Od 1 stycznia 2017 r. na przedsiębiorcę czekają istotne zmiany w przepisach w zakresie czasu pracy i ewidencjonowania zleceń. Zgodnie z nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w nowym roku obowiązywać będzie minimalna stawka godzinowa w przypadku umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenie i umowa o świadczenie usług.

Zmiany będą w konsekwencji wymagały wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie prowadzenia ewidencji czasu, w jakim wykonywane było zlecenie lub świadczona była usługa.

Zgodnie z nowelą, sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usługi powinien zostać określony w umowie pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Ustawa jednak dopuszcza przypadki niedopełnienia tego obowiązku i określa wyjście alternatywne w postaci potwierdzenia przez zleceniodawcę ustaleń co do sposobu ewidencjonowania liczby godzin przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub usługi, a w przypadku braku tych ustaleń - konieczność przedłożenia przez zleceniobiorcę lub świadczącego usługę informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usługi w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.


Istotną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę w przypadku jednego zlecenia przyjętego przez kilka osób, jest ustawowy wymóg liczenia przepracowanych godzin dla każdego zleceniobiorcy z osobna. Pracodawca będzie musiał wykazać się dokumentacją w zakresie prowadzonej ewidencji godzin dla każdego zleceniobiorcy, mimo iż zlecenie jest jedno wspólne.

Konieczność prowadzenia rejestru liczby przepracowanych godzin w przypadku umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług będzie niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymogu zachowania określonej minimalnej stawki godzinowej. Wysokość wynagrodzenia musi być więc konsekwentnie dostosowana do liczby przepracowanych godzin, aby nie doszło do sytuacji zaniżenia wymaganej stawki minimalnej. Zagwarantowanie minimalnej stawki będzie podlegało kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, a wykroczenie w tym zakresie będzie kosztowało zleceniodawcę od 1000 do 30000 zł kary grzywny.

Ponadto obowiązkiem przedsiębiorcy będzie przechowywanie dokumentów dotyczących liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usługi, a także dokumentów określających sposób ich potwierdzania, przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265)