·5 min czytania

Ulga podatkowa dla wracających z emigracji – co musisz wiedzieć?

Ulga podatkowa dla wracających z emigracji – co musisz wiedzieć?

Polski Ład wprowadził do obecnego systemu podatkowego wiele rewolucyjnych rozwiązań. Jedną z nowych preferencji, z której mogą skorzystać podatnicy, jest tzw. ulga na powrót. Na czym polega i kto może ją zastosować? Ile wynosi ulga w PIT na powrót z emigracji? W tym artykule rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Ulga na powrót – co to jest?

Ulga na powrót to preferencja w podatku dochodowym PIT, z której mogą skorzystać osoby wracające do Polski po kilkuletniej emigracji. Zgodnie z jej założeniami, podatnicy spełniający warunki do przyznania ulgi będą zwolnieni z konieczności opłacania podatku PIT przez cztery kolejne lata. Takie rozwiązanie wprowadzone przez Nowy Ład ma zachęcić Polaków przebywających za granicą do ponownego zamieszkania w kraju, a co za tym idzie w dłuższej perspektywie - do opłacania tu podatków.

Ulga na powrót – kto może z niej skorzystać?

Aby podatnik mógł skorzystać z ulgi na powrót, musi łącznie spełnić 5 poniższych warunków:

Warunek I 

Podatnik przeniósł swoje miejsce zamieszkania na terytorium Polski po dniu 31 grudnia 2021 roku, w wyniku czego podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W praktyce więc z ulgi będą mogły skorzystać osoby, które wróciły do Polski począwszy od 1 stycznia 2022 roku. Zmiana miejsca zamieszkania powinna mieć charakter trwały (obejmująca przeniesienie tzw. ośrodka interesów życiowych na terytorium Polski), a nie tymczasowy.

Warunek II

W okresie pełnych trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok powrotu do Polski podatnik nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Do tego okresu doliczane są także miesiące roku bieżącego, w którym podatnik wrócił na terytorium kraju. Przykładowo, jeżeli powrót nastąpił w dniu 10 lutego 2022 roku, to aby skorzystać z ulgi, podatnik nie mógł mieszkać w Polsce przez cały 2019, 2020 oraz 2021 rok, a także w okresie od 1 stycznia do 9 lutego 2022 roku.

Warunek III

Podatnik posiada obywatelstwo polskie bądź Kartę Polaka lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub miał miejsce zamieszkania nieprzerwanie:

  • przez minimum trzy lata w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Izraelu, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki;
  • lub przed trzyletnim okresem emigracji mieszkał na terytorium Polski przez minimum 5 lat kalendarzowych.

Warunek IV

Podatnik jest w posiadaniu certyfikatu rezydencji lub innego dowodu potwierdzającego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, obejmujących okres niezbędny do ustalenia prawa do zwolnienia podatkowego.

Warunek V

Podatnik korzysta z ulgi na powrót po raz pierwszy. Jeżeli po pewnym czasie znów wyjedzie za granicę (po częściowym lub całkowitym korzystaniu z ulgi), to po ponownym powrocie na terytorium Polski nie będzie mógł już skorzystać z tej preferencji podatkowej.

Jak widać, aby móc skorzystać z omawianego zwolnienia w podatku dochodowym, należy spełnić szereg warunków. Koniecznie trzeba mieć na uwadze to, iż powyższe wytyczne muszą być spełnione łącznie. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków skutkuje utratą prawa do ulgi na powrót.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Ulga na powrót z emigracji – ile wynosi?

Ulga na powrót z emigracji obejmuje zwolnienie z podatku dochodowego PIT przychodów nieprzekraczających kwoty 85 528 zł rocznie, pochodzących z niżej wymienionych źródeł:

  • umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy;
  • umowy zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, 5% stawką IP Box lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Z ulgi można skorzystać w czterech kolejnych latach podatkowych. Podatnik sam wybiera, czy chce rozpocząć korzystanie z ulgi w roku powrotu na terytorium Polski, czy w roku następnym.

Ulga na powrót Polski Ład – jakie są zasady korzystania?

W przypadku podatników pracujących na etacie lub uzyskujących przychody z umowy zlecenia, aby skorzystać z ulgi na powrót, należy złożyć u pracodawcy (bądź zleceniodawcy) stosowne oświadczenie. Należy je napisać osobiście, poprzez samodzielne zredagowanie lub skorzystanie ze wzoru udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. W oświadczeniu należy potwierdzić, że podatnik spełnia wszystkie warunki uprawniające do stosowania ulgi, a także wskazać rok rozpoczęcia oraz zakończenia prawa do zwolnienia podatkowego. Podatnik sam decyduje, czy z ulgi na powrót korzysta już w roku, w którym wrócił na terytorium Polski, czy w roku kolejnym. Takie rozwiązanie jest korzystne zwłaszcza dla osób, które wróciły do Polski pod koniec roku. Oprócz tego, w oświadczeniu obowiązkowo należy zawrzeć klauzulę informującą o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji. Po złożeniu oświadczenia, pracodawca rozpoczyna stosowanie ulgi najpóźniej od kolejnego miesiąca.

Stosowanie ulgi na powrót będzie miało swoje odzwierciedlenie w comiesięcznym naliczaniu wynagrodzenia, jednak ostatecznego rozliczenia podatnik dokona po otrzymaniu od pracodawcy druku PIT-11. Ostateczny termin przekazania tego dokumentu to koniec lutego, dlatego już po tym terminie podatnik będzie mógł wypełnić deklarację podatkową i skorzystać ze swojego prawa do ulgi na powrót. Można z niego korzystać przez 4 kolejne lata.

W przypadku osób uzyskujących dochody z działalności gospodarczej, nie jest wymagane żadne oświadczenie. Ulga na powrót jest stosowana przez takich podatników samodzielnie, i polega na tym, że podczas wyliczania przychodu do opodatkowania, pomniejsza się go o przychody objęte ulgą.

Zwolnienie może być stosowane w przypadku uzyskiwania przychodów z kilku źródeł, więc osoba prowadząca działalność gospodarczą, pracująca jednocześnie na etacie może objąć ulgą uzyskiwane w ten sposób przychody. Należy jedynie pamiętać o obowiązującej kwocie limitu, do którego może być zastosowana ulga. W momencie, gdy osiągane przychody przekroczą roczny limit ulgi 85 528 zł, należy poinformować pracodawcę o konieczności zaprzestania stosowania ulgi. W przypadku osób pracujących na etacie, taka sytuacja może także wystąpić, gdy podatnik pracuje w dwóch lub większej liczbie zakładów pracy, i jego łączne przychody z kilku źródeł przekraczają ustalony limit. Osoby rozliczające się samodzielnie (prowadzące działalność gospodarczą) po przekroczeniu limitu również zaprzestają stosowania ulgi na powrót.

Aby prawidłowo wyliczyć, czy osiągane przychody mieszczą się w limicie czy też nie, należy wspomnieć, jakich przychodów nie obejmuje ulga na powrót. Ulga na powrót nie jest stosowana do przychodów osiąganych m. in. z następujących źródeł:

  • zasiłki z ubezpieczenia społecznego;
  • przychody z umów o dzieło;
  • przychody z praw autorskich, z wyłączeniem tych, które są uzyskiwane w ramach umowy o pracę;
  • zapomogi otrzymane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.