Kiedy następuje nabycie prawa do 26 dni urlopu?

Kiedy następuje nabycie prawa do 26 dni urlopu?

Opublikowano 25.01.2018 przez Karolina Miech w kategorii Przepisy

„Pracownik ma prawo do wypoczynku”. Stanowi o tym jednoznacznie art. 14. Kodeksu Pracy. Wypoczynek ten zapewniany jest przepisami o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych. Z urlopów wypoczynkowych pracownicy korzystać mogą w wymiarze 20 lub 26 dni. Z czego wynika pełny wymiar urlopu?


Urlop wypoczynkowy: podstawowe informacje

Kwestie związane z urlopami pracowniczymi regulowane są przez dział siódmy Kodeksu Pracy. Urlopów wypoczynkowych dotyczy rozdział pierwszy tego działu. To właśnie w nim znajduje się art. 152., który podkreśla, że: „Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego” oraz, że: „Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu”.

Urlop udzielany jest zawsze w dni pracy, zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie urlopu pracownikowi w tym roku kalendarzowym, w którym zatrudniony uzyskał prawo do niego. Pracownik może zdecydować natomiast o podzieleniu urlopu na części. Co najmniej jedna z nich musi jednak trwać przynajmniej 14 dni kalendarzowych.

Termin urlopu, w szczególnych przypadkach, może zostać przesunięty. Może do tego dojść na umotywowany wniosek pracownika lub wtedy, gdy jego nieobecność doprowadziłaby do poważnych zakłóceń w toku pracy – wówczas zmiana daty wynika ze szczególnych potrzeb pracodawcy.

Pracodawca ma również obowiązek przesunąć urlop, jeśli pracownik nie może go rozpocząć – np. ze względu na chorobę, powołanie na ćwiczenia wojskowe lub urlop macierzyński. Z podobnych powodów pracodawca musi udzielić w późniejszym terminie niewykorzystanej części urlopu.

Co także istotne: „Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował” (art. 172. Kodeksu Pracy).


Kiedy 26 dni urlopu?

Zastanawiając się nad tym, po ilu latach 26 dni urlopu przysługuje pracownikowi, stwierdzić należy, że z pewnością nie po pierwszym roku pracy. Pracownik, który po raz pierwszy podejmuje pracę, zyskuje prawo do urlopu – w wymiarze 1/12 urlopu przysługującego mu po przepracowaniu pełnego roku – wraz z upływem każdego poświęconego pracy miesiąca. W każdym kolejnym roku kalendarzowym zatrudniony zbliża się do uzyskania urlopu wypoczynkowego w pełnym jego wymiarze.

W konsekwencji, urlop w wymiarze 20 dni przysługuje pracownikom, którzy nie przepracowali jeszcze 10 lat. Natomiast z pełnego urlopu, w wymiarze 26 dni, skorzystać mogą osoby, które zatrudnione są od co najmniej 10 lat. Osoby, które zatrudnione są w niepełnym wymiarze czasu pracy, mają prawo do urlopu, którego wymiar jest proporcjonalny do obowiązującego ich czasu pracy (oznacza to, że osobie pracującej na pół etatu przysługuje połowa – 10 lub 13 dni – należnego urlopu wypoczynkowego).

Art. 154. Kodeksu Pracy:

 • 1. Wymiar urlopu wynosi:
 • 1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
 • 2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
 • 2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Dodać jednak trzeba, że okres zatrudnienia, który wyznacza prawo do urlopu oraz jego wymiar, bierze pod uwagę również okresy poprzedniego zatrudnienia – niezależnie od przerw w pracy czy sposób ustania stosunku pracy. Jeżeli pracownik zatrudniony jest w oparciu o kilka umów wliczany jest także czas poprzedniego, trwającego zatrudnienia – jednak tylko w części, która przypada przed nawiązaniem kolejnych stosunków pracy.

Jeżeli w danym roku kalendarzowym ustaje stosunek pracy, pracownik może skorzystać z urlopu u dotychczasowego pracodawcy (wymiar jest proporcjonalny do czasu przepracowanego w tym roku; wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik wykorzystał już swój urlop) lub u kolejnego pracodawcy (jeśli zatrudnienie jest dłuższe niż do końca danego roku kalendarzowego, wymiar urlopu jest proporcjonalny do czasu, który pozostał do końca roku; jeżeli zatrudnienie jest krótsze niż do końca danego roku kalendarzowego, wymiar urlopu jest proporcjonalny do okresu zatrudnienia w określonym roku).

Co ważne, gdy pracownik wykorzystał już swój urlop za dany rok kalendarzowy, a później zyskał w nim uprawnienia do urlopu w wyższym wymiarze, ma jeszcze prawo do urlopu uzupełniającego.


Kiedy 26 dni urlopu? Kalkulator

Do stażu pracy, określającego wymiar urlopu, wlicza się także czas nauki – pod warunkiem jej ukończenia. Zgodnie z Kodeksem Pracy: ukończenie zasadniczej (lub równorzędnej) szkoły zawodowej to dodatkowe 3 lata, średniej szkoły zawodowej – 5 lat, średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (lub równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat, średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata, szkoły policealnej – 6 lat, a szkoły wyższej – 8 lat. Okresy te nie sumują się.

Art. 155. Kodeksu Pracy:

 • 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:
 • 1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 • 2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 • 3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 • 4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
 • 5) szkoły policealnej – 6 lat,
 • 6) szkoły wyższej – 8 lat.

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6 nie podlegają sumowaniu.

Jeżeli nauka trwała równolegle z pracą, do stażu pracy wlicza się: albo okres zatrudnienia, w którym nauka była pobierana, albo okres nauki – w zależności od tego, co jest dla pracownika korzystniejsze.

Kiedy więc następuje nabycie prawa do 26 dni urlopu? Absolwent „zawodówki”, przed zyskaniem uprawnień do urlopu w pełnym wymiarze, przepracować musi 7 lat, z kolei absolwent „ogólniaka” – 6 lat. Przypieczętowane zdobyciem tytułu magistra ukończenie szkoły wyższej okazuje się pod tym kątem najbardziej atrakcyjne: już przepracowanie dwóch lat po ukończeniu studiów pozwala na skorzystanie z 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Przejdź na wnioski urlopowe online

Przejdź na wnioski urlopowe online

Sprawdź jak!

Przetestuj za darmo i bez zobowiązań!

Dołącz do grona ponad 30 000 użytkowników!