Współpraca z firmami na podstawie umowy zlecenia to dziś chętnie wybierana forma spośród niepracowniczych form zatrudnienia. Taka umowa cywilnoprawna obu stronom daje dużą swobodę. Jednak czy traktowanie dochodów z tytułu umów zlecenia jako podstawowej formy zarabiania pieniędzy to dobry pomysł w kontekście przyszłości? Czy umowa zlecenie nie pozbawia zleceniobiorców prawa do emerytury, jeśli nie pozostają oni przez większość czasu w stosunku pracy?

Umowa zlecenie a emerytura

Odpowiedź na pytanie, czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury, jest kluczowa dla tych, którzy nie realizując zlecenia nie pozostają jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą. Jak wiadomo, prawo do emerytury i wysokość świadczenia emerytalnego zależy bezpośrednio od okresu składkowego i wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie emerytalne.

Co do zasady składki na ubezpieczenia społeczne, w tym składki emerytalne, są obowiązkowe w przypadku umowy zlecenie, chyba że zleceniobiorca posiada inne tytuły do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, których podstawa nie jest niższa niż minimalne wynagrodzenie. Zatem zwolnienie z obowiązku opłacania składek z tytułu ubezpieczenia emerytalnego jest możliwe tylko wtedy, gdy zleceniobiorca wykonuje kilka umów zlecenie albo oprócz umowy zlecenia zatrudniona jest na umowę o pracę. W każdym z tych przypadków, jeśli zleceniobiorca odprowadza z tytułu umowy zlecenie składkę emerytalną, to ZUS uwzględni ten okres podczas wyliczania świadczenia emerytalnego. 

Do każdej umowy zlecenie, zleceniodawca powinien dołączyć rachunek, który zawiera między innymi informacje na temat kwoty wynagrodzenia brutto i netto na umowie zleceniu, kosztów uzyskania przychodów, zaliczek pobranych na podatek dochodowy i odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Warto wiedzieć, co taki dokument powinien zawierać. 

Podsumowując, umowa zlecenie a przejście na emeryturę wykazuje zależność – w przypadku określania wysokości świadczenia, odprowadzenie od niej składek emerytalnych realnie wpływa na jej wysokość, jednak okresy umowy zlecenia nie wpływają na wysokość stażu pracy.

Umowa zlecenie a ubezpieczenie społeczne

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę zawsze podlega obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz społeczne, w ściśle określonych przepisami wysokościach. W przypadku umowy zlecenia, zleceniobiorca także podlega obowiązkowi oprowadzenia składki zdrowotnej i części ubezpieczeń społecznych. Dobrowolność pracownika w tym zakresie obejmuje ubezpieczenie chorobowe, to od woli ubezpieczonego zależy, czy chce skorzystać z ubezpieczenia chorobowego, które w tym przypadku nie jest wymagane.

Czy umowa zlecenia wlicza się do stażu pracy?

Staż pracy w najprostszym ujęciu, jest to czas, kiedy osoba pozostawała w stosunku pracy. Żeby miało to miejsce, konieczne jest zawarcie umowy podlegającej Kodeksowi pracy. Dlatego właśnie wykonanie zlecenia nie może być zaliczone do tego okresu. Staż pracy ma duże znaczenie podczas ustalania różnego rodzaju przywilejów pracowniczych, w tym do ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego, prawa do urlopu wychowawczego, a także świadczeń przedemerytalnych. Jeżeli więc osoba pracowała przez lata na podstawie umowy zlecenia, po czym została zatrudniona na umowę o pracę, nie będzie mogła liczyć na zaliczenie okresów, kiedy podlegała regulacjom Kodeksu cywilnego do wypracowanego stażu zatrudnienia. Zatem lata pracy, które zaliczane są na poczet stażu pracy, nie obejmują okresów obowiązywania umów zlecenia.

Umowa zlecenie a urlopy i świadczenia pozapłacowe

Zleceniobiorcy nie są pracownikami, dlatego nie są objęci różnymi rodzajami osłon pracowniczych, które są jedynie przywilejami pracowniczymi, takimi jak urlopy różnego rodzaju  - okolicznościowe, wypoczynkowe, na żądanie, a także ograniczonym czasem pracy czy możliwością zaliczenia lat spędzonych na etacie do stażu pracy. 

W czasie ostatnich kilku lat bardzo ważnym czynnikiem, który w wielu przypadkach przeważa na temat przyjęcia bądź odrzucenia oferty pracy są benefity pracownicze. Mowa tu o dodatkowych bonusach, na które oprócz wynagrodzenia pieniężnego może liczyć pracownik. Udostępnienie zleceniobiorcom różnorodnych benefitów jest uzależnione od dobrej woli zleceniodawcy oraz ustaleń, jakie poczynił zleceniobiorca ze swoim zleceniodawcą. Różnorodne bonusy dostępne np. w postaci karnetów sportowych dostępnych na bardzo korzystnych warunkach, uprawniających do korzystania z siłowni, basenów, czy różnych zorganizowanych zajęć sportowych, w bardzo wielu obiektach w całej Polsce. Benefity pracownicze są silnym bodźcem motywującym, do podjęcia określonego stanowiska. Taka zachęta ze strony zleceniodawcy bywa bardzo skuteczna, ponieważ takie rozwiązanie jest bardzo korzystne z punktu widzenie ekonomicznego zleceniobiorcy i pracownika.

Czy warto zawierać umowy zlecenia?

Zanim zdecydujemy się podjęcia tego typu zatrudnienia, warto dowiedzieć się, czym tak właściwie jest umowa zlecenie i czego można spodziewać się po jej zawarciu. Jest to bowiem inna, niepracownicza forma zatrudnienia niż najczęściej spotykana umowa o pracę. Na podstawie tej umowy zleceniobiorca wykonuje czynność prawną dla innej osoby – zleceniodawcy, ale nie pozostaje w stosunku pracy. Odmienne jest zatem źródło przepisów, które regulują kwestie prawne. W przypadku umowy o pracę pracodawca i pracownik podlegają regulacjom Kodeksu pracy, a w przypadku umowy zlecenia, którą zalicza się do umów cywilnoprawnych, podlega ona przepisom zawartym w Kodeksie cywilnym, a tym samym prawo pracy jej nie obowiązuje. 

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może liczyć na szereg przywilejów, które z tego tytułu mu się należą. Do głównych i ważnych zalicza się zaliczenie okresu zatrudnienia do stażu pracy, jak i przysługującego prawa do urlopu. W przypadku wykonania czynności prawnej, której szczegóły reguluje umowa zlecenia, zleceniobiorca pozbawiony jest wielu praw i przywilejów. Pracodawcy bardzo chętnie rezygnują z zatrudnienia na umowę o pracę, proponując umowę zlecenia, ponieważ wtedy jego obowiązki wobec pracownika ulegają znacznemu zmniejszeniu – przede wszystkim nie ma on obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu, czy nie ciąży na nim konieczność przeprowadzenia szkolenia BHP. Zleceniodawca zyskuje także dużą elastyczność zatrudnienia i może wypowiedzieć umowę zlecenie w każdym momencie, oczywiście nie naruszając warunków umowy.

Naturalnie umowa zlecenie ma też liczne zalety dla zleceniobiorcy. Duża swoboda w zakresie wykonywania zlecenia, brak ciągłego nadzoru, duża elastyczność zatrudnienia, brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe, czy też możliwość wypowiedzenia umowy w każdym czasie, o ile zapisy umowy nie stanowią inaczej to najważniejsze z nich. Wszystko to sprawia, że podejmowanie się zleceń może być atrakcyjną formą współpracy z firmami.

Bardzo ważne jest właściwe skonstruowanie umowy zlecenie, tak, by nie pozostało niedomówień, a nasze interesy były zabezpieczone. W tym celu warto skorzystać z gotowych wzorów umów, które spełnią wszystkie oczekiwania zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy. Niektóre egzemplarze umów, które można spotkać w internecie, dostępne są za darmo i każdy może bez żadnych dodatkowych kosztów z nich skorzystać.

Zaplanuj harmonogram pracy online z inEwi!

Interesuje Cię precyzyjne oraz sprawne przygotowywanie harmonogramu pracy? Sprawdź nasz program do automatycznego planowania grafiku pracy online.

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

Choć umowa zlecenie nie wlicza się do stażu pracy, to jednocześnie umowa zlecenie wlicza się do emerytury. Zatem jeśli współpraca ze zleceniodawcami jest wygodną formą zatrudnienia dla zleceniobiorców i są oni skłonni zrezygnować z przywilejów pracowniczych, to śmiało mogą współpracować na umowie zlecenie przez wiele lat, nie bojąc się o prawo do emerytury. Oczywiście należy przy tym pamiętać, że wysokość emerytury jest uzależniona od wysokości składek emerytalnych, a zatem warto dokładnie kontrolować czy osiągane na podstawie umowy zlecenie dochody są wystarczające, by składki emerytalne były opłacane w odpowiedniej wysokości, by wypracować sobie zadowalającą wysokość emerytury.


Zobacz również:

Co powinien zawierać rachunek do umowy zlecenie?

Umowa zlecenie dla studenta – co powinno się w niej znaleźć?

Umowa zlecenie a urlop