·4 min czytania

Oświadczenie zleceniobiorcy - co powinno się w nim znaleźć?

Oświadczenie zleceniobiorcy - co powinno się w nim znaleźć?

Zlecenie jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie elastyczność i konkretne reguły współpracy. Z roku na rok wzrasta liczba tego rodzaju umów. Wielu nazywa je “śmieciowymi”, ale jest to krzywdzące dla wszystkich osób, które takowe zawierają i są zadowolone z efektów ich funkcjonowania.

Zatrudnienie na umowie zlecenie

Umowa ta jest jednym z najbardziej znanych sposobów zawiązania współpracy i porozumienia się między dwiema stronami co do wykonania danego zlecenia. Pozostałe popularne stosunki zobowiązaniowe, choć różniące się znacznie swoją charakterystyką od umowy zlecenia, to między innymi umowa o dzieło oraz o pracę. Umowa zlecenie z kolei zyskuje na popularności z uwagi na to, że kilka lat temu polski ustawodawca wprowadził obowiązek tzw. ozusowania niemal każdej z nich. Oznacza to, że w większości przypadków od umowy zlecenie należy odprowadzić składki ZUS. To dobre rozwiązanie dla osób, które nie posiadają innych tytułów do ubezpieczenia, a chciałyby mieć opłacone np. ubezpieczenie zdrowotne oraz składki emerytalne i rentowe.

Specyfika umowy zlecenia

To jedna z umów cywilnoprawnych, co oznacza, że przy jej zawarciu, wykonywaniu oraz rozwiązaniu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, a nie na przykład kodeksu pracy. Przez umowę taką należy rozumieć zobowiązanie się jednej ze stron (w tym kontekście zwanej zleceniobiorcą) do zrealizowania konkretnej czynności prawnej (na przykład wykonania danego zadania) wobec innego podmiotu (nazywanego zleceniodawcą) na warunkach określonych w umowie. Za tą długą definicją kryje się dość elastyczny stosunek prawny, który zakłada sporą swobodę obu stron w realizacji umowy. Jednym z dowodów na tak postawioną tezę niech będzie fakt, że w przeciwieństwie np. do umowy o pracę, przy umowie zlecenie zleceniobiorca może działać poza siedzibę zleceniodawcy i na własnych zasadach. Tego drugiego interesuje bowiem jedynie, czy zlecenie zostało prawidłowo wykonane, czy też nie.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Elementy umowy zlecenia

Przepisy prawa pozostawiają dużą dowolność w kwestiach tworzenia wyglądu danej umowy. Jedną z zasad polskiego prawa cywilnego jest bowiem swoboda zawierania umów. Przygotowując wzór takiego dokumenty należy wziąć jednak pod uwagę kilka kluczowych aspektów. W umowie powinny znaleźć się takie informacje jak: oznaczenie stron, które ją zawierają, opis zlecenia, zakres działań, jakie należy podjąć, aby umowa została zrealizowana. Ponadto, ważnym punktem jest termin wykonania zlecenia oraz to, jakie wynagrodzenie otrzyma zleceniobiorca. Wszelkie sprawy, które nie zostały ujęte w treści samej umowy mogą być rozpatrywane na podstawie przepisów prawa cywilnego. Istotne przy zawieraniu umowy jest także określenie odpowiedzialności obu stron, również na wypadek niedopełnienia jej warunków.

Oświadczenie zleceniobiorcy - co to?

Pojęciem ściśle związanym z samą treścią umowy zlecenia jest tzw. oświadczenie zleceniobiorcy. To dokument, w którym osoba wykonująca zlecenie wyjaśnia swoją pozycję prawną, podatkową oraz to, jakie tytuły ubezpieczeniowe posiada i które konkretnie składki - o ile w ogóle - opłaca. Oświadczenie od zleceniobiorcy spełnia niejako funkcję informacyjną i zabezpiecza interesy przedsiębiorcy, który zleca wykonanie konkretnego zadania.

Kiedy zleceniobiorca powinien przedstawić oświadczenie?

Oświadczenie do umowy zlecenia powinno być złożone niezwłocznie, najlepiej w momencie jej podpisywania, jako jeden z załączników. Pozwoli to zleceniodawcy uściślić kwestie formalne. Dzięki temu przedsiębiorca jest w stanie uporządkować sprawy związane na przykład ze zbiegiem tytułów ubezpieczeń zleceniobiorcy. Oświadczenie do umowy zlecenie pozwoli więc zaoszczędzić sporo czasu i energii. W przeciwnym razie zlecający będzie musiał odkręcać wszelkie nieścisłości.

Co powinno zawierać oświadczenie zleceniobiorcy?

Oświadczenie od zleceniobiorcy to konieczność jeśli chcemy mówić o niezbędnych przy umowie formalnościach. To dokument, który pokazuje czarno na białym, które składki od umowy należy opłacić, a które są już uiszczone. Dlatego tak istotne jest to, aby zleceniobiorca w żadnym z punktów nie mijał się z prawdą. Im więcej informacji o sobie poda, tym lepiej. Ważnym aspektem jest to, czy na zleceniobiorca ukończył 26. rok życia oraz czy jeszcze studiuje. W takim przypadku bowiem zleceniodawca jest z mocy prawa zwolniony od zapłaty składek z tytułu zawieranej umowy.

Oświadczenie od zleceniobiorcy - gotowy wzór?

Oświadczenie zleceniobiorcy może mieć różną postać. Tak naprawdę nie ma jednego, gotowego formularza. Kształtu oświadczenia nie określają także przepisy prawa. Na pewno powinny znaleźć się na nim podstawowe dane dotyczące zleceniobiorcy takie jak jego imię i nazwisko, data oraz miejsce urodzenia, obywatelstwo, jak i numer PESEL lub NIP. Warto dodać także adres zamieszkania dla celów podatkowych z nazwą miejscowości oraz kodem pocztowym. Dla pewności może umieścić informację o siedzibie swojego urzędu skarbowego, w którym się rozlicza.

Zbieg tytułów ubezpieczenia

W oświadczeniu powinna znaleźć się informacja o tym, czy zleceniobiorca jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub jakiekolwiek innej. Jeśli tak, niezbędnymi danymi jest wysokość wynagrodzenia z tego stosunku pracy i to podana w kwocie brutto. W przypadku, gdy nie chce operować konkretnymi kwotami, warto, aby wskazał, czy pensja ta jest mniejsza czy też większa od minimalnego wynagrodzenia w kraju. Kolejne pole, które powinien wypełnić, dotyczy tego, czy jest ubezpieczony (ubezpieczenie emerytalne i rentowe) jako osoba wykonująca pracę nakładczą, umowę zlecenie lub agencyjną, jak i z innych tytułów prawnych. Do tych ostatnich można zaliczyć między innymi KRUS czy własną działalność gospodarczą. Czy zleceniobiorca jest emerytem lub rencistą? Wszystkie tego typu fakty powinny zostać ujęte w składanym na ręce zlecającego oświadczeniu. Autor dokumentu powinien poza tym określić, czy chciałby podlegać - jeśli jeszcze tak nie jest - dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, a także emerytalnemu czy rentowemu.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.