Współczesny biznes opiera się w dużej mierze na analizie ryzyka, konkurencji i ocenie kondycji danego przedsiębiorstwa. Najważniejszą walutą w świecie interesów jest… informacja. Dzięki niej można sporo zyskać lub przynajmniej nie stracić. Niezwykle pomocne mogą okazać się dane, które udostępniają same podmioty gospodarcze. 


Analiza kondycji finansowej firmy


Płynność finansowa przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych elementów prowadzenia biznesu. Dzięki niej firmy mogą nie tylko przetrwać kolejne etapy działalności, ale także inwestować i się rozwijać. Jest to także aspekt, po którym poznać, czy podmiot gospodarczy jest w dobrej, czy też kiepskiej kondycji materialnej. Nic więc dziwnego w tym, że wiele instytucji, w tym banków, przed zawarciem umowy z danym przedsiębiorstwem dokładnie sprawdza jego zdolność przetrwania na rynku. Jak to robią? Większość korzysta z ogólnodostępnych sprawozdań finansowych i zawartych tam informacji.  


Cash flow – co to?


Cash flow co to oraz jakie są rodzaje przepływów pieniężnych - to dwa istotne pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć, jeśli chce się bardziej przyjrzeć tematowi analizy finansów konkretnej firmy. Zacznijmy od wyjaśnienia istoty zagadnienia cash flow. Pod tym pojęciem kryje się rachunek przepływów pieniężnych, który w dużym stopniu obrazuje stan finansowy przedsiębiorstwa. Cash flow stanowi bowiem, obok bilansu oraz rachunku zysku i strat, jeden z elementów sprawozdania finansowego spółki. W porównaniu do nich jest jednak o wiele bardziej konkretnym i dającym odpowiedź na pytanie o płynność finansową firmy zestawieniem. Rachunek ten zawiera wszystkie przepływy pieniężne w przedsiębiorstwie i - w przeciwieństwie do pozostałych dokumentów finansowych - nie opiera się na szacunkowych wartościach czy licznych zmiennych, ale obrazuje stan rzeczywisty. 


Cash flow – grupy działalności


Aby analiza cash flow miała jakikolwiek sens nie można jej jednak całkowicie oderwać od pozostałych danych finansowych dotyczących sytuacji przedsiębiorstwa. Należy także poznać specyfikę tej metody i dowiedzieć się, jak dokładnie obliczyć cash flow. Pod uwagę bierze się zawsze trzy zasadnicze grupy działalności danego podmiotu gospodarczego, tj. działalność operacyjną, inwestycyjną, a także finansową. Wszystkie one są ważne i składają się na ogólny obraz potencjału gospodarczego firmy. Można powiedzieć, że tworzą zestaw naczyń połączonych, a każde pęknięcie może spowodować rozpad całości. 


Rodzaje przepływów pieniężnych


Działalność operacyjna to między innymi produkcja oraz sprzedaż towarów i usług. W zależności od branży może być ona najważniejszym ogniwem w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Bardzo często znaczenie tej grupy szacuje się nawet na 90% całej działalności spółki. Analizując ten aspekt prowadzenia biznesu bierze się pod uwagę głównie działalność podstawową, odrzucając wszelkie zmienne, w tym inwestycje czy zdarzenia jednorazowe. Pozwala to na dokładniejsze i bardziej obiektywne spojrzenie na finansową rzeczywistość podmiotu gospodarczego. Za działalnością inwestycyjną kryją się z kolei koszty, jakie firma ponosi po to, aby w przyszłości przyniosły jej wymierną korzyść. Do tej grupy można zaliczyć nie tylko inwestycje w postaci zakupu sprzętu, budowy hali, ale także wszelkie zobowiązania wobec banków oraz innych wierzycieli. Działania finansowe to z kolei swego rodzaju rachunek kosztów i przychodów. Badając te trzy grupy ocenie podlega przede wszystkim saldo przepływów w każdej z nich, a największe znaczenie ma to, czy jest ono ujemne czy dodatnie. 


Cash flow wzór


Sporządzając rachunek przepływów pieniężnych można zastosować jedną z dwóch przyjętych metod: bezpośrednią oraz pośrednią. Sposób bezpośredni opiera się na zestawieniu ze sobą wydatków oraz przychodów przedsiębiorstwa. O wiele popularniejsza jest jednak metoda pośrednia, która zakłada, że podstawą do przeprowadzenia analizy jest zysk netto spółki, który koryguje się wysokością poniesionych kosztów. Dzięki takiej metodologii uzyskuje się w miarę klarowny obraz kondycji finansowej firmy, który w dużej mierze odpowiada stanowi faktycznemu.                   


Znaczenie cash flow przykład


Samo wyjaśnienie, jak powinna przebiegać analiza cash flow, nie odpowiada na wszystkie pytania. Warto więc podeprzeć się ogólnym przykładem, który pokazuje, w jaki sposób można wykorzystać informacje zawarte w dokumentach finansowych spółki. Załóżmy, że przedsiębiorstwo wykazało dodatnie saldo, mimo iż posiada ujemny rachunek przepływów finansowych. Okazuje się, że saldo jest efektem sprzedaży majątku trwałego oraz zaciągniętych zobowiązań, a bieżąca działalność nie prowadzi do zysków. Na podstawie tego rodzaju analizy można byłoby wysnuć wniosek, że przedsiębiorstwo znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Tymczasem ma ogromne problemy z płynnością.  


Wskaźniki cash flow - co jeszcze warto wiedzieć              


Analiza cash flow danej firmy to skuteczny sposób na dokładne sprawdzenie swojego partnera biznesowego. Z tego rozwiązania korzystają także instytucje finansowe, które udzielają spółkom kredytów oraz pożyczek. Dzięki sprawdzeniu finansów przedsiębiorstwa mają pewność, że nie popełniają błędu i mimo potencjalnego ryzyka odzyskają swoje pieniądze. Jeszcze jedną grupą, która korzysta z tego typu analizy są kontrahenci, których celem jest ocena ryzyka udzielenia kredytu kupieckiego oraz określenia limitów kredytowych. Rachunek przepływów pieniężnych pozwala bowiem z dużą dozą prawdopodobieństwa określić nie tylko obecną, ale i przyszłą sytuację finansową, choćby na podstawie poczynionych inwestycji i ich potencjału.