·4 min czytania

Wpłaty na PFRON - zmiany od 1 grudnia 2023r.

Wpłaty na PFRON - zmiany od 1 grudnia 2023r.

Konsekwencją podwyższenia przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2023 r. jest wzrost opłat na PFRON. Kto, kiedy i ile musi płacić na ten fundusz?

Co to jest PFRON?

PFRON to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będący funduszem celowym powstałym z myślą o aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, jak również na ich zatrudnianie. Wpłaty na PFRON odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami.

Kto zobowiązany jest do dokonywania wpłat na PFRON?

Wpłaty na PFRON są obowiązkiem każdego pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a do tego nie zatrudnia osób z niepełnosprawnością, bądź poziom ich zatrudnienia jest mniejszy od 6% na tle ogólnego stanu zatrudnienia. Do stanu zatrudnienia nie wlicza się pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracownikami będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy, pracowników nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej lub służby zastępczej, pracowników nieświadczących pracy w związku z pobieraniem świadczenia rehabilitacyjnego, a także przebywających na urlopie rodzicielskim, na urlopie wychowawczym lub na urlopie bezpłatnym.

Do nielicznej grupy wyjątków od ogólnych zasad wpłat na fundusz należą jedynie takie podmioty jak uczelnie, szkoły, przedszkola czy też żłobki, wobec których obniżono poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnością do 2%. Ze zwolnienia z opłat na PFRON zwolnieni mogą zostać z kolei pracodawcy, którzy prowadzą dom pomocy społecznej, hospicjum lub zakład opiekuńczo-leczniczy których celem statutowym nie jest osiąganie zysków. Zwolnione z tych opłat są też przedsiębiorstwa w likwidacji lub w stanie upadłości.

Dlaczego wzrosła wysokość opłat na PFRON?

wplaty-pfron

Wysokość opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest zależna od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski". Ponieważ w trzecim kwartale 2023 r. ono wzrosło, to automatycznie wzrosła wysokość opłat na PFRON.

Dostosowywanie opłat na PFRON do aktualnych warunków rynkowych, a także odpowiednio do rosnących potrzeb społeczności osób z niepełnosprawnościami, pozwala na finansowanie szkoleń, terapii czy zakupu specjalistycznego wyposażenia, co z kolei przekłada się na poprawę warunków życia oraz szans na aktywne uczestnictwo w społeczeństwie osób z niepełnosprawnościami. To ważne, bowiem dążenie do równości szans i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym dla wszystkich jednostek jest fundamentem budowania bardziej inkluzywnej rzeczywistości. Taka inkluzywność jest to też kierunek, którym warto podążyć także w innych obszarach działalności biznesowej.

Jak obliczyć wysokość opłat na PFRON?

Chcąc obliczyć wysokość opłat na PFRON należy pomnożyć 40,65% przeciętnego wynagrodzenia, które w trzecim kwartale 2023 r. wzrosło o 189,19 zł i wynosi obecnie 7 194,95 zł, przez liczbę pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% (lub 2%) a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Oto ogólny wzór do obliczania wysokości opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Kwota składki na PFRON = 40,65% x przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale x (liczba pracowników zatrudnionych w przeliczeniu na pełen etat x 6% - liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełen etat).

Jak to wygląda w praktyce? Przyjmijmy, że stan zatrudnienia w firmie to 50 pracowników w przeliczeniu na pełen etat, w tym zatrudniana jest na pełen etat 1 osoba z niepełnosprawnością. W takim wypadku zgodnie ze wzorem liczymy: 40,65% x 7 194,95 x (50x6% -1) i otrzymujemy kwotę 5849,49 zł.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Termin opłacania składek na PFRON

wplaty-pfron

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością pracodawca zobowiązany jest dokonywać wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 20. dnia miesiąca, który następuje po okresie, w którym spełnił warunki skutkujące powstaniem obowiązku opłacenia składki. W tym samym terminie pracodawca musi również złożyć formularz PFRON INF-D-P do PFRON, będący deklaracją wpłaty wymaganej kwoty. Warto wiedzieć, że jeżeli dzień płatności i złożenia dokumentów przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostateczny termin uważa się pierwszy dzień roboczy po tym dniu wolnym od pracy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to ważny instrument wsparcia osób z niepełnosprawnościami, a wpłaty na ten fundusz odgrywają istotną rolę w umożliwieniu realizacji programów zdrowotnych i społecznych. Wpłaty na PFRON nie tylko stanowią finansowe wsparcie dla aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, lecz także odzwierciedlają zaangażowanie społeczne i dążenie do równych szans dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich sprawności.

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.