·7 min czytania

Terminarz podatkowy - kiedy zapłacić VAT, dochodowy oraz ZUS

Terminarz podatkowy - kiedy zapłacić VAT, dochodowy oraz ZUS

Harmonogram podatkowych i składkowych płatności znać powinny w szczególności osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Do kiedy VAT?

VAT jest podatkiem od towarów i usług. Zgodnie ze stosowną ustawą (Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług), opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Podatek ten pojawia się na każdym etapie produkcji przez podmioty, które wnoszą wartość dodaną, jednocześnie nie obciążając całego obrotu, a tylko wskazaną wartość. Przedsiębiorca, który podatek rozlicza, płaci jego wysokość, która zależna jest od sprzedaży. Może tez odliczyć podatek, który opłacony został we wcześniejszej fazie obrotu. Sam podatek powinien być neutralny dla przedsiębiorcy, ponieważ jego ciężar ostatecznie ponoszą konsumenci towarów i usług – zawiera się on w ich cenie.

Termin płatności VAT oraz VAT-7 – do kiedy?

 • VAT-7 (Deklaracja dla podatku od towarów i usług) – składana za miesiąc poprzedni, do 25. dnia miesiąca.
 • VAT-UE (Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów) – składana za miesiąc lub kwartał (biorąc pod uwagę wartość przeprowadzanych transakcji wewnątrzunijnych), do 15. dnia miesiąca w wersji papierowej, do 25. dnia miesiąca w wersji elektronicznej.

W przypadku VAT-7 konieczne jest złożenie nawet deklaracji tzw. zerowej (gdy w poszczególnych miesiącach nie dokonano czynności związanych z VAT). Informacja VAT-UE jest związana z wystąpieniem transakcji, czyli obowiązku podatkowego – należy ją złożyć tylko, jeśli dojdzie do czynności.

 • JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny) – przesyłany przez wszystkich czynnych podatników VAT do 25. dnia każdego miesiąca
 •  do 25. dnia każdego miesiąca – termin zapłaty podatku VAT
 • do 25. dnia miesiąca (kwartalnie: styczeń, kwiecień, lipiec, październik) – termin płatności podatku VAT kwartalnie

Ponadto:

 • do 5. dnia każdego miesiąca – termin złożenia deklaracji VAT-14 (przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw silnikowych)
 • do 25. dnia każdego miesiąca - termin złożenia informacji VAT-27; termin złożenia deklaracji VAT-8 (przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu); termin złożenia deklaracji VAT-9M; termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu; termin złożenia deklaracji VAT-13 (rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników)
 • do 25. dnia miesiąca (kwartalnie: styczeń, kwiecień, lipiec, październik) - termin złożenia deklaracji VAT-7K (mali podatnicy); termin złożenia deklaracji VAP-1
 • do ostatniego dnia każdego miesiąca – termin złożenia deklaracji VAT-11
 • 1 października – termin złożenia deklaracji VAT-REF
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Podatek dochodowy – do kiedy?

Podatek dochodowych uregulowany jest Ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych są w szczególności przychody: ze stosunku służbowego, stosunku pracy (także spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej albo innej spółdzielni, która zajmuje się produkcją rolną, pracy nakładczej, emerytury i renty); działalności wykonywanej osobiście; pozarolniczej działalności gospodarczej; działów specjalnych produkcji rolnej; najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze; kapitałów pieniężnych i praw majątkowych (także w przypadku ich odpłatnego zbycia); odpłatnego zbycia (m.in. nieruchomości i ich części, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa wieczystego użytkowania gruntów); działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną.

Z kolei przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest „dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów”. Przychody obejmują m.in. udziały w zyskach osób prawnych, dywidendy, nadwyżki bilansowe, umorzenia udziału (akcji), wystąpienie wspólnika ze spółki czy odsetki od pożyczek udzielanych osobom prawnym lub spółkom.

Najważniejsze terminy w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych:

 • PIT-4R (Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych) – do 31 stycznia za poprzedni rok
 • PIT-28 (Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) – do 31 stycznia za poprzedni rok
 • PIT-11 (Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) – do ostatniego dnia lutego za poprzedni rok PIT-36, PIT-36L (Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty w roku podatkowym) – do 30 kwietnia za poprzedni rok
 • PIT-37 (Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty w roku podatkowym) – do 30 kwietnia za poprzedni rok
 • PIT-38 (Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty w roku podatkowym) – do 30 kwietnia za poprzedni rok
 • PIT-39 (Zbycie nieruchomości) do 30 kwietnia za poprzedni rok
 • do 30 kwietnia każdego roku – termin zapłaty różnicy pomiędzy podatkiem należnym a sumą, która przekazana została na konto Urzędu Skarbowego w postaci zaliczek (dotyczy PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39)
 • do 5. dnia każdego miesiąca – termin płatności podatku w formie karty podatkowej
 • do 20. dnia każdego miesiąca – termin płatności zaliczki PIT według skali podatkowej; termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy; termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej; termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych; termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika; termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • do 20. dnia miesiąca (kwartalnie: styczeń, kwiecień, lipiec, październik) – termin płatności zaliczki PIT kwartalnej; termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kwartalnego; termin płatności ryczałtu od przychodów osób duchownych

Ponadto:

 • do 20. dnia stycznia – termin złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania dochodów/przychodów z działalności gospodarczej lub z najmu prywatnego; termin złożenia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał; termin złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)
 • do ostatniego dnia stycznia – termin złożenia deklaracji PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych); termin złożenia deklaracji PIT-19A (osoby duchowne); termin złożenia deklaracji PIT-16A (działalność opodatkowana kartą podatkową); termin złożenia przez płatnika deklaracji PIT-8AR (zryczałtowany podatek dochodowy); termin złożenia przez płatnika do US informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R w formie papierowej, sporządzanych dla nie więcej niż 5 podatników; termin złożenia przez płatnika do US informacji IFT-1/IFT-1R w formie papierowej, sporządzanych dla nie więcej niż 5 podatników; termin złożenia deklaracji PIT-19A (osoby duchowne)
 • do 20. dnia lutego – termin złożenia zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek PIT; termin złożenia zawiadomienia o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek PIT
 • do ostatniego dnia lutego – termin złożenia do US za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez płatnika/biuro rachunkowe działające w jego imieniu informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R; termin złożenia przez płatnika PIT-40A/11A; termin złożenia przez płatnika informacji PIT-14; termin złożenia do US za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez płatnika/biuro rachunkowe działające w jego imieniu IFT-1/IFT-1R; termin przekazania podatnikowi PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R
 • 16 kwietnia – termin złożenia wniosku PIT-WZ o sporządzenie zeznania podatkowego przez Urząd Skarbowy
 • 30 kwietnia –termin złożenia oświadczenia PIT-OP; termin złożenia formularza SSE-R (osoby prowadzące działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia); termin akceptacji albo odrzucenia PIT-37 sporządzonego na podstawie wniosku PIT-WZ
 • do ostatniego dnia miesiąca (kwartalnie: styczeń, kwiecień, lipiec, październik) – termin złożenia sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej (załącznik do PIT-36, PIT-36L);
 • do ostatniego dnia listopada – termin złożenia zawiadomienia o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek PIT z działów specjalnych produkcji rolnej; termin złożenia deklaracji PIT-6/PIT-6L do wymiaru zaliczek PIT z działów specjalnych produkcji rolnej na następny rok

Najważniejsze terminy w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych:

 • CIT-8, CIT-8A, CIT-8B (Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) – do 31 marca za poprzedni rok
 • do 5. dnia każdego miesiąca – termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku; termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT; termin złożenia deklaracji CIT-7
 • do 20. dnia każdego miesiąca – termin płatności zaliczki CIT; termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej
 • do 20. dnia miesiąca (kwartalnie: styczeń, kwiecień, lipiec, październik) – termin płatności zaliczki CIT kwartalnej
 • do ostatniego dnia stycznia – termin złożenia deklaracji CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, chyba że rok podstawowy nie jest rokiem kalendarzowym
 • do 20. dnia lutego – termin zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłaty zaliczek CIT, chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym
 • do 20. dnia lutego, kwietnia, lipca, października - termin złożenia informacji CIT-ST; termin złożenia informacji CIT-ST (zaliczki płacone kwartalnie)
 • do ostatniego dnia marca – termin złożenia przez płatnika informacji IFT-2/IFT-2R; termin złożenia informacji CIT-D, sprawozdania z realizacji uznanej metody ceny transakcyjnej, chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym

Kiedy wpłaty do ZUS?

Składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (składające się z części na ubezpieczenia społeczne, w tym ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ubezpieczenie zdrowotne) odprowadzane muszą być:

 • do 10. dnia każdego miesiąca – w przypadku pracodawcy, który nie zatrudnia pracowników (składka za pracodawcę)
 • do 15. dnia każdego miesiąca – w przypadku pracodawcy, który zatrudnia pracowników (składka za pracodawcę i za pracowników).
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.