·3 min czytania

Lista płac - omówienie

lista płac

Wedle art. 11 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy: „Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika”. Natomiast art. 13 Kodeksu wskazuje, że: „Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia”. Pierwszą z konsekwencji tych zapisów jest fakt, iż umowa o pracę musi zostać zawarta w pisemnej formie. Kolejną – że nie jest to jedyny dokument, który dotyczy stosunku pracy.

Z art. 149 Kodeksu wynika między innymi obowiązek prowadzenia przez pracodawcę ewidencji czasu pracy pracownika. Celem ewidencji jest prawidłowe ustalenie jego wynagrodzenia oraz innych świadczeń, które są związane z pracą. Na podstawie tej ewidencji zaś przygotowywana jest lista płac.

Indywidualna lista płac – co warto wiedzieć?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika jasno wskazuje, iż na akta osobowe zatrudnionego składają się trzy części. Pierwsza z nich to dokumenty, które są gromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Druga – dokumenty, które dotyczą nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia danego pracownika, w tym: umowa o pracę, umowa o zakazie konkurencji czy dokumenty, które wiążą się z podnoszeniem kwalifikacji pracownika. Część trzecia akt dotyczy natomiast dokumentów, które związane są z ustaniem zatrudnienia.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Lista płac nie jest wymieniona w żadnej z części akt osobowych pracownika. Niemniej to samo rozporządzenie wskazuje pracodawcy taki obowiązek:

„Pracownik zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika: imienną kartę (listę) wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą”.

Obowiązkowo należy prowadzić również: ewidencję czasu pracy (która obejmuje informacje dotyczące: pracy w niedziele i w święta, w porze nocnej, w nadgodzinach, dodatkowych dni wolnych, dyżurów, urlopów, zwolnień oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy) oraz kartę ewidencyjną obejmującą przydziały odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za użytkowanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

Na podstawie wspomnianej ewidencji, jak i w oparciu o umowę o pracę i informacje dotyczące przyznania dodatkowych składników wynagrodzenia, uzupełniana jest lista płac.

lista płac

Pobierz darmowy wzór listy płac!

Lista płac

Szukasz sprawdzonego wzoru listy płac? Udostępniamy darmowy wzór listy płac, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

lista-plac

Lista płac – omówienie wzoru

Jednolity, obowiązujący wzór listy płac nie został narzucony przez ustawodawcę. Dlatego też większość firm decyduje się na korzystanie w tym zakresie z programów komputerowych, usprawniających działania działów kadr i płac. Wskazać można jednak, jakie elementy powinny się w każdej liście płac znajdować. Są to:

  • nazwa pracodawcy,
  • oznaczenie (np. numer) listy lub jej nazwa,
  • okres, dla którego została sporządzona,
  • data sporządzenia listy,
  • data wypłaty wynagrodzenia,
  • imię i nazwisko pracownika,
  • wszystkie składniki wynagrodzeń,
  • podpisy osób sporządzających i akceptujących listę,
  • podpis pracownika, jeśli wynagrodzenie zostało wypłacone gotówką.

Wśród składników wynagrodzenia należy zaś ująć: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki do niego (np. premie i prowizje), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wraz z kwotami składek oraz źródłem ich sfinansowania (pracownik i pracodawca), koszty uzyskania przychodu, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wraz z kwotą składki (która została wyliczona i odliczona od podatku dochodowego), podstawę do naliczenia podatku dochodowego, kwotę wolną od podatku, zaliczkę na podatek (naliczoną i należną), wszelkie potrącenia (np. na ubezpieczenie grupowe, potrącenia komornicze czy alimentacyjne) oraz kwotę wynagrodzenia netto (do wypłaty).

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.