·4 min czytania

Wypowiedzenia umowy najmu

wypowiedzenia umowy najmu

Zależy to od czasu, na który zawarte zostało porozumienie, okresów rozliczeniowych oraz tego, czy lokal został wydany najemcy. Nieprzestrzeganie terminu wypowiedzenia może skutkować koniecznością wypłacenia odszkodowania.

Wypowiedzenie umowy najmu bez zachowania terminu

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 672, wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę bez przestrzegania terminu wypowiedzenia, w przypadku dopuszczenia się zwłoki z zapłatą czynszu, przez co najmniej dwa pełne okresy. W takim przypadku natychmiastowe wypowiedzenie umowy najmu powoduje wygaśnięcie stosunku i zwrot przedmiotu najmu. Wynajmujący ma prawo dochodzić przed sądem zaległych roszczeń wynikających ze stosunku najmu. Dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia, w wypadkach określonych umową lub ustawą. Jeżeli brak przesłanek do takiego rozwiązania, wówczas czas trwania umowy wydłuża się do upływu umownego lub ustawowego terminu wypowiedzenia. Gdy w umowie czas wypowiedzenia nie został oznaczony, wtedy umowa może zostać wypowiedziana z zachowaniem terminów umownych lub ustawowych. Termin ustawowy przy płatności czynszu w odstępach powyżej 1 miesiąca wynosi trzy miesiące naprzód, na koniec kwartału kalendarzowego. Gdy czynsz płacony jest co miesiąc, czas na wypowiedzenia wynosi miesiąc wcześniej – na koniec miesiąca kalendarzowego. Natomiast czynsz płacony w krótszych odstępach niż miesiąc umożliwia okres wypowiedzenia na trzy dni wcześniej. W przypadku najmu jednodniowego wypowiedzenie następuje na jeden dzień naprzód.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Zasadą jest, że umowa zawarta na konkretny czas nie jest wypowiadana, chyba że jest to w niej zawarte z określeniem termin i sytuacji. Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony nie jest możliwe bez wyraźnego podania przyczyny. Wypowiedzenie musi zostać uzasadnione i jest dopuszczalne tylko w wypadkach przewidzianych w umowie. W innym przypadku wynajmujący może dochodzić roszczeń z powodu utraconych korzyści. Umowę mogą wypowiedzieć zarówno wynajmujący, jak i najemca, o ile umowa to przewiduje. Muszą jednak zaistnieć sytuacje określone w umowie. W wypadku, gdy dokument nie zawiera takiej klauzuli, wypowiedzenie najmu na czas określony jest niemożliwe. Często w umowach stosowane jest określenie „ważne przyczyny”. Jest ono jednak nieprecyzyjne i pozwala na dowolną interpretację, a tym samym nie gwarantuje pewności umowy. Warto je więc doprecyzować. Z kolei zapis: „strony mogą wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie bez podania przyczyny” jest niezgodny z prawem i nie wolno go stosować.

wypowiedzenia umowy najmu

Rozwiązanie umowy najmu na czas nieokreślony za wypowiedzeniem

Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać wypowiedziana zgodnie z terminem wskazanym w niej, lecz nie może on być krótszy od terminu ustawowego. Jeżeli umowa nie określa terminu wypowiedzenia, wówczas można ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, uzależnionych od okresu rozliczeniowego. Za umowę zawartą na czas nieokreślony uznaje się umowę, w której nie jest jasno ustalony czas jej trwania i nie wynika on w sposób jednoznaczny z okoliczności.

Rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego przed jego wydaniem

Ten sposób rozwiązania umowy oznacza po prostu odstąpienie od niej. Przed wydaniem lokalu wynajmujący ma prawo do odstąpienia od umowy, jednak musi ona to przewidywać. Dokument nie musi wskazywać sytuacji, z powodu których powstanie prawo do odstąpienia. Powinien się w nim jednak znaleźć zapis dotyczący zwrotu ewentualnych wpłat pieniężnych, wniesionych przez najemcę i sposobie ich zwrotu. Wynajmujący nie ponosi konsekwencji z powodu odstąpienia od umowy.

Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy najmu może nastąpić zgodnie z wolą obu stron przed upływem terminu, na który została ona zawarta. Strony zgodnie muszą jednak oznajmić, że godzą się na rozwiązanie umowy. Jeżeli jedna ze stron nie zgadza się na jej zakończenie, wówczas ma prawo do negocjacji terminu lub przestrzegania terminu ustawowego. Porozumienie powinno zostać spisane i podpisane przez obie strony.

wypowiedzenia umowy najmu

Pobierz darmowy wzór wypowiedzenia umowy najmu!

Wypowiedzenie umowy najmu

Szukasz sprawdzonego wzoru wypowiedzenia umowy najmu? Udostępniamy darmowy wzór, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

wypowiedzenie-umowy-najmu

Wypowiedzenie umowy najmu – omówienie wzoru

Jak wypowiedzieć umowę najmu? W Internecie znaleźć można wiele darmowych wzorów wypowiedzenia umowy najmu. Każdy z nich zawiera najważniejsze dane, które powinny znaleźć się w wypowiedzeniu. Przede wszystkim, oprócz daty, miejsca sporządzenia i danych osobowych obu stron, wpisuje się do niego, która ze stron wypowiada umowę oraz warunki wypowiedzenia zgodne z umową. Określa się również przedmiot najmu i jego adres. Następnie podaje się okres wypowiedzenia i sytuację, z powodu której ma ono miejsce. Tu również należy zachować zgodność z umową lub przestrzegać terminów ustawowych. Precyzuje się ponadto podstawę wypowiedzenia. W przypadku zerwania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia również musi zostać wskazana przyczyna. Jeżeli najemca zalega z opłatą czynszu, wówczas wyznacza się mu termin uregulowania należności jednego miesiąca i ostrzega przed wypowiedzeniem. Brak uprzedzenia i zachowania formy pisemnej spowoduje bezskuteczność wypowiedzenia. Na koniec, osoba wypowiadająca umowę musi ją podpisać.

Umowę najmu można wypowiedzieć na kilka różnych sposobów. Zawsze jednak wypowiedzenie musi być zgodne z przepisami prawa, zachowywać ustawowe terminy oraz opierać się na umowie najmu, której dotyczy.

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.