·4 min czytania

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - omówienie

rozwiązanie umowy

Zakończenie współpracy na podstawie porozumienia stron może być korzystne zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę – podstawowe informacje

Kodeks Pracy, w art. 30, wymienia sposoby, na jakie rozwiązać można umowę o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest podstawowym z nich. Umowa może zostać również rozwiązana poprzez oświadczenie pracodawcy lub pracownika przy zachowaniu okresu wypowiedzenia, poprzez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania tego okresu lub wraz z upływem czasu, na jaki była ona zawarta. Ponadto umowa na czas próbny ulega rozwiązaniu wraz z upływem okresu, na który ją zawarto, a przed tym terminem – można rozwiązać ją za wypowiedzeniem.

Art. 30. § 1. Umowę o pracę rozwiązuje się:

  1. na mocy porozumienia stron;
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
  3.  przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
  4. z upływem czasu, na który była zawarta.
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez niego – zalety i wady

Porozumienie stron w tej kwestii może być korzystne zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. W przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, które może zostać dokonane przez obie strony, pracownika i pracodawcę w dalszym ciągu wiąże ze sobą określony czas wypowiedzenia. To trzy dni robocze, tydzień lub dwa tygodnie, gdy wypowiadana jest umowa o pracę na okres próbny (w zależności od długości tego okresu) lub dwa tygodnie, miesiąc lub trzy miesiące, kiedy sprawa dotyczy umowy o pracę, która została zawarta na czas określony albo nieokreślony (zależnie od czasu dotychczasowego zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy). Dopuszczalne jest zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia – to rozwiązanie korzystne dla pracownika, jednak mniej dla pracodawcy. Dodatkowo, jeśli pracownik odwoła się od wręczonego mu wypowiedzenia, a sąd pracy stwierdzi jego niezasadność lub naruszenie przepisów, może orzec o jego bezskuteczności, przywróceniu pracownika do pracy albo przyznaniu odszkodowania.

Z kolei do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z inicjatywy pracodawcy (i winy pracownika) dojść może tylko w kilku przypadkach. Przede wszystkim wówczas, gdy doszło do ciężkiego naruszenia podstawowych pracowniczych obowiązków, pracownik w trakcie trwania umowy dopuścił się oczywistego lub prawomocnie stwierdzonego przestępstwa uniemożliwiającego jego dalsze zatrudnienie albo wtedy, kiedy utracił uprawnienia niezbędne do wykonywania swojej pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie możliwe jest w ciągu miesiąca od zdobycia przez pracodawcę informacji o okolicznościach, będących podstawą do rozwiązania stosunku pracy.

W ściśle określonych przypadkach pracodawca może również rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w trakcie niezdolności pracownika do pracy ze względu na chorobę lub usprawiedliwioną nieobecność pracownika dłuższą niż miesiąc. Natomiast pracownik może rozwiązać umowę z pominięciem okresu wypowiedzenia, gdy wykonywana przez niego praca ma szkodliwy wpływ na jego zdrowie, co zostało stwierdzone przez lekarza i pozostało bez odpowiedzi pracodawcy (w postaci np. przeniesienia pracownika na inne stanowisko). Drugą możliwością jest powołanie się na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika. W przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę w sposób niezgodny z prawem, pracownik może ubiegać się o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie. Roszczenie o odszkodowanie przysługuje również pracodawcy, którego pracownik rozwiązał umowę bez uzasadnienia.

rozwiązanie umowy

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Porozumienie stron w kwestii rozwiązania umowy o pracę pozwala na pominięcie regulacji związanych z rozwiązywaniem umów z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz bez niego. Dzięki temu pracodawca oraz pracownik mogą uzgodnić korzystne (lub kompromisowe) warunki zakończenia współpracy.

Ten tryb zakończenia współpracy wymaga wyraźnej zgody obu stron. Może to być obustronne porozumienie albo też wola jednej strony do rozwiązania umowy przy akceptacji strony drugiej. Zawarte porozumienie dotyczy nie tylko samego rozwiązania umowy o pracę, ale także sposobu i terminu, w której czynność ta będzie dokonana. Dodać jednak warto, iż żadna ze stron oferty rozwiązania współpracy zaakceptować nie musi. W takiej sytuacji pozostaje możliwość rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron - czy zawsze korzystne dla pracownika?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest najkorzystniejsze dla pracownika, który planuje jak najszybciej podjąć pracę w nowym miejscu – dzięki porozumieniu, skrócony może zostać okres wypowiedzenia. Warto jednak pamiętać, iż w niektórych sytuacjach pracownik może stracić na zakończeniu współpracy w tym trybie. Powinien on liczyć się z krótszym okresem zarobkowania, jeśli czas wypowiedzenia zostaje maksymalnie skrócony. Traci też dodatkowy urlop na szukanie pracy (przysługuje on, zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownikom będącym na wypowiedzeniu). Ponadto możliwość otrzymania zasiłku dla bezrobotnych pojawia się dopiero po 90 dniach od momentu rejestracji w Urzędzie Pracy, a nie natychmiast po zwolnieniu z inicjatywy przez pracodawcę. Warto zwrócić uwagę także na fakt, iż rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie wymaga uzasadnienia. Jeżeli zmienimy zdanie, ponieważ uznamy, iż pracodawca niesłusznie doprowadził do zakończenia kontraktu, będzie nam trudniej to udowodnić w Sądzie Pracy.

rozwiązanie umowy
rozwiązanie umowy

Pobierz jeden z trzech darmowych wzorów rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron!

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

To jedna z korzystniejszych form zakończenia współpracy. Pobierz DARMOWY wzór/druk Rozwiązania Umowy o Pracę w formacie DOC (Word) lub PDF.

rozwiazanie-umowy-o-prace
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.