·4 min czytania

Jak prawidłowo uzupełnić formularz ZUS RMUA?

Jak prawidłowo uzupełnić formularz ZUS RMUA?

Każdy płatnik składek zobowiązany jest do składania comiesięcznych raportów imiennych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za osobę ubezpieczoną. Równocześnie ma on także obowiązek wystawienia na piśmie raportu miesięcznego dla osoby ubezpieczonej o przekazanych za niego informacjach do ZUS.

Co to jest RMUA? To specjalny formularz, który wypełnia się w celu weryfikacji danych. Musi w nim znajdować się symbol wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, podpis i data płatnika lub osoby upoważnionej. W przypadku stwierdzenia niezgodnych z rzeczywistością danych zawartych w raporcie osoba ubezpieczona występuje z wnioskiem o sprostowanie informacji do płatnika składek. Ma na to trzy miesiące od daty otrzymania raportu. Informuje także o tym fakcie ZUS. Płatnik składek w ciągu miesiąca musi uwzględnić reklamację. Jeżeli tego nie zrobi, osoba ubezpieczona składa wniosek do ZUS, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające i wydaje decyzję. Prawo do złożenia wniosku o sprostowanie informacji zawartych w raporcie wygasa po trzech miesiącach. Uznaje się je wówczas za zgodne ze stanem faktycznym. Mogą zostać one zakwestionowane po tym czasie wyłącznie decyzją wydaną przez ZUS. Dlatego niezwykle ważne jest, by prawidłowo wypełnić druk RMUA.

Jak wypełnić RMUA? Zanim przystąpi się do wypełniania druku, należy uważnie przeczytać instrukcję i wszystkie informacje zamieszczone na formularzu.

RMUA jak wypełnić?

Druk podzielony jest na bloki:

I. DANE ORGANIZACYJNE

Pole 01: tu wpisuje się identyfikator raportu w formacie numer/ miesiąc/rok.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

Pola 01-08 To miejsce na wpisanie danych płatnika składek

Pole 03: numer PESEL

III. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ

Pola 01-04: Miejsce na dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej

IV.A. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Pole 01: tytuł ubezpieczenia (pierwszy), np. umowa o pracę, czy umowa zlecenie.

Pole 02: wypełnia się w przypadku przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz podaje, kto przekazał informację o przekroczeniu.

Pole 03: wymiar czasu pracy, określony w umowie o pracę, w postaci ułamka zwykłego, np.:

1/1 – dla pełnego wymiaru czasu pracy

1/2 – dla połowy wymiaru czasu pracy itp.

Pole 04: wpisuje się podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podaną w raporcie przekazanym do ZUS za danego ubezpieczonego i z danego tytułu do ubezpieczenia.

Pole 05: należy wpisać podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe podaną w raporcie przekazanym do ZUS za danego ubezpieczonego i z danego tytułu do ubezpieczenia.

Pole 06: tu wpisuje się podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne podaną w raporcie przekazanym do ZUS za danego ubezpieczonego i z danego tytułu do ubezpieczenia.

Pole 07: kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez osobę ubezpieczoną.

Pole 08: należy wpisać kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowaną przez osobę ubezpieczoną.

Pole 09: należy wpisać wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe.

Pole 10: należy wpisać wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pole 11: należy wpisać wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne finansowaną przez płatnika składek.

Pole 12: należy wpisać wysokość składki na ubezpieczenia rentowe finansowaną przez płatnika składek.

Pole 13: należy wpisać wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Pole 14: należy wpisać kwotę, o jaką obniżono podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego.

Pole 15: należy wpisać łączną kwotę składek, stanowiącą sumę wartości pól: od 07 do 13.

IV.B. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Ten blok wypełnia się tylko w przypadku, gdy osoba ubezpieczona podlega ubezpieczeniu z dwóch tytułów. Uzupełnienie tak jak w bloku IV. A.

V. ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Pole 01: tu wpisuje się łączną kwotę zasiłków.

VI. ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ I WYNAGRODZEŃ ZA CZAS ABSENCJI CHOROBOWEJ ORAZ RODZAJE I OKRESY PRZERW W OPŁACANIU SKŁADEK

Pola 01, 06, 11, 16, 21, 26, 31, 36: wpisuje się rodzaj świadczenia/przerwy.

Pola 02, 07, 12, 17, 22, 27, 32, 37: wpisuje się datę (dzień, miesiąc, rok), od kiedy wypłacane było świadczenie.

Pola 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38: wpisuje się datę (dzień, miesiąc, rok) mówiącą do kiedy wypłacane było świadczenie.

Pola 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39: wpisuje się liczbę dni zasiłkowych lub liczbę dni, w których występowała przerwa w opłacaniu składek.

Pola 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40: wpisuje się sumę wypłaconego świadczenia.

VII. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

Pole 01: należy wpisać datę wypełnienia formularza ZUS RMUA (dzień/miesiąc/rok).

Pole 02: podpis płatnika składek lub osoby do tego upoważnionej, dla potwierdzenia wiarygodności danych. W tym polu należy też przystawić pieczątkę adresową płatnika.

Druk ZUS RMUA służy też do wystawienia deklaracji korygującej. Wtedy w Bloku I polu 02 oznacza się raport korygujący. Uważne sprawdzanie przez pracownika drukuRMUA wystawionego przez pracodawcę daje gwarancję, że wszystkie składki odprowadzane są prawidłowo. Jednak to nie jest jedyna, dopuszczalna forma otrzymywania tych informacji. Można je przekazywać również w postaci np. paska wypłaty, jednak musi zamierać on wszystkie ważne dla ubezpieczonego informacje, zgodne ze stanem faktycznym. Nie ma ustalonego terminu przekazywania tych danych, jednak muszą to być informacje udzielane co miesiąc.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.