·4 min czytania

Ulga za Internet w zeznaniu rocznym – kto i kiedy z niej skorzysta?

Ulga za Internet w zeznaniu rocznym – kto i kiedy z niej skorzysta?

Zagadnienie ulg podatkowych definiuje art. 3. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Zgodnie z nim są to: „przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku”.

Pośród dostępnych ulg podatkowych wyróżnić można przede wszystkim: te, które uwzględniają koszty związane z uzyskaniem przychodu przez podatnika (jak ulga z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne); te, które stanowią zwrot kosztów poniesionych na egzystencję podatnika (np. ulga rehabilitacyjna); te o charakterze prorodzinnym (m.in. ulga na dzieci); te o charakterze stymulacyjnym (jak darowizny na organizacje społeczne) oraz ulgi, które mają charakter technicznego zabiegu (przykładem może być zwrot nienależnie pobranych rent).

Nieustającą popularnością cieszy się także ulga internetowa. Szczególnie, że zniesiony został obowiązek korzystania z usług sieciowych wyłącznie w miejscu zamieszkania, by z ulgi skorzystać.

Ulga za Internet – 2021

Odliczenie Internetu od podatku uregulowane jest przez art. 26. ust. 1. pkt 6a i ust. 6h Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przez art. 11. Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z ulgi internetowej korzystać można jedynie przez dwa, następujące po sobie lata. W zeznaniu podatkowym składanym w 2021 roku wykazać mogą ją zatem osoby, które nigdy wcześniej tego odliczenia nie wykorzystały oraz te, które wskazały je po raz pierwszy w rozliczeniu za 2019 rok, złożonym w 2020 roku.

Uprawnieni do skorzystania z ulgi są zarówno podatnicy rozliczający się zgodnie ze skalą podatkową, jak i osoby, które korzystają ze zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych (ryczałtu ewidencjonowanego). Oznacza to, że ulga może pojawić się w formularzach: PIT-37 (podatek dochodowy rozliczany przez podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej), PIT-36 (podatek dochodowy rozliczany zgodnie ze skalą podatkową; koszty Internetu nie mogą być ujmowane w firmowych kosztach) lub PIT-28 (podatek dochodowy rozliczany zgodnie z ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych).

Podkreślić należy, iż odliczenie może być dokonane w kwocie rzeczywiście poniesionego wydatku na użytkowanie sieci, nie przewyższającej jednak 760 zł w ciągu roku. Podstawowym dokumentem, który potwierdza ów wydatek, jest faktura. Ministerstwo Finansów wskazuje dodatkowo, że „dowodem może być każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku, z którego wynika kto, komu, ile oraz za co zapłacił” – nie musi to być zatem koniecznie faktura. Dokument powinien zawierać dane, które identyfikują sprzedawcę oraz nabywcę usługi, rodzaj opłacanej usługi oraz kwotę zapłaty. Powinien wyraźnie stwierdzać, iż nie jest tylko zamówieniem usługi, a faktycznie poniesionym na nią wydatkiem.

Wiedzieć warto, że z ulgi skorzystać mogą nie tylko osoby, które korzystają z Internetu w miejscu zamieszkania. Odliczenie przysługuje także osobom korzystającym z sieci w kafejkach internetowych, posiadaczom Internetu w telefonie czy użytkownikom przenośnych modemów podłączanych do laptopów. Jeżeli Internet został zakupiony w pakiecie wraz z innymi usługami, również może być rozliczony – warunkiem jest wyszczególnienie w dowodzie zakupu (na fakturze, w rachunku) dokładnej ceny usług sieciowych.

Z ulgi korzystać mogą także małżonkowie posiadający wspólnotę majątkową i rozliczający się wspólnie. Jeżeli jeden z nich odliczył już koszty Internetu dwa razy z rzędu, w kolejnych dwóch latach może dokonać tego druga osoba – o ile jej dane znajdują się na potwierdzeniach zakupu. Jeśli faktura wystawiana jest na oboje małżonków, oboje też mogą skorzystać ze zniżki. Mogą rozliczyć po 760 zł, jednak wydatek nie może być rozliczony dwukrotnie. Jeżeli więc koszty Internetu wyniosły w ciągu roku łącznie 1000 zł, mogą odliczyć po połowie tej kwoty lub ustalone przez siebie proporcje. Podobną zasadę zastosować należy do pozostałych domowników.

Wskazać także trzeba, że limit 760 zł nie przechodzi na kolejny rok. Jeśli w danym roku wydatek został poniesiony, ale ze względu na brak dochodu (przychodu) nie został odliczony, nie można umieścić go w następnym rozliczeniu. Podobnie jest z niewykorzystaną częścią limitu.

Inne ulgi, z których skorzystać można w 2018 roku

Odliczenie Internetu nie jest jedyną dostępną ulgą podatkową. Od dochodów uzyskanych w 2017 roku będzie można odliczyć również m.in.: IKZE (konto emerytalne – maksymalne odliczenie z tego tytułu nie może przekroczyć 5 115,60 zł), ulgę na badania i rozwój (ulga dla przedsiębiorców; maksymalne odliczenie na poziomie 30-50% kosztów, które poniesione zostały na poszczególne kwalifikowalne wydatki), składki ZUS (w wysokości składek, które zostały zapłacone lub pobrane w roku rozliczeniowym), zwrot świadczeń nienależnych (kwota zwrotu, razem z podatkiem), ulgę na leki (koszty leków, pomniejszone o 100 zł miesięcznie; niezbędne jest posiadanie lekarskiego zaświadczenia o konieczności stosowania lekarstw), ulgę na sprzęt rehabilitacyjny (wysokość poniesionych wydatków; konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności), ulgę na samochód (maksymalnie 2 280 zł, pod warunkiem posiadania orzeczenia o I albo II stopniu niepełnosprawności), darowizny kościelne (w wysokości 6% dochodu, darowizny sumują się), darowizny na organizacje społeczne (w wysokości 6% dochodu, darowizny sumują się) oraz ulgę dla krwiodawców (w wysokości 6% dochodu, darowizny sumują się).

Ponadto od podatku odliczyć będzie można m.in.: składki zdrowotne (w wysokości składek, które zostały zapłacone lub pobrane w roku rozliczeniowym; na poziomie 7,75%, a nie płaconych 9%), ulgę na dzieci (1 112,04 zł rocznie na pierwsze dziecko przy spełnieniu kryterium dochodowego; 1 112,04 zł rocznie na drugie dziecko; 2 000,04 zł na trzecie dziecko; 2 700 zł na czwarte i kolejne dziecko) oraz ulgę abolicyjną (kwotę podatku, która została potrącona w związku z pracą za granicą).

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.