·5 min czytania

Zwrot nadpłaty podatku – komu przysługuje i jak się o niego postarać?

Zwrot nadpłaty podatku – co to jest, komu przysługuje i jak się o niego postarać?

Przedsiębiorcy i osoby fizyczne są zobowiązani do zapłaty podatku. Może zdarzyć się sytuacja nienależnie opłaconych kwot, a także tych w zwiększonej wysokości niż należne. W takiej sytuacji powstaje nadpłata podatku, a podatnicy mogą ubiegać się o jej zwrot.

W naszym artykule poruszymy kwestie:

 • czym jest nadpłata podatku;
 • kto może starać się o zwrot nadpłaty;
 • jaki jest termin zwrotu nadpłaty podatku;
 • jak wygląda wniosek o zwrot nadpłaty podatku wzór.

Nadpłata podatku – co to znaczy?

Nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli PIT polega na zapłacie większej sumy podatku, niż wynika z faktycznie obliczonego zobowiązania. Co istotne, nadpłata może być również wynikiem zapłaty większej kwoty zaliczek podatku PIT-4R przez pracodawcę czy zwiększonej kwoty podatku naliczonego nad należnym (VAT).

Moment powstania nadpłaty podatku określony został w artykule 73 Ordynacji Podatkowej to:

 • zapłata przed podatnika nienależnego podatku lub w kwocie wyższej niż należna;
 • pobranie przez płatnika podatku nienależnej kwoty lub wyższej niż należna np. w sytuacji zastosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości niższej niż należy się pracownikowi dojeżdżającemu do pracy, a także w sytuacji pobierania zaliczek od pracownika do 26. roku życia, który według ustawy nie płaci podatku dochodowego;
 • kwota wynikająca z zeznania rocznego - dla płatników podatku dochodowego;
 • kwota z deklaracji podatku akcyzowego;
 • kwota z deklaracji o zyskach za rok obrotowy, dla przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa;
 • wpłacenia przed płatnika bądź inkasenta podatku w wysokości wyższej niż pobrana;
 • uiszczenia przez płatnika bądź inkasenta należności, która wynika z decyzji, jeśli ta należność była określona nienależnie lub w większej wysokości niż konieczna;
 • zapłata podatku przed osobę trzecią bądź spadkobiercę, jeśli ta należność była określona nienależnie lub w większej wysokości.

Przepisy jasno wskazują, również, że nadpłata podatku powstaje, kiedy odliczenie od podatku było mniejsze niż należne. Co istotne, podatnicy mają prawo do odliczenia określoną kwotę na dzieci, w stosunku do których sprawują władzę rodzicielską lub pełnią funkcję opiekuna prawnego, a także skorzystania z szeregu ulg, które również mogą generować nadpłatę. Zwrot podatku powstaje także w sytuacji, gdy przedsiębiorca poniósł stratę lub osiągnął niższy dochód niż kwota przysługującego odliczenia. Co istotne, zwrot nadpłaty podatku może być również związany z VAT-em. Pamiętajmy, że nadpłata może być również wynikiem złożenia korekty zeznania podatkowego.

Zwrot nadpłaty podatku – kto może się o niego starać?

Zwrot nadpłaty podatku jest możliwy dla wszystkich podatników, którzy nienależnie lub w wyższej wysokości niż należna dokonali jego zapłaty. Zdarza się jednak sytuacja, że podatnik posiada zaległości w opłacie podatku dochodowego czy innych podatkach np. przychodowym.Urząd Skarbowy rozpoznając zaległości, może wydać postanowienie o zaliczeniu nadpłaty na poczet innych zobowiązań. Kiedy zaległość będzie niższa niż wysokość nadpłaty, podatnik otrzyma zwrot nadpłaty. Może zdarzyć się sytuacja, że podatnik będzie miał wyższą zaległość niż nadpłatę. W takiej sytuacji nie otrzyma zwrotu.

Co ważne, nadpłata może być przeksięgowana na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatnika. W tym celu konieczne jest złożenie pisma z wnioskiem o zaliczenie nadpłaty na poczet PIT czy VAT.

Zwrot nadpłaty podatku może nastąpić w sytuacji braku zaległości. Wtedy zwrot podatku nastąpi na konto wskazane w formularzu ZAP-3 (osoby fizyczne nie prowadzące działalności), CEIDG-1 (osoby fizyczne prowadzące działalność, która podlega pod wpis do CEIDG) NIP-2 (spółki cywilne) oraz NIP-8 (spółki kapitałowe i osobowe, które podlegają wpisowi do KRS).

Pamiętajmy, że zwrot nadpłaty podatku na konto nie jest jedyną możliwością. Istnieje również opcja przekazania nadpłaty za pomocą przekazu pocztowego. Niestety nadpłata zostanie pomniejszona o opłatę dla poczty.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Termin zwrotu nadpłaty podatku, czyli kiedy można spodziewać się pieniędzy?

Termin zwrotu podatku jest uzależniony od formularza rozliczeniowego, który składamy do Urzędu Skarbowego. Nadpłata podatku, która wynika z PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-38, jest przekazywana na konto:

 • w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania, jeśli przekazane było do właściwego dla miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej;
 • w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania, jeśli było przekazane w formie papierowej.

Kiedy zwrot nadpłaty podatku? Pamiętajmy, że termin na zwrot podatku liczy się od dnia 15 lutego. Dlatego jeśli zeznanie jest złożone przed tym terminem, należy 45-dniowy lub 3-miesięczny czas liczyć od tego dnia.

Co z nadpłatą podatku VAT dla przedsiębiorców?

Ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje trzy terminy zwrotu podatku VAT:

 • 25 dni - przeznaczony jest dla podatników, którzy złożą stosowny wniosek i spełnią szereg warunków określonych w ustawie;
 • 60 dni - termin podstawowy, przeznaczony na czynności opodatkowane na terenie kraju i poza jego terytorium;
 • 180 dni - termin dla podatników, którzy nie wykonali czynności opodatkowanych, ani takich które są opodatkowane na terenie kraju.

Co istotne, Urząd Skarbowy może wydłużyć termin zwrotu podatku, w sytuacji, gdy prowadzi czynności polegające na weryfikacji zasadności zwrotu podatku. Należy wiedzieć, że weryfikacji podlega nie tylko przedsiębiorca ubiegający się o zwrot, ale również podmioty, które uczestniczyły w wymianie usług czy towarów.

Wniosek o zwrot nadpłaty podatku – wzór

Nadpłata podatku, która wynika ze złożonego zeznania podatkowego jest równoważna z decyzją o jego zwrocie. Dlatego nie ma potrzeby składania wniosków i oczekiwania na decyzję organu podatkowego.

Z wnioskiem o zwrot nadpłaty podatku może wystąpić:

 • podatnik, od którego podatek został pobrany w nieuzasadniony sposób lub w wyżej wysokości niż należny;
 • podatnik, który w rocznym zeznaniu wskazał niż nadpłatę niż należna, lub wykazał podatek do zapłaty, którego nie powinien płacić;
 • podatnik, który nie będąc zobowiązanym do składania deklaracji podatkowej dokonał zapłaty podatku.

Aby otrzymać zwrot nadpłaty konieczne jest złożenie wniosku, który uwzględnia:

 • datę i miejsce napisania wniosku;
 • oznaczenie osoby wnioskującej (imię i nazwisko lub nazwa firmy, a także adres i NIP, PESEL);
 • oznaczenie Urzędu Skarbowego (naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego, adres i nazwę urzędu);
 • treść wniosku - w tym miejscu należy określić, o co wnioskuje podatnik, o zwrot jakiego rodzaju podatku, za który rok i w jakiej wysokości. Należy wskazać, z czego wynika nadpłata i określić, w jaki sposób Urząd Skarbowy ma dokonać zwrotu (np. podając numer konta);
 • podpis - wniosek należy opatrzyć swoim własnoręcznym podpisem.

Taki wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania, a także przesłać pocztą na adres jednostki.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.