Dochód a przychód – jaka jest między nimi różnica?

Dochód a przychód – jaka jest między nimi różnica?

Opublikowano 26.03.2018 przez Karolina Miech w kategorii Poradnik Szefa

Dla wielu osób rozpoczynających działalność gospodarczą, obliczanie należnego podatku jest sprawą trudną i skomplikowaną. Młodzi przedsiębiorcy często nie wiedzą, jaka jest różnica pomiędzy dochodem a przychodem. W codziennym życiu można spotkać się z błędnym, naprzemiennym stosowaniem tych określeń, pomimo że mają zupełnie inne znaczenie. Zakładając firmę, należy zapoznać się z podstawowymi pojęciami związanymi z jej prowadzeniem i mieć chociażby minimalną wiedzę w tej dziedzinie. Nawet jeżeli prowadzenie księgowości zamierzamy powierzyć księgowej, czy zewnętrznej firmie, nie zwalnia nas to z obowiązku znajomości podstaw ekonomii. Wiele osób osiąga dochód, nie prowadząc firmy, co również zobowiązuje do wypełniania obowiązków podatkowych, jakie na nich ciążą. Czym więc różni się przychód od dochodu?

Co to jest przychód?

Przychód to przysporzenie majątkowe prowadzące do uzyskania dochodu. Jest to kwota pieniędzy lub inne elementy majątkowe o charakterze trwałym, które jednak nie oddają rzeczywistej sytuacji finansowej. Każdy przychód powoduje obowiązek rozliczenia podatku dochodowego. Uzyskuje się go, prowadząc działalność gospodarczą, z pracy nakładczej, stosunku pracy, wynajmu nieruchomości, praw autorskich i innych. Art.12 ust 1 o podatku dochodowym zawiera katalog przysporzeń uznawanych za dochód osób prawnych. Zalicza on do przychodów uzyskanych ze stosunku pracy: otrzymane wartości pieniężne będące wynagrodzeniem, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, premie, nagrody, wynagrodzenie za nadgodziny, inne świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, takie jak prywatne ubezpieczenie czy karnet na siłownię. Za przychody z tytułu praw majątkowych uważa się prawa autorskie i pokrewne, prawa do znaków towarowych, wynalazczości itp., a także odpłatne zbycie tych praw. Innymi źródłami przychodów są: wypłaty z funduszy emerytalnych po śmierci członka, należne osobie przez niego wskazanej, zasiłki z ubezpieczeń społecznych, stypendia, alimenty, dotacje, dopłaty, nagrody, ale także przychody pochodzące z nieujawnionych źródeł. Kolejną grupą są przychody z kapitałów pieniężnych. Tu wliczane są odsetki od pożyczek, wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych, z pominięciem funduszy związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wszelkiego rodzaju odsetki od papierów wartościowych, dywidendy z udziału w zyskach osób prawnych, akcji na rachunkach ilościowych, odpłatne zbycie udziałów w spółkach mających osobowość prawną itp. Bez względu na źródło finansowania, za przychód uznaje się każdą wartość pieniężną świadczeń w naturze lub jej ekwiwalenty.

Przychody w działalności gospodarczej to wszelkie dokumenty sprzedażowe, zwrot i odliczenie podatku od towarów i usług, wartość świadczeń w naturze, wszelkie prawa, rzeczy i świadczenia częściowo odpłatne lub o charakterze nieodpłatnym, na które wystawione zostały: faktura VAT, paragon lub rachunek. Do przychodu wlicza się należność z tytułu nawet niezapłaconej faktury. Przychód jest to całkowita wartość wszelkiej sprzedaży dóbr, usług i towarów pomniejszona o VAT, osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym. Dla osób niebędących płatnikami VAT przychodem jest kwota brutto faktury.

Koszty uzyskania przychodu

Nie sposób ich tu pominąć, gdyż dopiero po odjęciu od przychodu kosztów, otrzymujemy dochód. Koszty uzyskania przychodu to wszelkie wydatki poniesione w celu uzyskania, utrzymania i zabezpieczenia przychodu. Są to więc kwoty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i ponoszone przez przedsiębiorcę. Jednak nie wszystkie mogą stanowić koszt podatkowy. Koszty zawinione przez podatnika, jak kary umowne, odsetki karne czy mandaty nie mogą zostać uwzględnione w rozliczeniu podatkowym. Podobnie jak wydatki niosące z sobą korzyść podatnika. Można o nich mówić w przypadku kosztów przekroczonej kilometrówki na cele prywatne czy przekroczenie ustalonych limitów na diety.


Dochód

Co to jest dochód? Aby mówić o dochodzie, najpierw następuje przychód. Oczywiście musi być on większy od kosztów jego uzyskania. Wtedy powstaje dochód. Mówiąc najprościej, jest to czysty zysk, który zostaje po odliczeniu kosztów przychodu. Warunkiem jego uzyskania jest dodatni wynik pomiędzy różnicą przychodu a wszystkimi kosztami włącznie ze składkami na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Wyróżniamy dochód brutto i netto. Brutto to suma uzyskana przed obliczeniem należnego podatku. Na jej podstawie wyliczany jest należny podatek.


Przychód a dochód

Każda działalność gospodarcza ma na celu generowanie zysku. Aby tak było, konieczne jest takie jej ukierunkowanie, by faktycznie osiągać dochód. Czasami jednak przychody są zbyt niskie lub koszty działalności zbyt wysokie i firma, zamiast dochodów, osiąga stratę. Jest to ryzyko związane z każdą, prywatną inicjatywą. Dochód podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy wymagają, by czynności wykonywane były w sposób ciągły i zorganizowany. Możliwe jest także uzyskanie dochodu bez prowadzenia działalności, jednak wówczas również należy dopełnić obowiązków podatkowych. W takim przypadku rozlicza się należny podatek z łącznych dochodów, osiągniętych z różnych źródeł z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku. Nie ma obowiązku uiszczania zaliczek, a tylko rozliczenie roczne.

Pozbądź się z firmy papierowych list obecności

Pozbądź się z firmy papierowych list obecności

Sprawdź jak!

Przetestuj za darmo i bez zobowiązań!

Dołącz do grona ponad 30 000 użytkowników!