·3 min czytania

Co to jest weksel?

Co to jest weksel?

Czym jest weksel?

Co to jest weksel? Weksel stanowi jeden z rodzajów papierów wartościowych i chociaż nie jest często używany, będzie mieć zastosowanie w wielu różnych sytuacjach. Może by wykorzystany na przykład aby zabezpieczyć wierzytelność, czy też aby stanowić substytut pieniędzy w obliczu braku gotówki. Weksel stanowi również środek obrotu finansowego. Żeby zrozumieć jak działa weksel, co to jest zabezpieczenie wekslowe lub płacenie wekslem, należy pamiętać, że istotą tej instytucji jest zawarcie umowy, której przedmiot stanowi pisemne zobowiązanie do zapłaty. Umową tą związane są dwie strony - trasant oraz remitent. Ten pierwszy jest wystawcą weksla i zobowiązuje się, że w terminie, na jaki umówią się strony spłaci on drugą stronę - wierzyciela wekslowego.

Jakie są funkcje weksla?

Przynajmniej kilka funkcji ma dokument taki jak weksel. Co to znaczy? Możemy wyróżnić na przykład jego rolę płatniczą - weksel może być wykorzystywany jako substytut środka płatniczego, zarówno w przypadku nabycia towaru jak i usługi. Wyróżniamy również funkcje weksla kredytowe - jego wystawienie wiąże się z odroczeniem terminu płatności. Kolejna funkcja - obiegowa pozwala na to, aby przenieść prawa z weksla na inne osoby, gwarancyjna oznacza, że można wekslem zabezpieczyć zobowiązanie pieniężne (istniejące albo nawet przyszłe). Ostatnią funkcją weksla jest refinansowa. Korzystając z niej posiadacz weksla może uzyskać sumę wekslową, która zostaje pomniejszona o dyskonto i prowizję banku.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Kiedy wystawia się weksel?

Wystawienie weksla następuje na przykład wtedy gdy potrzebne jest zabezpieczenie kredytu lub pożyczki. Jeżeli nabywca towaru nie jest w stanie pokryć wierzytelności, ponieważ nie jest na dany moment w posiadaniu wystarczających środków, można wystawić weksel.

Jakie są rodzaje weksli?

Wyróżniamy przede wszystkim dwa następujące rodzaje weksla - weksel własny i weksel trasowany. We własnym znaleźć możemy przyrzeczenie wystawcy, że zapłaci on remitentowi wskazaną kwotę. Oznaczony jest też czas i miejsce dokonania płatności. Weksel trasowany bazuje na poleceniu zapłaty, które zostało skierowane do określonej osoby. Staje się on pełnowartościowym papierem z chwilą przyjęcia weksla przez tę osobę.

Jeszcze jednym typem weksla jest tak zwany weksel bankowy czyli weksel in blanco. Czym się charakteryzuje? Zazwyczaj nie wpisuje się na nim sumy wekslowej. Zobowiązanie, które wynika z tego rodzaju weksla ma związek z dodatkową umową między stronami. Na przykład w przypadku kredytu, kredytobiorca ma prawo złożyć weksel na zabezpieczenie kredytu.

Jakie są najważniejsze elementy weksla?

Żeby weksel miał umocowanie w prawie, musi zawierać najbardziej istotne elementy. Konieczne jest, aby znalazła się w nim nazwa "weksel" w języku, w jakim wystawiono dokument. Co więcej, istotnym elementem jest bezwarunkowe polecenie zapłacenia. W związku z tym należy też oznaczyć dokładnie sumę pieniężną (ten warunek nie dotyczy weksla in blanco). Inne ważne dane, jakie muszą zawierać się w dokumencie to nazwisko osoby zobowiązanej do zapłaty, czyli trasata, termin wraz z miejscem płatności, a także nazwisko osoby, na której rzecz ma być uiszczona zapłata. W wekslu znaleźć też musi się data i miejsce jego wystawienia i podpis wystawcy, dla potwierdzenia ważności i autentyczności dokumentu.

Jakie są konsekwencje nie zawarcia powyższych danych w wekslu? Nie będzie on mógł być uznany za weksel. Wyjątkiem stanowią termin i miejsce. Jeżeli te dane nie zostały ujęte w treści weksla, przyjmuje się, że jest on płatny za okazaniem.

Dodatkowymi, nieobowiązkowymi informacjami, jakie mogą się też znaleźć w wekslu są klauzule wekslowe.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.