Świadectwo pracy to niezwykle ważny dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Powinien on zawierać informacje dotyczące okresu zatrudnienia, trybu rozwiązania umowy, rodzaju pracy, a także wszelkich innych, niezbędnych informacji potrzebnych do ustalenia uprawnień pracowniczych. Terminowe oraz prawidłowe wydanie dokumentu jest obowiązkiem pracodawcy oraz nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z przedsiębiorcą. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy świadectwo pracy zostanie wystawione niepoprawnie, a pracownik występuje z prośbą o poprawienie błędów. Wówczas należy ubiegać się o sprostowanie czy korektę świadectwa pracy. Co należy wiedzieć?

Korekta świadectwa pracy – z czego powinien składać się dokument?

Świadectwo pracy dokumentuje okres zatrudnienia pracownika oraz cały jego przebieg. W razie rozwiązania umowy z pracownikiem, każdy pracodawca jest zobowiązany wystawić taki dokument w ostatnim dniu jego pracy. Jeżeli jednak z jakichś powodów nie jest to możliwe, pracodawca ma obowiązek przesłania świadectwa na adres korespondencyjny pracownika, podany przez niego w aktach osobowych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia stosunku pracy.

Pracodawca powinien dopilnować, aby dokument był wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawierał wszelkie niezbędne informacje dotyczące zatrudnienia pracownika - zgodnie z prawdą. Jako pracownicy, zawsze powinniśmy skontrolować swojego pracodawcę i upewnić się, że dokument wydany jest prawidłowo. Pomoże nam to uniknąć wielu problemów w przyszłości. Co powinien zawierać dokument?

 • datę rozpoczęcia oraz datę zakończenia stosunku pracy,
 • okres wykonywanej pracy tymczasowej,
 • wymiar czasu pracy,
 • rodzaj pracy - jakie stanowisko zajmuje lub jakie pełni funkcje pracownik,
 • przepisy stanowiące podstawę ustania zatrudnienia,
 • określony okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie, jeżeli okres wypowiedzenia został skrócony,
 • okres, kiedy pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy,
 • informacje dotyczące urlopu wypoczynkowego - ile dni przysługuje pracownikowi w danym roku oraz ile z nich już wykorzystał,
 • informacje dotyczące innych urlopów - bezpłatnych, rodzicielskich itp.,
 • okres wykonywania pracy w szczególnym charakterze lub warunkach,
 • okres odbytej służby wojskowej,
 • okres nieskładkowy,
 • wysokość oraz składniki wynagrodzenia, a także kwalifikacje (na żądanie pracownika).

Korekta świadectwa pracy – jak wystawić?

Niekiedy zdarza się, że wymienione wyżej informacje są nieprawdziwe, a pracownik zwraca się z prośbą do pracodawcy o sprostowanie błędów w dokumencie. Czas, w jakim należy złożyć wniosek o poprawę świadectwa pracy wynosi czternaście dni - licząc od dnia otrzymania dokumentu. Wówczas, pracodawca ma siedem dni na ustosunkowanie się do zażalenia. Jeżeli uzna, że pracownik ma rację, zobowiązany jest do wydania nowego świadectwo pracy, z aktualną datą. Co ciekawe, w przepisach prawa nie znajdziemy specjalnego dokumentu, który mógłby stanowić "korektę świadectwa pracy" oraz zawierać jedynie poprawione informacje.

Jeżeli jesteś pracodawcą i zastanawiasz się, jak wystawić korektę świadectwa pracy, nie znajdziesz odpowiedzi w prawie polskim. Warto jednak pamiętać, że podczas wydawania nowego dokumentu warto załączyć, zwłaszcza do naszej własnej kopii, notatkę mówiącą o tym, jaki był powód wystawienia nowego świadectwa pracy.

Jeżeli natomiast jesteś pracownikiem, a Twój pracodawca uzna, że w wystawionym przez niego dokumencie nie ma błędów oraz Twoje roszczenia są bezzasadne, wówczas mamy czternaście dni na wystąpienie z żądaniem jego sprostowania do Sądu Pracy. Dokładnie tak samo możemy postąpić w momencie, kiedy nasz były pracodawca nie odpowiadał na prośbę o poprawę dokumentu.

Sytuacje w życiu bywają różne. Może zatem zdarzyć się również tak, że jako pracodawcy sami po dłuższym czasie zauważymy błąd w wystawionym przez nas dokumencie. W takiej sytuacji, nawet jeżeli były pracownik nie złożył wniosku o poprawę dokumentu, jesteśmy zobowiązani do jego poprawy. Należy wówczas postępować tak samo jak w przypadku złożenia skargi przez pracownika. 

Korekta świadectwa pracy po latach – do kiedy najpóźniej można zmieniać dokument?

Takiego pytania nigdy nie powinniśmy sobie zadawać, a sugerować się czasem oscylującym w ciągu 14 dni. Dlatego właśnie tak ważna jest kontrola poprawności dokumentu zaraz po jego otrzymaniu. Jeżeli natomiast, z jakichkolwiek powodów nie zauważyliśmy, zarówno jako pracownicy, jak i pracodawcy, błędu na dokumencie, pomimo upływu czasu, nadal możemy sprostować dokument.

Nawet po wielu latach procedur będzie taka sama - korekta świadectwa pracy przez pracodawcę będzie wyglądać tak samo jak w sytuacji opisanej wyżej. Bez znaczenia po jakim czasie zauważamy błędy, jako pracownicy musimy zgłosić się do byłego pracodawcy z dokumentem żądającym o sprostowanie świadectwa pracy. W razie odmowy, sprawę możemy skierować do Sądu Pracy. 

Co prawda, obecnie obowiązujące przepisy wyraźnie mówią o tym, że ze sprostowaniem dokumentu należy uporać się w ciągu 14 dni. Termin ten nie zawiera jednak żadnych obostrzeń. Biorąc pod uwagę fakt, że prawidłowość świadectwa pracy jest w interesie zarówno pracownika, jak i pracodawcy, możemy ubiegać się o jego sprostowanie nawet po wielu latach. Jest to bowiem dokument oficjalny, który musi zawierać poprawne dane. Co ważne, po wydaniu poprawnego świadectwa pracy, należy bezzwłocznie zniszczyć wydane wcześniej świadectwo zawierające niepoprawne informacje. Więcej informacji na temat tego, do kiedy wydać świadectwo pracy znajdziesz na naszym blogu.

Korekta świadectwa pracy – wzór

Z punktu widzenia pracownika, pisanie oficjalnych pism do byłego pracodawcy może okazać się niezwykle trudne oraz czasochłonne. Co powinien zatem zawierać wzór żądający sprostowania dokumentu?

W prawym, górnym narożniku powinniśmy oczywiście zawrzeć datę oraz miejscowość. Po lewej stronie patrząc od góry, powinien znajdować się z kolei powód składania wniosku, nasz adres korespondencyjny oraz inne dane osobowe, a także informacja o tym, kto nas reprezentuje. Poniżej powinien znaleźć się tytuł dokumentu brzmiący "Pozew o sprostowanie świadectwa pracy". Następie należy zawrzeć wszelkie niezbędne informacje takie jak przez kogo został wydany zły dokument oraz kiedy został on wydany. 

Jako pracodawca musimy po prostu wystawić nowy dokument zawierający poprawne dane. Zastanawiając się jednak, korekta świadectwa pracy - jaka data, pamiętajmy, aby była ona zaktualizowana. Dokument musi bowiem zawierać wyłącznie poprawne informacje. Wydanie nowego dokumentu ze starą datą mogłoby się wiązać z poważnymi konsekwencjami prawnymi. W celu poprawnego wystawienia świadectwa oraz uniknięcia wszelkich błędów, jako pracodawcy jesteśmy zobligowani do prowadzenia akt osobowych naszych pracowników. Zadanie to nie jest jednak łatwe, dlatego warto wiedzieć więcej a temat tego, jak poprawnie to robić.

Korekta świadectwa pracy nie jest zatem skomplikowanym tematem. Jedyną trudnością jest bowiem napisanie poprawnego pisma do byłego pracodawcy z żądaniem poprawy dokumentu. Niekiedy, trudności może jednak stanowić także brak regulacji prawnych co do wyglądu dokumentu.