Przedsiębiorcy i osoby fizyczne są zobowiązani do zapłaty podatku. Może zdarzyć się sytuacja nienależnie opłaconych kwot, a także tych w zwiększonej wysokości niż należne. W takiej sytuacji powstaje nadpłata podatku, a podatnicy mogą ubiegać się o jej zwrot.

W naszym artykule poruszymy kwestie:

 • czym jest nadpłata podatku;
 • kto może starać się o zwrot nadpłaty;
 • jaki jest termin zwrotu nadpłaty podatku;
 • jak wygląda wniosek o zwrot nadpłaty podatku wzór.

Zobacz również: Elektroniczne wnioski urlopowe

Nadpłata podatku – co to znaczy?

Nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli PIT polega na zapłacie większej sumy podatku, niż wynika z faktycznie obliczonego zobowiązania. Co istotne, nadpłata może być również wynikiem zapłaty większej kwoty zaliczek podatku PIT-4R przez pracodawcę czy zwiększonej kwoty podatku naliczonego nad należnym (VAT). 

Moment powstania nadpłaty podatku określony został w artykule 73 Ordynacji Podatkowej to:

 • zapłata przed podatnika nienależnego podatku lub w kwocie wyższej niż należna;
 • pobranie przez płatnika podatku nienależnej kwoty lub wyższej niż należna np. w sytuacji zastosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości niższej niż należy się pracownikowi dojeżdżającemu do pracy, a także w sytuacji pobierania zaliczek od pracownika do 26. roku życia, który według ustawy nie płaci podatku dochodowego;`
 • kwota wynikająca z zeznania rocznego - dla płatników podatku dochodowego;
 • kwota z deklaracji podatku akcyzowego;
 • kwota z deklaracji o zyskach za rok obrotowy, dla przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa;
 • wpłacenia przed płatnika bądź inkasenta podatku w wysokości wyższej niż pobrana;
 • uiszczenia przez płatnika bądź inkasenta należności, która wynika z decyzji, jeśli ta należność była określona nienależnie lub w większej wysokości niż konieczna;
 • zapłata podatku przed osobę trzecią bądź spadkobiercę, jeśli ta należność była określona nienależnie lub w większej wysokości. 

Przepisy jasno wskazują, również, że nadpłata podatku powstaje, kiedy odliczenie od podatku było mniejsze niż należne. Co istotne, podatnicy mają prawo do odliczenia określoną kwotę na dzieci, w stosunku do których sprawują władzę rodzicielską lub pełnią funkcję opiekuna prawnego, a także skorzystania z szeregu ulg, które również mogą generować nadpłatę. Zwrot podatku powstaje także w sytuacji, gdy przedsiębiorca poniósł stratę lub osiągnął niższy dochód niż kwota przysługującego odliczenia. Co istotne, zwrot nadpłaty podatku może być również związany z VAT-em. Pamiętajmy, że nadpłata może być również wynikiem złożenia korekty zeznania podatkowego.

Zwrot nadpłaty podatku – kto może się o niego starać?

Zwrot nadpłaty podatku jest możliwy dla wszystkich podatników, którzy nienależnie lub w wyższej wysokości niż należna dokonali jego zapłaty. Zdarza się jednak sytuacja, że podatnik posiada zaległości w opłacie podatku dochodowego czy innych podatkach np. przychodowym.Urząd Skarbowy rozpoznając zaległości, może wydać postanowienie o zaliczeniu nadpłaty na poczet innych zobowiązań. Kiedy zaległość będzie niższa niż wysokość nadpłaty, podatnik otrzyma zwrot nadpłaty. Może zdarzyć się sytuacja, że podatnik będzie miał wyższą zaległość niż nadpłatę. W takiej sytuacji nie otrzyma zwrotu. 

Co ważne, nadpłata może być przeksięgowana na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatnika. W tym celu konieczne jest złożenie pisma z wnioskiem o zaliczenie nadpłaty na poczet PIT czy VAT. 

Zwrot nadpłaty podatku może nastąpić w sytuacji braku zaległości. Wtedy zwrot podatku nastąpi na konto wskazane w formularzu ZAP-3 (osoby fizyczne nie prowadzące działalności), CEIDG-1 (osoby fizyczne prowadzące działalność, która podlega pod wpis do CEIDG) NIP-2 (spółki cywilne) oraz NIP-8 (spółki kapitałowe i osobowe, które podlegają wpisowi do KRS).

Pamiętajmy, że zwrot nadpłaty podatku na konto nie jest jedyną możliwością. Istnieje również opcja przekazania nadpłaty za pomocą przekazu pocztowego. Niestety nadpłata zostanie pomniejszona o opłatę dla poczty. 

Termin zwrotu nadpłaty podatku, czyli kiedy można spodziewać się pieniędzy?

Termin zwrotu podatku jest uzależniony od formularza rozliczeniowego, który składamy do Urzędu Skarbowego. Nadpłata podatku, która wynika z PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-38, jest przekazywana na konto:

 • w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania, jeśli przekazane było do właściwego dla miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej;
 • w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania, jeśli było przekazane w formie papierowej. 

Kiedy zwrot nadpłaty podatku? Pamiętajmy, że termin na zwrot podatku liczy się od dnia 15 lutego. Dlatego jeśli zeznanie jest złożone przed tym terminem, należy 45-dniowy lub 3-miesięczny czas liczyć od tego dnia.

Co z nadpłatą podatku VAT dla przedsiębiorców?

Ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje trzy terminy zwrotu podatku VAT: 

 • 25 dni - przeznaczony jest dla podatników, którzy złożą stosowny wniosek i spełnią szereg warunków określonych w ustawie;
 • 60 dni - termin podstawowy, przeznaczony na czynności opodatkowane na terenie kraju i poza jego terytorium;
 • 180 dni - termin dla podatników, którzy nie wykonali czynności opodatkowanych, ani takich które są opodatkowane na terenie kraju. 

Co istotne, Urząd Skarbowy może wydłużyć termin zwrotu podatku, w sytuacji, gdy prowadzi czynności polegające na weryfikacji zasadności zwrotu podatku. Należy wiedzieć, że weryfikacji podlega nie tylko przedsiębiorca ubiegający się o zwrot, ale również podmioty, które uczestniczyły w wymianie usług czy towarów. 

Wniosek o zwrot nadpłaty podatku – wzór

Nadpłata podatku, która wynika ze złożonego zeznania podatkowego jest równoważna z decyzją o jego zwrocie. Dlatego nie ma potrzeby składania wniosków i oczekiwania na decyzję organu podatkowego. 

Z wnioskiem o zwrot nadpłaty podatku może wystąpić:

 • podatnik, od którego podatek został pobrany w nieuzasadniony sposób lub w wyżej wysokości niż należny;
 • podatnik, który w rocznym zeznaniu wskazał niż nadpłatę niż należna, lub wykazał podatek do zapłaty, którego nie powinien płacić;
 • podatnik, który nie będąc zobowiązanym do składania deklaracji podatkowej dokonał zapłaty podatku.

Aby otrzymać zwrot nadpłaty konieczne jest złożenie wniosku, który uwzględnia:

 • datę i miejsce napisania wniosku;
 • oznaczenie osoby wnioskującej (imię i nazwisko lub nazwa firmy, a także adres i NIP, PESEL);
 • oznaczenie Urzędu Skarbowego (naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego, adres i nazwę urzędu);
 • treść wniosku - w tym miejscu należy określić, o co wnioskuje podatnik, o zwrot jakiego rodzaju podatku, za który rok i w jakiej wysokości. Należy wskazać, z czego wynika nadpłata i określić, w jaki sposób Urząd Skarbowy ma dokonać zwrotu (np. podając numer konta);
 • podpis - wniosek należy opatrzyć swoim własnoręcznym podpisem.


Taki wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania, a także przesłać pocztą na adres jednostki.