·5 min czytania

Umowa zlecenie a urlop

Umowa zlecenie a urlop

Umowa zlecenie a urlop

Sprecyzowane zasady dotyczące tego, czym jest umowa zlecenie, regulują przepisy prawne zawarte w kodeksie cywilnym. Ze względu na to, że ten wariant dokumentu zalicza się do umów cywilnoprawnych, zapisy kodeksu pracy nie mają w tym przypadku swojej mocy. Umowa zlecenie stanowi nieco "luźniejszą" formę współpracy pomiędzy wykonującym zlecenie, a zleceniodawcą. Jedną z zalet tego rodzaju umowy jest ponoszenie mniejszych kosztów przez pracodawców. W przypadku zatrudnienia na zasadach umowy o prace, zatrudniający musi liczyć się z dodatkowymi wydatkami finansowymi.

Znaczącą różnicą, która odróżnia jeden typ dokumentu od drugiego, jest obligatoryjność urlopu. Zatem, czy na umowę zlecenie przysługuje urlop? Urlop na umowie zlecenie może, ale nie musi być przewidziany. Wszystkie szczegóły powinny zostać zawarte na sporządzonej umowie, gdyż to ona jest ewentualną podstawą do wzięcia urlopu wypoczynkowego. Najczęstszą praktyką jest jednak brak takiego zapisu: oznacza to, że pracownik nie może "wziąć sobie wolnego", gdyż przepisy kodeksu pracy w tym obszarze nie obowiązują.

W innej sytuacji będzie pracownik, który jest zatrudniony w ramach umowy o pracę, gdyż wówczas przepisy w/w aktu prawnego obowiązują, a pracownikowi przysługuje urlop. Co więcej, pracując na umowę o pracę z urlopu nie musimy korzystać - przysługuje nam wtedy ekwiwalent pieniężny, który zostanie wypłacony w gotówce lub na nasze konto. Reasumując, jeśli naszą podstawą zatrudnienia jest umowa zlecenie - urlop wypoczynkowy jest nieobowiązkowy, a jego obecność zależy od tego, jak została skonstruowana sama umowa.

Czy można otrzymać urlop na umowie zleceniu?

Umowa zlecenie urlop - kiedy możemy dostać kilka dni wolnego? Ustawodawca przewidział sytuację, w której może nastąpić taka możliwość. Zwykle jednak umowa konstruowana jest w taki sposób, że zleceniobiorcy nie przysługuje żaden, nawet kilkudniowy urlop. Zgodnie z zapisami prawnymi, osoba wykonująca zlecenie nie staje się pracownikiem zleceniodawcy. Jest jedynie wykonawcą, wobec nie mogą jej przysługiwać prawa i przywileje, które zostały przypisane dla osób realizujących swoje obowiązki w ramach umowy o pracę.

W treści umowy mogą być jednak zawarte pewne klauzule, które przyniosą korzyść dla wykonującego, np. w sytuacji gdyby chciał zrobić sobie kilkudniową przerwę od pracy. Urlop na umowie zlecenie może zostać niejako wpisany do dokumentu pod nazwą "przerwy od wykonywania pracy", czy też po prostu jako "przysługujący urlop". Oznacza to, że pracownik, który chce uzyskać urlop wypoczynkowy i wyjechać na upragnione wakacje, musi wcześniej umówić się ze zleceniodawcą, aby zawarł w dokumencie odpowiedni zapis.

A co jeśli chodzi o ilość czasu wolnego? Jaka jest zależność na linii umowa zlecenie a dni wolne? To również należy, tak jak w przypadku samego faktu przydzielenia urlopu, od zapisów w podpisywanym dokumencie. Może nawet nastąpić taka sytuacja, w której dni wolne będą przysługiwać wykonującemu zlecenie co tydzień, czy co miesiąc. Kluczowe znaczenie ma tutaj treść zawieranego pisma. Warto zatem akcentować swoje potrzeby i zwracać uwagę nie tylko na stawkę godzinową za wykonaną pracę, ale także na szereg innych aspektów, w tym możliwość do zagwarantowania sobie urlopu wypoczynkowego.

Czy osobie pracującej na podstawie umowy zlecenia już prawie 2 lata przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego?

W przypadku pracowania na zasadach umowy zlecenia, i w przypadku gdy jest to jedyna forma zatrudnienia, wykonującemu zalicza się czas wykonywania pracy do okresów składkowych. Oznacza to, że w czasie dwóch lat wykonywania pracy na takiej podstawie, pracownikowi zostały odprowadzone składki dające prawo do emerytury w przyszłości. W tym kontekście umowa zlecenie jest podobna do umowy o pracę. Istotna różnica występuje w przypadku wliczania okresu wykonywania zlecenia do stażu pracy. Do stażu pracy wliczane są okresy, które zostały określone mianem okresów pracowniczych.

Pracując na umowie zlecenie nie otrzymuje się przywilejów, które byłyby związane z uzyskiwaniem praw do naliczania okresów pracowniczych. Oznacza to, że wykonawca, który przepracował dwa lata w określonym przedsiębiorstwie, a praca ta była na zasadach umowy zlecenie - nie uzyskuje prawa do urlopu wypoczynkowego z przydziału stażu pracy. Czas wykonywania umowy, bez względu na to, czy byłby to jeden miesiąc, czy dziesięć lat, nie wpływa na regulaminowy limit urlopu wypoczynkowego. Pracujący zawierając umowę cywilnoprawną nie może liczyć na przydzielenie tego typu przywilejów. Wykonujący zlecenie może zostać za to objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. W takiej sytuacji wykonującemu przysługuje prawo do pójścia na zwolnienie, w przypadku czasowej niezdolności do pracy.

Warunkiem przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego jest akces zgłaszany przez pracownika na piśmie. Zleceniodawca jest wówczas zobligowany do zgłoszenia tego faktu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Należy jednak pamiętać, że opłacana składka na ubezpieczenie chorobowe pochodzi z kwoty brutto, zatem końcowe wynagrodzenie zleceniobiorcy będzie mniejsze o jej wysokość.

Czy uprawnienia pracownika zależą od rodzaju umowy?

Tak, zasady związane z przywilejami i prawami pracowniczymi zależą przede wszystkim od rodzaju umowy. W zależności od jej wariantu, podlega ona innym przepisom prawnym. W przypadku umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło), w grę wchodzą przepisy kodeksu cywilnego. Jeśli zaś jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - nas i pracodawcę obowiązują zapisy wyszczególnione w artykułach kodeksu pracy. W przypadku realizowania obowiązków służbowych na zasadach umowy zlecenie, wykonującemu nie zalicza się okresu pracy na poczet stażu pracy.

W przypadku umowy o pracę jest to aspekt obligatoryjny. Przy oskładkowaniu umowy zlecenie pracujący może jednak sukcesywnie zbierać składki w ZUS, wobec czego taka umowa zlecenie będzie oddziaływać na przyszłą wysokość świadczeń emerytalnych. Inną kwestią jest omówiona w niniejszym artykule sprawa dotycząca zagadnienia: umowa zlecenie a urlop. Urlop wypoczynkowy nie musi, ale może zostać przyznany, jeśli tylko obie strony-sygnatariusze umowy zgodzą się na taki wariant. Oznacza to, że zawsze istnieje możliwość wpisania do dokumentu takiego zapisu, który będzie upoważniał wykonującego zlecenie do np. kilkudniowej przerwy od pracy.

Coś za coś - pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę zyskują więcej przywilejów, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia końcowego. To także ścisła forma współpracy, która obliguje pracującego do rzetelnego i systematycznego wykonywania pracy dla jednego podmiotu. W przypadku umowy zlecenie wykonawca otrzymuje więcej swobody, zwykle nieco większą stawkę, kosztem utraty uprawnień, przysługujących etatowym pracownikom.

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.