Przystąpienie do PPK jest obligatoryjne dla wszystkich pracowników spełniających ustawowe wymagania. Oznacza to, że zgłoszenie zatrudnionych do Pracowniczych Planów Kapitałowych jest obowiązkiem większości pracodawców. W jaki sposób rozpoznać, który z pracowników podlega PPK? W jaki sposób zgłosić pracownika albo zrezygnować z uczestnictwa w programie?

Kiedy nowy pracownik może przystąpić do PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe, w skrócie PPK to prywatny mechanizm oszczędzania pieniędzy dedykowany dla pracowników zatrudnionych w kilku proponowanych wariantach umów. Część składek odprowadza sam pracownik, resztę pokrywa zaś państwo oraz pracodawca. Zgodnie z obowiązującymi zasadami PPK, pracownik spełniający wymagania jest z automatu dopisywany do programu. Dokonuje tego pracodawca, który stwierdzi, że zatrudnieni:

  • ukończyli już 18 rok życia, ale nie ukończyli 55 lat;
  • podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom rentowym i emerytalnym.

Zgodnie z nowelizacją aktu prawnego dotyczącego PPK z czerwca 2022 roku, pracownik może być zgłoszony już po 14 dniach od zatrudnienia. Terminem granicznym są trzy miesiące, które liczy się od dnia zatrudnienia do upłynięcia pełnego okresu przypadającego na zgłoszenie. Po 90 dniach pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika do PPK i to nie później, niż 10 dnia miesiąca po tym miesiącu, w którym minęły pełne 3 miesiące pracy. Jak liczyć 3-miesięczny okres zatrudnienia do PPK? Jeśli pracownik rozpoczął pracę 1 marca 2023 roku, to zatrudniający musi go zgłosić do PPK najpóźniej 10 czerwca 2023 roku. Ułatwieniem w kontekście zarządzania kadrami może okazać się grafik pracy online, dzięki któremu dowiemy się, którzy pracownicy podlegają obowiązkom PPK.


Jakie formalności wymagane są do przystąpienia do PPK nowego pracownika?

Przystąpienie nowego pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych wymaga spełnienia kilku formalności zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Jakie są zależności na linii nowy pracownik a PPK? Przede wszystkim nowozatrudniony musi przepracować dwa tygodnie, czyli być zatrudnionym w firmie od 14 dni. Nieco inna sytuacja jest w przypadku osób, które już wcześniej były zatrudnione w danej firmie. Przykładowo, jeśli osoba została zatrudniona na zasadach umowy o pracę od początku roku, a we wcześniejszych miesiącach wykonywała obowiązki np. na zasadach umowy zlecenia - to pracodawca może zgłosić takiego pracownika do PPK już od pierwszego dnia obowiązywania umowy. Wyjątki dotyczące zgłaszania pracowników do PPK dotyczą:

  • osób po ukończeniu 55 roku życia, ale przed 70 rokiem życia,
  • pracowników zatrudnionych na zasadach umowy o dzieło,
  • osób prowadzących własną działalność gospodarczą,
  • i osób współpracujących z takimi osobami.

W pierwszym przypadku pracownik sam może złożyć wniosek o zapisanie go do PPK, zatem nie jest to mechanizm obligatoryjny. W pozostałych sytuacjach osoby zatrudnione nie są objęte obowiązkiem PPK. Jak zgłosić pracownika do PPK? Wiele pism firmowych można przenieść do sfery online i tam nimi w prosty sposób zarządzać. Dzięki dedykowanym narzędziom wygenerujesz m.in. elektroniczne wnioski urlopowe czy pisma, w których pracownicy będą określać swoją wolę dotyczącą przystąpienia lub rezygnacji do PPK.

Jak nowy pracownik może zrezygnować z PPK?

Dzięki Pracowniczym Planom Kapitałowym można zaoszczędzić więcej, dzięki temu, iż do pełnej odkładanej puli doliczają się nie tylko pieniądze pracownika, ale także państwa i pracodawcy. Mimo pewnych korzyści z uczestnictwa w programie, wiele osób wciąż nie jest przekonanych do tej formy gromadzenia funduszy na przyszłość. Mimo, iż pracownik musi być zapisany obligatoryjnie do PPK, to w dowolnej chwili może zrezygnować z brania udziału w tym przedsięwzięciu. Istnieje możliwość dokonania tego jeszcze przed zapisem do PPK. Nowy pracownik a rezygnacja z PPK - jak to wygląda w praktyce?

Decyzja o porzuceniu uczestnictwa w PPK należy do pracownika. Po jego stronie znajdują się także wszelkie formalności, które musi spełnić. Na szczęście nie jest ich zbyt dużo. Warto zaznaczyć, że usunięcie się z PPK nie następuje automatycznie, a decyzja musi być ponawiana co pewien okres, a dokładnie co 4 lata. Aby zrezygnować, zatrudniony musi oznajmić swojemu pracodawcy na piśmie, iż dokonuje takiego wyboru. Po otrzymaniu pisma przedsiębiorca ma siedem dni na to, aby poinformować daną instytucję finansową o rezygnacji z programu. Sprawdź aktualny wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Zgłoszenie pracownika do PPK po terminie - czy wiąże się to z konsekwencjami?

Osoby zobowiązane do zgłaszania pracowników do PPK, czyli najczęściej pracodawcy, muszą dopełnić wszystkie wymagane obowiązki. Brak takiej aktywności rodzi skutki opisane w Art. 106 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zgodnie z zapisami tego artykułu, niedopełnienie tej czynności podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego. Brak prowadzenia dokumentacji, brak wpłat ze strony pracodawcy na fundusz - to kolejne sytuacje, które są zagrożone karą pieniężną. Ustawodawca przewidział sankcje w wysokości od 1000 do 1 000 000 złotych. Rejestracja czasu pracy nowozatrudnionego może pomóc w określeniu momentu, w którym należy zadbać o sfinalizowanie wszystkich obowiązków związanych z PPK.

Nowy pracownik składa po maksymalnie 7 dniach od powstania obowiązku zgłoszenia do PPK oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach PPK. Dotyczy to osób, które mają już utworzone rachunki. Z kolei zgłoszenie pracownika do PPK po terminie, oprócz ewentualnych kar grzywny, nie powoduje uszczerbku dla zatrudnionego. Z mocy prawa uznaje się, że pracownik został automatycznie uczestnikiem PPK. Bierność pracodawcy w tym zakresie nie sprawia, że pracownik zostaje automatycznie wypisany z programu.