·4 min czytania

Metoda OKR. Jak osiągnąć wybitne wyniki w biznesie?

Metoda OKR. Jak osiągnąć wybitne wyniki w biznesie?

W świecie biznesu istnieje wiele różnych metod zarządzania celami, ale jedna z nich wyróżnia się jako szczególnie skuteczna i popularna. Metoda OKR, czyli Objectives and Key Results, bo o niej mowa, odmieniła sposób, w jaki firmy z różnych branż i o różnej wielkości wyznaczają oraz monitorują swoje cele. Dzięki temu liczne organizacje osiągają cele szybciej i efektywniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Czym jest metoda OKR?

Metoda OKR to najprościej mówiąc, prosty i efektywny sposób zarządzania celami w organizacji. Opiera się ona o konkretne cele (objectives), które organizacja chce osiągnąć i kluczowe rezultaty (key results), czyli wyraźnie zdefiniowane wskaźniki mierzące postępy na drodze do osiągnięcia każdego celu.

Metodologia OKR zakłada, że cele i kluczowe rezultaty powinny być osiągalne, ale wymagające. W tym przypadku nie chodzi o to, by były proste do zrealizowania, ale by stanowiły wyzwanie.

OKR – technika skutecznego stawiania celów

Technika OKR pomaga organizacjom jasno określić cele, które powinny być ambitne i mocno zakotwiczone w misji, wizji, wartościach i strategii firmy lub instytucji. Dzięki temu OKR-y wskazują właściwy kierunek działania i zapobiegają nadmiernemu skupianiu się na bieżących, jednak mało istotnych sprawach, określanych często jako „wrzutki”.

Metoda OKR jest skonstruowana tak, aby na bieżąco śledzić postępy w osiąganiu celów. Dzięki temu można skoncentrować się na priorytetach organizacji, monitorować tempo osiągania celów i dostosowywać cele do zmieniających się warunków oraz rzeczywistych wyników i danych.

Zaletą metody OKR jest też zwiększanie motywacji i zaangażowania zespołu, dzięki wyznaczaniu ambitnych celów i mierzalnych wyników. Pokonywanie kolejnych kroków na drodze do realizacji celu, który mamy zamiar osiągnąć, zwiększa u członków zespołu poczucie odpowiedzialności, sprawczości, a także satysfakcję z osiągnięcia wymiernych rezultatów, które docelowo pozwalają odnieść sukces.

W dodatku dzięki OKR-om wszyscy członkowie organizacji są świadomi celów i postępów, co pomaga zespołom nawiązywać efektywną współpracę.

Wdrażanie OKR w organizacji

okr-2

Wdrażanie metody OKR w organizacji to proces, który pomaga zespołom skoncentrować się na najważniejszych celach i efektywnie mierzyć wyniki. Kluczowym krokiem w tym procesie jest wyznaczanie celów i definiowanie kluczowych, wymiernych rezultatów zgodnie z zasadami OKR.

Wyznaczanie celów zgodnie z metodą OKR

Pierwszym krokiem we wdrażaniu OKR-ów jest określenie jasnych i inspirujących celów. Te cele muszą być ambitne, muszą wyrażać wizję sukcesu organizacji i motywować zespół. Przy wyznaczaniu celów warto zadawać pytania, takie jak „Co chcemy osiągnąć?” i „Dlaczego to jest ważne?”. Cele mają być krótkie, zwięzłe i spójne z misją, wizją i wartościami organizacji.

Definiowanie kluczowych rezultatów zgodnie z metodą OKR

Kolejnym krokiem pozwalającym na wdrożenie OKR-ów jest określenie rezultatów, które pozwolą na ocenę ogólnych postępów. Kluczowe rezultaty powinny być konkretne, mierzalne i wyrażone w sposób, który pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy cele zostały osiągnięte w danym przedziale czasowym. Dla poszczególnych celów określa się od dwóch do pięciu kluczowych rezultatów, które stanowią kamienie milowe na drodze do ich realizacji. Osiągnięte wyniki pozwalają wyciągnąć wnioski, czy w realizacji strategii organizacja zmierza w dobrą stronę.

Praca z OKR

Wdrażając metodę OKR, warto wiedzieć, że praca z OKR-ami to nie tylko proces tworzenia celów i definiowania ich kluczowych wyników, ale także długotrwałe zaangażowanie zespołu w osiąganie tych celów. Kluczowe znaczenie w pracy z OKR-ami jest systematyczne monitorowanie postępów i dostosowywanie działań w miarę potrzeb. Dlatego ważne jest, aby zespoły regularnie przeglądały swoje OKR-y, oceniały, czy osiągają postawione cele, i analizowały, co można zrobić lepiej.

Praca zgodnie z metodą OKR wymaga także skoncentrowania się na najważniejszych zadaniach i priorytetach, co pomaga unikać rozproszenia uwagi i utrzymać skupienie na kluczowych celach strategicznych. Ostatecznie, praca na podstawie metodologii OKR stwarza kulturę ciągłego doskonalenia, w której zespoły uczą się na błędach, eksperymentują i stale dążą do poprawy wyników. To podejście, które przyczynia się do wzrostu efektywności i innowacyjności organizacji.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Wyzwania i potencjalne pułapki

Dzięki metodzie OKR można uzyskać zdumiewające rezultaty w biznesie, ale korzystając z niej, trzeba być świadomym potencjalnych zagrożeń. Często popełnianym błędem jest wyznaczanie nadmiernej liczby celów lub ich wielokrotne modyfikowanie, co prowadzi do rozproszenia uwagi i w efekcie utrudnia realizację przyjętej strategii. Niejednokrotnie zdarza się także, że firmy źle definiują kluczowe rezultaty i w konsekwencji, pomimo ich realizacji, nie pojawiają się wymierne efekty i rzeczywiste wartości dla organizacji.

Typowym błędem, który przekreśla skuteczność metody OKR, jest zaniedbywanie regularnych przeglądów celów i kluczowych wyników, a także niewprowadzanie aktualizacji w przyjętych OKR-ach. Samo wyznaczenie celów i rezultatów to nie wszystko – trzeba z nimi aktywnie pracować, tak by osiągnąć lepsze rezultaty na drodze do realizacji celów.

Pułapką jest również stawianie zbyt mało wymagających celów. Cele powinny być wystarczająco ambitne, by stymulować zespół do działania, a jednocześnie osiągalne, tak aby nie zniechęcać i nie frustrować pracowników. Trzeba też uważać podczas łączenia OKR-ów z systemami premiowania pracowników, gdyż zbyt duża konkurencja może negatywnie wpłynąć na współpracę w zespołach. Należy mieć także na uwadze fakt, że osiąganie celów z pomocą OKR-ów nie udaje się bez właściwej komunikacji oraz bez wsparcia i zaangażowania kierownictwa.

Objectives and Key Results – podsumowanie

okr-3

Metodę OKR możemy polecić każdemu, bo jest to narzędzie elastyczne i skalowalne. Z OKR-ów z powodzeniem może korzystać kierownictwo organizacji, poszczególne działy i zespoły, a nawet indywidualni pracownicy. Dzięki niemu można wyznaczać ambitne cele, wyznaczać priorytety i koncentrować się na osiąganiu kluczowych wyników, przyczyniając się do uzyskania sukcesu całej organizacji.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.