·4 min czytania

Czym jest dodatek solidarnościowy?

Czym jest dodatek solidarnościowy?

Pandemia koronawirusa i związane z nią załamanie gospodarki sprawiło, że wiele osób z dnia na dzień straciło pracę, a więc możliwości zarobkowe. Jedną z form wsparcia dla zwolnionych pracowników jest świadczenie solidarnościowe. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, na czym dokładnie polega ta pomoc, ile wynosi i kto konkretnie może się o nią ubiegać.

Większość przedsiębiorców z powodu COVID-19 i wprowadzonych ograniczeń ma problem z utrzymaniem płynności finansowej. Część firm niestety zbankrutowała, niektóre chcąc się ratować były zmuszone pożegnać się z częścią załogi. Państwo nie pozostawia jednak osób, które straciły pracę samym sobie i oferuje wsparcie finansowe. O co dokładnie chodzi? Zachęcamy do lektury!

Czym jest dodatek solidarnościowy?

W pierwszej kolejności należy dokładnie wyjaśnić, co to jest dodatek solidarnościowy i z czym on się wiąże. Zasiłek solidarnościowy to po prostu pomoc finansowa, która przysługuje osobom zwolnionym z pracy w wyniku niekorzystnych następstwom epidemii COVID-19. Rozwiązanie to należy do szczególnych rodzajów wsparcia ze strony państwa, a środki na ten cel są monitorowane i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po pozytywnych rozpatrzeniu wniosku samego zainteresowanego.

Dodatek solidarnościowy a prawo

Dodatek solidarnościowy dla bezrobotnych wprowadzono do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 19 czerwca 2020 roku o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Przepisy weszły w życie 21 czerwca 2020 roku i od tego też czasu osoby zwolnione mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia. W ustawie znajdujemy dokładne wytyczne związane z nabywaniem prawa do zasiłku, jego wysokością oraz trybem przyznawania i wypłacania świadczenia. Szczegółowo kwestie te regulują także ministerialne rozporządzenia, a w przypadku wątpliwości każda osoba może zapoznać się z oficjalnymi komunikatami rządu w tej sprawie lub złożyć zapytanie do odpowiednich organów.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Zasiłek solidarnościowy dla kogo

Dodatek solidarnościowy udzielany jest na wniosek podatnika. O ten rodzaj wsparcia mogą ubiegać się osoby zamieszkałe na terytorium Polski, o ile są obywatelami RP albo posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP, są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub też mają status cudzoziemca legalnie przebywającego w Polsce, uprawnionego do wykonywania pracy na jej terytorium w rozumieniu art. 87 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kto może skorzystać z dodatku solidarnościowego?

Ustawodawca wymienia także kilka innych istotnych warunków przy ubieganiu się o zasiłek solidarnościowy. Środki finansowe należą się osobie, która w 2020 roku podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych przez łączny okres minimum 60 dni, a także z którą pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem po dniu 15 marca 2020 roku lub której umowa i pracę po tym dniu uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta. Widzimy więc, że o dodatek mogą starać się nie tylko pracownicy, których zwolniono, lecz także ci, którym z powodu pandemii nie przedłużono stosunku pracy. Poza tym, świadczenie mogą uzyskać również osoby, które nie podlegają ubezpieczeniom społecznym (w tym na przykład ubezpieczeniu rolników oraz zdrowotnemu), z wyjątkiem osób ubezpieczonych z tytułu rejestracji w urzędzie pracy lub na uczelni.

Jak złożyć wniosek o zasiłek solidarnościowy?

Jedną z kluczowych kwestii w przypadku świadczenia solidarnościowego jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku. W tym przypadku przydatny może okazać się formularz EDS, w którym należy wskazać swoje dane osobowe, kontaktowe, a także opisać okoliczności, które sprawiły, że składa się wniosek o dodatek. Niezbędne mogą okazać się załączniku w postaci różnego typu oświadczeń. Co ważne, dokumentów nie można dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie papierowej, lecz wyłącznie elektronicznej korzystając z platformy PUE oraz używając Profilu Zaufanego. Dzięki temu możemy wypełnić wniosek online i dopilnować, czy podaliśmy wszystkie niezbędne informacje. Od razu otrzymamy także potwierdzenie dostarczenia formularza i nie pozostanie nam nic innego, jak oczekiwanie na decyzję. Jeśli ZUS odmówi udzielenia świadczenia mamy możliwość złożenia prośby o ponowne rozpatrzenie wniosku lub odwołanie się od tej decyzji do sądu administracyjnego, który zbada okoliczności sprawy.

Ile wynosi dodatek solidarnościowy?

Maksymalny okres otrzymywania świadczenia wynosi trzy miesiące, a wysokość jednej transzy to 1400 złotych. Zwolniony pracownik może więc otrzymać łącznie 4200 złotych. Środki te należy traktować jako uzyskanie dochodu, ale nie oznacza to automatycznie obowiązku odprowadzenia podatku. Polski ustawodawca wprowadził bowiem zapis, który pozwala na zwolnienie się od takiej konieczności. Całość środków pozostanie więc w kieszeni świadczeniobiorcy. Z dodatku solidarnościowego nie można także dokonać żadnych potrąceń czy egzekucji komorniczej. Wypłata pieniędzy następuje w formie bezgotówkowej na numer rachunku bankowego wskazany we wniosku w terminie nie dłuższym niż 7 dni od - jak czytamy w ustawie - dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania dodatku.

Zasiłek dla bezrobotnych - podwyżka kwoty

W kontekście dodatku solidarnościowego warto także wspomnieć o zwiększeniu kwoty zasiłku dla osób bezrobotnych. Nastąpiło to na mocy tej samej ustawy, a nowe stawki obowiązują od 1 września 2020 roku. Bezrobotny otrzyma w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku kwotę 1200 zł, a w kolejnym okresie - 942,30 zł. Rządzący zapowiadają już kolejne nowelizacje w tym zakresie, dlatego warto na bieżąco śledzić zmiany w przepisach.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.