Samodzielne ustalanie godzin pracy, wyznaczanie kierunków swojego działania, zakresu obowiązków, celów to idealny scenariusz dla wielu osób, które chcą być swoimi szefami, czyli pracować i zarabiać na siebie. Nasze dochody zależne są wtedy od naszego zaangażowania, a zyski mogą być nieograniczone – takich warunków nie zapewni nam żadna umowa o pracę. Elastyczność, szansa na samorealizację, możliwość zwiększenia swoich zarobków - to cechy, które zachęcają do stania się przedsiębiorcą.


Jak założyć własną działalność gospodarczą?


Założenie działalności gospodarczej może trwać zaledwie kilkanaście minut. Wystarczy wypełnić formularz CEIDG-1, poprzez który dokonuje się wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek można uzupełnić przez Internet, a następnie podpisać w dowolnym urzędzie gminy. Jest to także jednoznaczne ze zgłoszeniem do Głównego Urzędu Statystycznego wniosku o REGON, do Urzędu Skarbowego – o NIP, może także uprościć rejestrację w ZUS.


Wraz z wnioskiem o zarejestrowanie działalności gospodarczej (CEIDG-1) dokonywane jest zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika do ZUS. Zakład następnie, na podstawie danych z organu ewidencyjnego, sam sporządza zgłoszenie jako płatnika składek ZUS ZFA, informację o rachunkach bankowych jako płatnika składek ZUS ZBA oraz informację o miejscu prowadzenia działalności ZUS ZAA. Aktualizacje danych również przeprowadzane są przez ZUS automatyczne, po ich zmianach we wpisie do ewidencji – przedsiębiorca nie musi więc się tym zajmować.


Przedsiębiorca wybiera jedną z czterech form opodatkowania. Pierwsza z nich to rozliczanie na zasadach ogólnych, która oznacza opodatkowanie zgodne ze skalą 18% i 32% (decydują o tym uzyskiwane w ciągu roku zyski). W tej sytuacji prowadzić należy Książkę Przychodów i Rozchodów, która jest prostym i czytelnym zestawieniem przychodów i ponoszonych kosztów, przedstawianych w rozbiciu na ogólne kategorie. Drugim rozwiązaniem jest wybór podatku liniowego, równego 19%, który również wyliczany jest na podstawie prowadzonej Książki Przychodów i Rozchodów. Przedsiębiorcy rozliczać mogą także ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – jest on płacony procentowo, proporcjonalnie od przychodu. Oprocentowanie jest zależne od wykonywanych usług i wynosić może od 3% do 20%. Podstawa opodatkowania nie może być obniżona o koszty prowadzenia działalności (wyjątkiem są wolne zawody), w tym przypadku nie ma też obowiązku prowadzenia Książki. Ostatnią możliwością jest prowadzenie karty podatkowej, na podstawie której płacona jest zawsze stała kwota podatku. Dotyczy ona jednak wybranych rodzajów działalności – nie wszyscy przedsiębiorcy mogą z tego sposobu rozliczania skorzystać.


Mniejsze składki ZUS – zmiany od 1 stycznia 2019 r.


Obecnie przedsiębiorcy płacą taką samą składkę ZUS niezależnie od wielkości swoich przychodów. Od dnia 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz. U. z 2018 r. poz.1577), która została ogłoszona przez Sejm z dniem 17 sierpnia 2018 r. Zgodnie z ustawą osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne, jeżeli ich przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, które w 2018 r. wynosi 5250 zł.


Ponadto, aby korzystać z małego ZUS-u należy spełnić jeszcze inne warunki. Mianowicie trzeba zachować odpowiednią wysokość przychodu rocznego – przychód nie może przekraczać 30-krotności minimalnego wynagrodzenia tj. 63 000 zł. Dodatkowo przedsiębiorca nie może równocześnie korzystać z preferencyjnych stawek ZUS, czy wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy.


Warto pamiętać, iż bez zmian pozostaje konieczność opłacenia składki zdrowotnej, która w 2018 r. wynosi 319,94 zł. Zmiany dotyczą jedynie składek na ubezpieczenie społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.


Korzyści z wprowadzenia nowej sejmowej ustawy - „mały ZUS”


Nowa ustawa ma pomóc przedsiębiorcom, którzy uzyskują najniższe dochody. Celem nowych regulacji jest dostosowanie wysokości obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do ich możliwości finansowych. Zmniejszenie składek ZUS w intencji rządu ma zachęcać Polaków do rozwoju swojej działalności gospodarczej pobudzając ich aktywność zawodową, ma wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości, ograniczenie działalności szarej strefy, czy poprawić rentowność przedsiębiorstw i ich perspektyw rozwoju. Zakłada się, że z proponowanych zmian ma skorzystać ok 200 tys. firm. Czy nowe przepisy pomogą polskim przedsiębiorcom?