Z poniższego artykułu można się dowiedzieć, jakie instytucje najczęściej wymagają zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz co powinno znaleźć się w tych dokumentach.


Zaświadczenie o zatrudnieniu

Każdy pracownik ma prawo do uzyskania takich dokumentów jak zaświadczenie o zatrudnieniu czy zaświadczenie o zarobkach ze swojego zakładu pracy. Pracodawca powinien wystawić taki dokument na wniosek osoby zatrudnionej, chociaż przepisy prawa nie nakładają na pracodawcę tego obowiązku. Należy pamiętać, że zaświadczenie o zatrudnieniu nie jest tym samym, co świadectwo pracy. Zaświadczenie poświadcza fakt, że dana osoba jest aktualnie zatrudniona, natomiast świadectwo pracy otrzymujemy dopiero w momencie, gdy stosunek pracy zostaje rozwiązany. O ile wydanie świadectwa pracy jest prawnym obowiązkiem każdego pracodawcy, zaświadczenie o zatrudnieniu jest wydawane tylko na wniosek pracownika i w tym przypadku pracodawca nie jest w żaden sposób zobowiązany prawnie do ustosunkowania się do jego prośby. Niemniej jednak w zdecydowanej większości pracodawcy nie wykorzystują tej luki prawnej i wydają zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach bez większego problemu. Zaświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu (bo tak inaczej nazywane jest zaświadczenie o zatrudnieniu) może być potrzebne w różnego rodzaju sprawach urzędowych oraz sądowych, takich jak np. sprawy rozwodowe lub alimentacyjne, jak również w przypadku starania się o świadczenia socjalne albo miejsce w żłobku czy przedszkolu dla dzieci. Zdecydowanie najczęściej zaświadczenia są niezbędne w przypadku starania się o kredyt. Banki oraz inne instytucje finansowe chcą mieć pewność, że dany kredytobiorca pozostaje w stosunku pracy, a co za tym idzie, posiada stałe przychody. Dla banku stałe zatrudnienie jest gwarancją wypłacalności. O ile w przypadku dobrej historii kredytowej lub kolejnego kredytu w danej instytucji zaświadczenie o zarobkach może być zbędne, o tyle w przypadku starania o wyższą kwotę kredytu lub gdy jest to nasze pierwsze zobowiązanie kredytowe, bank może poprosić o przedłożenie stosownego zaświadczenia. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy chcemy dokonać zakupów na raty np. sprzętu RTV i AGD, mebli lub samochodu z salonu.


Pobierz darmowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach!

Pobierz wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w formacie DOC (Word).

Pobierz wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w formacie PDF, gotowy do druku.


Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu?

Niestety treść dokumentu, jakim jest zaświadczenie o zatrudnieniu, nie została uregulowana. Pracownik może jednak wnioskować o zawarcie konkretnych informacji wymaganych przez instytucję, w jakiej ma owo zaświadczenie przedłożyć. Brak ustawowych uregulowań co do wydawania zaświadczeń o zatrudnieniu powoduje jednak, że jako pracownicy nie mają żadnych podstaw prawnych do żądania wydania dokumentu przez pracodawcę i wszystko zależy od jego dobrej woli. Jakie informacje powinny znaleźć się w zaświadczeniu o zatrudnieniu? Przede wszystkim data sporządzenia dokumentu, dane zakładu pracy oraz dane pracownika, który wnioskował o wydanie tego dokumentu. Ważne jest też określenie rodzaju umowy o pracę – czy jest to umowa na czas określony, nieokreślony, czy może na okres próbny. Istotne jest, by określić zajmowane przez pracownika stanowisko oraz informację, od kiedy dana osoba jest zatrudniona w firmie. Bardzo ważne jest, by dokument został podpisany (najlepiej czytelnym) podpisem pracodawcy lub osoby upoważnionej przez niego do wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu, czyli np. głównej księgowej.
Jak wypełnić zaświadczenie o dochodach?

Zaświadczenie o wynagrodzeniu w swojej treści powinno zawierać przede wszystkim nazwę zakładu pracy, jego adres oraz dane kontaktowe, a następnie dane pracownika wnioskującego o zaświadczenie, tzn. imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania. Podobnie jak w przypadku zaświadczenia o zatrudnieniu, ważne jest, by określić rodzaj umowy o pracę oraz zaznaczyć, od kiedy ona obowiązuje. Najważniejszą informacją jest wysokość uzyskiwanego przez daną osobę wynagrodzenia. Zależnie od wymagań instytucji, w której pracownik ma zamiar przedłożyć dokument, może to być zaświadczenie o zarobkach za jeden miesiąc, z ostatnich trzech miesięcy lub innego, dłuższego okresu. Zaświadczenie o dochodach powinno zawierać informację o ewentualnych obciążeniach wynagrodzenia, np. z tytułu egzekucji komorniczej oraz informację, że pracownik nie pozostaje w okresie wypowiedzenia umowy.


Warto również dodać klauzulę o treści: „W przypadku podania danych niezgodnych ze stanem faktycznym wystawca zaświadczenia ponosi odpowiedzialność wg przepisów prawa karnego. Zaświadczenie jest ważne 30 dni od daty wystawienia. Zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 § 1 kk)”, by stworzyć w pełni poprawne zaświadczenie o dochodach. Wzór dokumentu można znaleźć na wielu stronach internetowych, warto go wydrukować i przedłożyć pracodawcy wraz z wnioskiem. W tym sposób przyśpieszymy całą procedurę.