Kiedy rozpoczyna się okres rozliczeniowy dochodów, wiele osób zastanawia się, jak się rozliczyć. W końcu to złożenia deklaracji podatkowe zobowiązani są nie tylko przedsiębiorcy, ale również osoby fizyczne osiągający różnorodne dochody. Bardzo często podatnicy posiadają dochody z różnych źródeł, dlatego mogą pojawić się wątpliwości, jak poprawnie je rozliczyć, aby zapłacić odpowiednią kwotę podatku? Dość częstym problemem jest rozliczenie przychodów z innych źródeł.

Przychody - czym są?

Przystępując do rozliczenia podatkowego, możliwe jest wyróżnienie różnych rodzajów przychodów. Podatnicy mają często problem z ich odpowiednim zakwalifikowaniem, jednak to właśnie oni są za to odpowiedzialni. Przychody według Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to wszelkie kwoty należne, wśród których wyróżnić można:

 • stosunek pracy, stosunek służbowy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej bądź zajmującej się produkcją rolną;
 • pracę nakładczą;
 • emerytury i renty;
 • działalność wykonywana osobiście;
 • pozarolnicza działalność gospodarcza;
 • dzierżawa, poddzierżawa, najem, podnajem, a także inne umowy o podobnym charakterze;
 • prawa majątkowe i kapitały pieniężne, odpłatnie zbyte prawa majątkowe;
 • przychody z innych źródeł.

Przychody z innych źródeł – jakie to są?

Przychody z innych źródeł to hasło, które pojawia się często podczas wypełniania zeznania PIT. Inne źródła przychodów to np. dotacje, subwencje, dopłaty, a także wiele innych świadczeń, które uzyskiwane są na pokrycie kosztów bądź zwrot wydatków. Do innych źródeł dochodów zaliczamy:

 • przychód uzyskany z najmu, podnajmu i dzierżawy;
 • różnice kursowe;
 • kary umowne;
 • odszkodowania za szkody, które dotyczą składników majątku firmy;
 • wartości przedawnionych bądź umorzonych zobowiązań.

Przychody z innych źródeł to nie tylko te osiągane przez przedsiębiorstwa ale również osoby fizyczne. Wśród nich wyróżnić można:

 • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej osobie czy członkowi jego rodziny;
 • zasiłki pieniężne wypłacone z ubezpieczenia społecznego;
 • stypendia;
 • alimenty;
 • nagrody;
 • dopłaty;
 • przychody, które nie znajdują pokrycia w źródłach ujawnionych;
 • przychody uzyskiwane z działalności nierejestrowanej

Pamiętamy jednak, że z opodatkowania zwolnione są alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, a także te wypłacane bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny. 

Przychody z innych źródeł – jaka stawka podatku?

Przychody z innych źródeł - jaka stawka podatku? Wiele osób przed wypełnieniem zeznania może się zastanawiać, jak obliczyć podatek. Przychody z innych źródeł rozlicza się w deklaracji PIT-36 lub PIT-37. To właśnie w tych deklaracjach wskazuje się dochody, od których nie została pobrana zaliczka. Co istotne, przychody z innych źródeł są opodatkowane według skali podatkowej, czyli rozliczane są na zasadach ogólnych. Jest to 17% podatku lub 32% po przekroczeniu kwoty pierwszego progu. 

Jak rozliczyć przychody z innych źródeł?

Nowy ład i ulga dla klasy średniej sprawiają, że coraz więcej osób zastanawia się, jak będziemy dokonywać rozliczeń podatkowych. Pojawiają się również pytania, jak rozliczyć przychody z innych źródeł? Punkt, w którym możemy wpisać dochody z innych źródeł znajdziemy nie tylko w deklaracji PIT-36, ale również PIT-37. Dzięki temu możliwe jest wspólne rozliczenie dochodów uzyskiwanych za pomocą płatników, którzy odprowadzają zaliczki do urzędu skarbowego, a także tych pochodzących z innych źródeł. W rubryce zatytułowanej "inne źródła" możliwe jest wskazanie nietypowych dochodów. 

Przychody z innych źródeł - jaki pit? Zeznanie, jakie należy złożyć do PIT-37 lub PIT-36. Należy pamiętać, że przychody uzyskane z innych źródeł można połączyć z innymi przychodami uzyskiwanymi zgodnie ze skalą podatkową. To przychody, które pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu. 

Posiadanie przychodów z innych źródeł zobowiązuje podatnika do poszukiwania odpowiedniego formularza, który pozwoli na zakwalifikowanie przychodów i zapłatę podatku. Bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na formularze, które mogą być odpowiednie dla danego źródła przychodów. Urząd Skarbowy wyróżnia kilka druków zeznań rocznych, to:

 • PIT-37 lub PIT-36, w którym podaje się informację o przychodach z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, a także osiągniętych poprzez emeryturę i rentę. Przychody te podlegają opodatkowaniu za zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej tj. 17% lub 32%;
 • PIT-36 w sytuacji dochodów z tytułu dzierżawy, poddzierżawy, najmu, podnajmu, a także innych umów o podobnym charakterze. Wyjątkiem jest tu opodatkowanie tych dochodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W takiej sytuacji wypełnia się PIT-28.
 • PIT-38 to zeznanie podatkowe, które składa się w sytuacji przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych np. udziałów spółek czy akcji, a także pochodnych instrumentów finansowych czy walut. Należy wiedzieć, że przychody te są opodatkowane stawką w wysokości 19%.  
 • PIT-39 to zeznanie podatkowe, na którym rozlicza się odpłatne zbycie nieruchomości lub jego części, stawka podatku wynosi 19%. 

Co istotne, od 2023 roku doszło do zmian w prawie podatkowym. Do końca 2022 roku podatnicy, którzy osiągali przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy mogli rozliczać go na zasadach ogólnych. Od 2023 roku konieczne jest zaś rozliczanie przychodów poprzez ryczałt od przychodów ewidencjonowany co wiąże się z koniecznością składania deklaracji podatkowej PIT-28.

Posiadając dochody z innych źródeł, może okazać się, że konieczne będzie złożenie dwóch osobnych zeznań podatkowych. Wspólne rozliczenie jest możliwe jedynie na druku PIT-36 oraz PIT-37.

Przychody z innych źródeł – przykłady

Przychody z innych źródeł to zasiłki pieniężne wypłacane z ubezpieczenia społecznego, a także alimenty, stypendia, nagrody i dopłaty, przychody z działalności niezarejestrowanej, przychody pochodzące ze źródeł nieujawnionych, a także kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego. 

Świadczenia wypłacane z ubezpieczenia społecznego to np. zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłki wyrównawcze, zasiłki macierzyńskie i zasiłki opiekuńcze.


Należy wiedzieć, że istnieją przychody z innych źródeł wypłacane przez płatnika. Tacy podatnicy są zobowiązani do sporządzenia oraz wysłania do podatnika i do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania informacji PIT-8C. To deklaracja, która służy do sporządzania informacji o dochodach ze źródeł kapitałów pieniężnych, a także wypłacanych przez płatników dochodów z giełdy i tym podobnych. Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie inne źródła podlegają opodatkowaniu.