej na tym potwierdzeniu. W przypadku wysyłki listem zwykły, przyjmuje się, że przesyłkę dostarczono do tygodnia od jej wysłania.

Jakie są terminy w przypadku odwołania się od decyzji ZUS?

Odwołać można się także wówczas, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wydał decyzji w terminie 2 miesięcy od momentu zgłoszenia wniosku. Warto podkreślić, że jedną z najistotniejszych spraw przy odwołaniu jest pilnowanie wszelkich terminów. Co do zasady, nie można ich bowiem przywrócić. Takiej możliwości nie dopuszcza kodeks postępowania cywilnego, chyba że doszło do błędów natury formalnej lub wystąpiły przeszkody, których nie dało się ominąć, aby zadziałać w terminie.

Odwołanie a właściwość sądu

Zgodnie z przepisami KPC do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych. W ustawie czytamy, że do właściwości sądów rejonowych należą sprawy o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do zasiłku rodzinnego; o świadczenie rehabilitacyjne; o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej; o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności; o świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Jaki jest tryb postępowania w przypadku odwołania się od decyzji ZUS?

W pierwszej kolejności odwołanie trafia do ZUS-u. To tam podejmowana jest jeszcze raz decyzja co do istoty sprawy. Może zdarzyć się bowiem tak, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych już na tym etapie uzna rację płatnika. Wówczas sprawa nie trafi do sądu, a decyzja zostanie zmieniona. Jeśli tak się nie stanie, ZUS ma maksymalnie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, aby przesłać do sądu akta sprawy wraz z uzasadnieniem. Jeśli wyrok pierwszej instancji nie zadowala płatnika, wówczas możliwe jest wniesienie apelacji do sądu drugiej instancji. Od decyzji wydanej przez sąd drugiej instancji przysługuje już jedynie skarga kasacyjna, którą wnosi się do sądu najwyższego.

Ile kosztuje odwołanie od decyzji ZUS?

Jak już wspomniano, sąd nie pobiera w przypadku odwołania się od decyzji ZUS żadnych opłat procesowych. Inaczej wygląda to wówczas, gdy dochodzi do apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Inkasuje się wtedy opłatę w wysokości 30 złotych.

Odwołanie się od decyzji ZUS - wzór

Pisaliśmy już o elementach, jakie muszą znaleźć się w odwołaniu. Ponadto, w sieci można znaleźć gotowy wzór odwołania od decyzji ZUS lub skorzystać z pomocy prawnika. Jak jednak widzimy, walka o swoje prawa nie jest tak skomplikowana, jak się może wydawać. Nawet bez wiedzy prawniczej i obycia w sądach płatnicy są w stanie poradzić sobie z formalnościami, a wielu z nich wychodzi z tych pojedynków zwycięsko. Ważne jest bowiem to, aby mieć solidne podstawy i argumenty świadczące na naszą korzyść.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.