·5 min czytania

Dodatek za gotowość bojową – kto może z niego skorzystać?

Dodatek za gotowość bojową – kto może z niego skorzystać i w jakiej wysokości?

Służba WOT to tak zwane Wojska Obrony Terytorialnej. Jest to piąty rodzaj sił zbrojnych, a jego uczestnicy otrzymują z WOT dodatek za gotowość bojową.

Dodatek za gotowość bojową – co to za świadczenie?

Dodatek za gotowość bojową to świadczenie, które przysługuje żołnierzom WOT, czyli Wojsk Obrony Terytorialnej. To specjalna jednostka, piąty rodzaj sił zbrojnych tuż obok:

 • Wojsk Lądowych;
 • Sił Powietrznych;
 • Wojsk Specjalnych;
 • Marynarki Wojennej.

Żołnierze, którzy pełnią służbę wojskową terytorialną mogą otrzymać uposażenie zasadnicze za każdy dzień trwania tej służby według zajmowanego stanowiska. Mogą także liczyć na dodatek za gotowość bojową. To kwota pieniężna w wysokości 10% najniższego uposażenia zasadniczego dla żołnierza zawodowego, za każdy miesiąc kalendarzowy (w 2022 roku jest to kwota 411 złotych). Aby otrzymać dodatek za gotowość bojową, konieczne jest tzw. rotacyjne pełnienie służby w wymiarze dwóch dni w miesiącu kalendarzowym. Dodatek za gotowość bojową wypłacany jest w miesiącu najbliższym po miesiącu pełnienia rotacyjnej służby wojskowej wraz z zasadniczym uposażeniem.

Dodatek za gotowość bojową a wyjazd za granicę – jak rozliczyć?

Dodatek za gotowość bojową a wyjazd za granicę? Wiele osób może zastanawiać się jak rozliczyć to świadczenie. Okazuje się, że dodatek ten jest wypłacany w sytuacji comiesięcznego pełnienia służby w wymiarze dwóch dni. Dodatkowo dodatek za gotowość bojową jest całkowicie zwolniony z podatku, dlatego jednostka wojskowa nie ma obowiązków wystawiania PIT,  a osoba otrzymująca dodatek nie musi wykazywać tych dochodów w swoim zeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy. Wyjeżdżając za granicę w celach wojskowych każda osoba otrzyma przysługujący dodatek, pod warunkiem, że pełniła służbę przez co najmniej dwa dni w miesiącu.

Przywileje żołnierzy WOT – jakie są?

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mogą liczyć na wiele przywilejów, zarówno finansowych, jak i tych niefinansowych. Ich uposażenie składa się z dwóch części. To wynagrodzenie za pełnienie służby, a jego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia wojskowego oraz wspomniany wcześniej dodatek za gotowość bojową (w 2022 roku jest to kwota 411 złotych miesięcznie). Pieniądze te wypłacane są osobom pełniącym służbę z Ministerstwa Obrony Narodowej. Przywileje żołnierzy WOT to również te, które pomocne są w czasie stosunku pracy żołnierza z zakładem pracy. Szczegółowe zagadnienia zostały zawarte w Ustawie z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które pełnią służbę wojskową terytorialną są również żołnierzami, dlatego przysługuje im:

 • ochrona stosunku pracy. W praktyce oznacza to, że jeśli pracownik otrzyma kartę powołania do czynnej służby wojskowej, pracodawca nie ma możliwości rozwiązania stosunku pracy, ani wypowiedzenia umowy;
 • służba wojskowa wlicza się do stażu pracy;
 • przysługuje odprawa pieniężna w wysokości wynagrodzenia za dwa tygodnie. Powinno ono być obliczane według zasad określonych dla obliczania ekwiwalentu za urlop (więcej wskazówek znajdziemy w kodeksie pracy np. odnośnie wyliczania stawek za nadgodziny itd.);
 • urlop bezpłatny, który wlicza się do stażu pracy. Co istotne, na urlopie bezpłatnym pracownik ma wszystkie uprawnienia pracownicze oprócz wynagrodzenia za pracę;
 • dzień wolny od pracy, jeśli pełnił służbę wojskową nieprzerwanie przez okres minimum 30 dni. Za dzień wolny nie przysługuje wynagrodzenie.

Pamiętajmy jednak, że pracownik WOT ma nie tylko prawa, ale również obowiązki.

Powyższa ochrona przed zwolnieniem pracownika nie przysługuje w sytuacji kiedy pracodawca musi zwolnić pracownika w trybie dyscyplinarnym, bądź w razie ogłoszenia likwidacji zakładu pracy czy upadłości przedsiębiorstwa. Wtedy przepisy te nie znajdują zastosowania.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Czy pieniądze z WOT wlicza się do dochodu?

WOT gotowość bojową może podnieść w chwili różnorodnych zagrożeń. To właśnie dlatego jednostki Obrony Terytorialnej są powoływane co miesiąc na dwa dni szkolenia. Dostają za nie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości zależnej od stopnia wojskowego oraz dodatek za gotowość bojową. Wiele osób może zastanawiać się czy pieniądze z WOT wlicza się do dochodu. Okazuje się, że według Ustawy o świadczeniach rodzinnych powołanie do służby wojskowej traktowane jest jako normalny stosunek pracy, zatrudnienie czy inna praca zarobkowa, dlatego wynagrodzenie z tytułu pełnienia służby wlicza się do dochodu. Będzie brane pod uwagę zarówno w czasie obliczania zasiłków rodzinnych, jak i wielu innych świadczeń np. dodatku osłonowego.

Kto może zostać żołnierzem w Wojskach Obrony Terytorialnej?

WOT czyli Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych, którego zadaniem jest pozostawanie w pełnej gotowości bojowej, stąd wynagrodzenie za ich pracę i wysiłek włożony w uczestnictwo w szkoleniach. O przyjęcie do Wojsk Obrony Terytorialnej może się ubiegać każda osoba (kobiety i mężczyźni), która spełni kilka warunków:

 • ma polskie obywatelstwo;
 • posiada zdolność zarówno fizyczną, jak i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • ma co najmniej 18 lat, jednak mniej niż 55 (żołnierze szeregowi), a także mniej niż 63 lata w przypadku oficerów i podoficerów.
 • nie była karana za umyślnie popełnione przestępstwo (zaświadczenie o niekaralności);
 • nie była kierowana do służby zastępczej;
 • nie ma nadanego tytułu kryzysowego baź nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej;
 • nie została zwolniona z obowiązku do pełnej służby wojskowej w czasie mobilizacji, czy wojny.

Dodatkowo, ważne jest także wykształcenie:

 • do pełnienia służby na służbowym stanowisku w korpusie oficerów, konieczne jest co najmniej wyższe wykształcenie;
 • do pełnienia służby na stanowisku w korpusie podoficerów, konieczne jest posiadanie co najmniej średniego wykształcenia;
 • do pełnienia służby na stanowisku w korpusie szeregowych, konieczne jest posiadanie co najmniej podstawowego wykształcenia.

Jakie są korzyści ze służby w Wojskach Obrony Terytorialnej?

Wspominaliśmy już o przywilejach, jakie obowiązują żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Warto wiedzieć, że są one takie same, na jakie mogą liczyć zawodowi żołnierze służący w pozostałych jednostkach sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. To nie tylko świadczenia pieniężne, jak dodatek za gotowość bojową, ale także prawo do uposażenia i zwrot kosztów podróży do miejsca odbywania ćwiczeń. Co istotne, służba w WOT daje możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, doświadczenia i pozwala na rozwój osobisty. Dodatkowo to ogromna szansa na służenie Ojczyźnie. To postawa patriotyczna, która przejawia się w ogromnym szacunku do ojczyzny i chęci służenia na rzecz bezpieczeństwa jej i jej mieszkańców. Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej, mimo iż jest niełatwym zadaniem, daje szereg możliwości oraz gwarantuje wiele przywilejów, dlatego coraz więcej osób decyduje się na wstąpienie do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.