·4 min czytania

Pozostałe koszty operacyjne – o czym warto pamiętać?

Pozostałe koszty operacyjne – o czym warto pamiętać?

Pozostałe koszty operacyjne to pojęcie często używane w kontekście finansów i rachunkowości, które jednak może brzmieć dość zagadkowo, szczególnie jeśli powiemy, że nie są one bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Czym zatem są i co należy wiedzieć o pozostałych kosztach operacyjnych?

Pozostałe koszty operacyjne – czym są?

Koszty ponoszone w ramach działalności gospodarczej można podzielić na:

 • koszty operacyjne związane z podstawową działalnością,
 • pozostałe koszty operacyjne,
 • koszty finansowe regulowane w ustawie o rachunkowości.

Czym są więc pozostałe koszty operacyjne? Są to koszty, które nie mają bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie są więc one związane z podstawowym zakresem jej funkcjonowania i powstają w wyniku podejmowanych decyzji. Pozostałe koszty operacyjne muszą zostać zaksięgowane w zakładowym planie kont – dokładnie na koncie 76-1 Pozostałe koszty operacyjne. Na koniec okresu sprawozdawczego tego rodzaju koszty muszą zostać przeksięgowane na konto zespołu 8 – Wynik finansowy.

Co wlicza się do kosztów operacyjnych?

By właściwie umieścić wszystkie koszty w rachunku zysków i strat, bardzo istotne jest rozróżnienie kosztów operacyjnych od pozostałych kosztów operacyjnych. Pierwsze z wymienionych są ponoszone w związku z prowadzeniem działalności podstawowej i dotyczą zarówno wartości produktów, jak i kosztów wynikających z bieżącego funkcjonowania firmy. Innymi słowy są to wszystkie wydatki poniesione przez przedsiębiorstwo w związku z prowadzeniem swojej działalności operacyjnej, czyli głównych działań związanych z produkcją, sprzedażą i dostarczaniem produktów lub usług. Do kosztów operacyjnych zaliczamy:

 • koszty materiałów i energii – elektrycznej, cieplnej, wody czy paliwa;
 • koszty najmu, remontów, transportu, usług bankowych czy prac porządkowych;
 • niektóre podatki będące kosztem – może to być podatek od nieruchomości, podatek akcyzowy albo VAT należny, od usług importu, opłaty skarbowe czy notarialne;
 • wynagrodzenia wypłacane z umowy o pracę, zlecenie, umowy o dzieło albo innej;
 • świadczenia na rzecz pracowników – na przykład składki na ubezpieczenia społeczne czy koszty szkoleń dla pracowników;
 • wartość sprzedanych towarów i materiałów;
 • amortyzacja.

Do kosztów operacyjnych można też zaliczyć koszty związane z marketingiem i reklamą, koszty związane z opłacaniem usług biur rachunkowych i innych usług profesjonalnych, wynagrodzeniami dla podwykonawców, wydatki związane z dystrybucją towarów czy też koszty związane z badaniami i rozwojem.

Co wlicza się do pozostałych kosztów operacyjnych?

pozostałe koszty operacyjne

Jak wspomnieliśmy, pozostałe koszty operacyjne nie są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością. Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o rachunkowości do pozostałych kosztów operacyjnych wliczają się koszty ponoszone w związku z:

 • działalnością socjalną,
 • zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych, które zostały zaliczone do inwestycji,
 • utrzymaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) zaliczanych do inwestycji,
 • spisaniem należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych – z wyjątkiem należności o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów,
 • utworzeniem i rozwiązaniem rezerw – z wyłączeniem rezerw związanych z operacjami finansowymi,
 • wykonaniem odpisów aktualizujących wartość aktywów i ich korekt – z wyjątkiem odpisów obciążających koszty finansowe,
 • odszkodowaniami i karami,
 • nieodpłatnym przekazaniem aktywów włącznie z darowiznami,
 • zdarzeniami losowymi.
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Rachunek zysków i strat a pozostałe koszty operacyjne

Rachunek zysków i strat to jeden z nieodłącznych elementów sprawozdania finansowego – na jego podstawie można na przykład dowiedzieć się, jaki rodzaj działalności przynosi firmie największy zysk. Jak zatem prawidłowo umieścić pozostałe koszty operacyjne w rachunku zysków i strat? Jest to uzależnione od jego wariantu – kalkulacyjnego lub porównawczego. Przy wariancie kalkulacyjnym rachunku zysku i strat pozostałe koszty operacyjne ujmuje się w części G, natomiast w wariancie porównawczym – w części E.

W obu wariantach rachunku zysków i strat istnieją dodatkowe podgrupy:

 • strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych – stanowi ją nadwyżka kosztów związanych z nabyciem lub wytworzeniem niefinansowych aktywów trwałych,
 • aktualizacja wartości aktywów niefinansowych – odpisów aktualizujących dokonuje się w danym roku obrotowym z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, zapasów, w tym materiałów i towarów, bądź utraty wartości należności,
 • koszty operacyjne inne – takie, które nie kwalifikują się do wykazania w innych pozycjach rachunku zysków i strat.

Do innych kosztów operacyjnych można wliczyć:

 • koszty napraw samochodu po wypadkach,
 • należności przedawnione i nieściągalne, których nie objęto odpisami aktualizującymi,
 • koszty związane z postępowaniem sądowym,
 • wartość rzeczowych składników majątku trwałego oraz obrotowego, które przekazano w formie darowizny innym jednostkom.

Czym różnią się pozostałe koszty operacyjne od kosztów operacyjnych?

pozostałe koszty operacyjne

Podstawową różnicą między kosztami operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi jest fakt, że pierwsze z nich mają bezpośredni związek z podstawową działalnością danego przedsiębiorstwa – na przykład sprzedażą towarów. Z kolei pozostałe koszty operacyjne z prowadzoną działalnością są związane pośrednio i dotyczą innych sfer jej funkcjonowania.

Pozostałe koszty operacyjne to koszty ponoszone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jednak nie są one bezpośrednio związane z jej funkcjonowaniem. Od prawidłowego przyporządkowania kosztów zależy poprawność sporządzanego rachunku zysków i strat oraz kalkulacja wyniku finansowego.

Koszty operacyjne i pozostałe koszty operacyjne są często używanymi pojęciami w kontekście rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Różnica między kosztami operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi polega głównie na zakresie i charakterze wydatków, które są uwzględniane w każdej z tych kategorii. Koszty operacyjne obejmują główne, bezpośrednie wydatki związane z działalnością operacyjną, podczas gdy pozostałe koszty operacyjne dotyczą dodatkowych kosztów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, które nie mieszczą się w głównych kategoriach kosztów operacyjnych. Niekiedy ich rozróżnienie jest zależne od indywidualnej interpretacji po uwzględnieniu charakteru i specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Monitorowanie kosztów prowadzenia działalności

Piętrzące się koszty, zarówno koszty operacyjne, jak i pozostałe koszty operacyjne, mogą być dużym obciążeniem dla firmy. Dlatego warto znaleźć sposoby i narzędzia, które pomogą w starannym monitorowaniu wydatków. To pomoże nie tylko w prowadzeniu prawidłowych rozliczeń księgowych, ale też, a może nawet - przede wszystkim, w utrzymaniu płynności finansowej, która jest podstawą sprawnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

Zobacz również:

Koszty pośrednie i bezpośrednie – co to?

Podział kosztów na pośrednie i bezpośrednie ma spore znaczenie jeśli mówimy o prowadzeniu rachunkowości w danej firmie. Co je odróżnia?

Koszty pośrednie i bezpośrednie – co to?

Koszty rodzajowe – czym są i jak je ewidencjonować?

Prowadząc pełne księgi rachunkowe i sporządzając rachunek zysków oraz strat w wariancie porównawczym, należy ewidencjonować koszty według ich rodzaju.

Koszty rodzajowe – czym są i jak je ewidencjonować?

Koszty stałe – co należy o nich wiedzieć

Koszty stałe to te koszty, które w przedsiębiorstwie nie ulegają zmianom. Oznacza więc to, że powinniśmy je oszacować niezależnie od wielkości produkcji.

Koszty stałe – co należy o nich wiedzieć

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.