·4 min czytania

Czym jest CIT-8?

Czym jest CIT-8?

Kwestie podatkowe i obowiązek składania licznych deklaracji to dla wielu z nas ostatnia rzecz, jaką chcemy robić. Od konieczności tej jednak nie sposób uciec, a jeśli już musimy spełnić pewne formalności, warto dowiedzieć się, jak zrobić to dobrze. Nawet niewielki błąd lub pominięcie jakiejś informacji może bowiem sprowadzić na nas spore kłopoty.

Zeznania podatkowe składa każdy z nas. Niektórzy robią to za siebie jako osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, jeśli jednak posiadamy przedsiębiorstwo, zazwyczaj obowiązek ten realizuje w naszym imieniu księgowość. Roczne deklaracje zmuszeni są przesłać urzędowi skarbowemu także reprezentanci organów osób prawnych i właśnie tego rodzaju formularzem się dzisiaj zajmiemy.

Deklaracja obowiązkiem podatnika

Konieczność składania zeznań podatkowych wynika wprost z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z ujętymi w tym akcie normami, podatnikami CIT są osoby prawne oraz spółki kapitałowe w organizacji, jak i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Mowa więc między innymi o spółkach jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz wszelkich innych organizacjach czy stowarzyszeniach. Ponadto, podatnikami CIT mogą być także tzw. podatkowe grupy kapitałowe, które skupiają minimum dwie spółki kapitałowe.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Czym jest CIT-8?

CIT 8 co to jest? To pytanie pada niezwykle często. Zgodnie z wymienionymi przepisami wspomniane podmioty prawne są zobligowane do złożenia w odpowiednim organie właśnie deklaracji CIT8. Zeznanie to powinni więc złożyć wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych z pominięciem tych podmiotów, które są zwolnione od podatku na podstawie ustawy o CIT. Chodzi przede wszystkim o – jak wymienia ustawodawca – jednostki budżetowe, fundusze celowe, przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumień lub umów (chyba że te umowy stanowią inaczej), jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, z podatku zwolnione są na mocy przepisów kościelne osoby prawne w zakresie dochodów z niegospodarczej działalności statutowej, a także Polski Związek Działkowców z tytułu prowadzenia działalności statutowej.

Kogo obowiązuje CIT-8? Ile wynosi?

Jak więc widzimy, deklaracja CIT8 jest jednym z najpopularniejszych tego typu dokumentów, które otrzymuje fiskus. Co ważne, podatnicy mający swoją siedzibę lub siedzibę zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całej wartości swoich dochodów. Pozostali z kolei – wyłącznie od tych dochodów, które osiągnęli w Polsce. Podstawowa stawka podatku CIT wynosi obecnie 19% podstawy opodatkowania oraz 9% podstawy opodatkowania w przypadku małych podatników lub podatników, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności. Prawodawca zastrzegł przy tym, że dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski nie są włączone do podstawy opodatkowania, ale stawka podatku od tych dochodów (przychodów) wynosi również 19%. Z obniżki tego podatku mogą skorzystać na przykład przedsiębiorcy, którzy osiągnęli przychód ze sprzedaży mniejszy niż 1,2 mln euro.

CIT 8 – szczególne uregulowania

Istnieje także druga grupa podmiotów, które muszą uiszczać podatek od dochodu osób prawnych. W przypadku dochodów uzyskanych przez przedsiębiorców, nieposiadających siedziby lub zarządu w Polsce (tzw. nierezydentów) wysokość podatku wynosi 20% od przychodów związanych między innymi z odsetkami, prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, znakami towarowymi, opłatami za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej czy sportowej, a także licznymi świadczeniami doradczymi, księgowymi, usługami prawnymi itp. 10% natomiast dotyczy przychodów między innymi z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagranicznych przedsiębiorców.

CIT 8 – termin składania

Wymienione normy stosuje się w zgodzie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a więc może zaistnieć sytuacja, w której stawki będą inne. Jeśli chodzi o termin, zasadą jest, że deklarację składało się w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia roku podatkowego, co przypada na 31 marca. Jeśli dzień ten przypada w sobotę albo w dzień ustawowo wolny od pracy, jako ostateczny termin trzeba przyjąć następny dzień roboczy po tym dniu. W tym roku jednak Ministerstwo Finansów przedłużyło termin złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty tego podatku za rok 2019 do 31 maja 2020. Wszystko zależy jednak od okoliczności, a przypadek z 2020 roku był szczególny ze względu na pandemię koronawirusa.

Jak wysłać CIT-8 do urzędu skarbowego?

CIT 8 online czy tradycyjnie? Jak wysłać CIT-8 do urzędu skarbowego? Co dokładnie trzeba załączyć do dokumentu? To najczęściej padające pytania w kontekście deklaracji CIT8. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że jako rok podatkowy w przypadku rozliczania podatku CIT należy traktować rok kalendarzowy. Jeśli podmiot prawny nie osiągnął w ciągu całego roku żadnej podstawy finansowej do opodatkowania, reprezentujący go organ ma obowiązek złożenia tzw. zerowego CIT-8. Do każdej deklaracji należy dołączyć ponadto sprawozdanie finansowe. Zeznanie podatkowe można dostarczyć osobiście, drogą elektroniczną lub pocztą do właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa urzędu skarbowego. W szczególnych przypadkach fiskus może zażądać poprawy błędów w deklaracji lub też zwrócić uwagę na jakieś nieścisłości. Wówczas podatnik ma określony termin na usunięcie błędów, wprowadzenie poprawek lub złożenie wyjaśnień. Niezłożenie deklaracji w ogóle lub ze znacznym opóźnieniem skutkuje z kolei odpowiedzialnością karno-skarbową.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.