·4 min czytania

Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych – jakie są i kogo dotyczą

Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych – jakie są i kogo dotyczą?

Umowa tymczasowa z pracownikiem – co mówią na ten temat przepisy?

Rynek pracy regulują liczne przepisy. Możemy zatem napotkać na rozmaite wytyczne, takie jak, chociażby zasady zatrudnienia pracowników w krajach na terenie Unii Europejskiej, zasady zatrudnienia pracowników pochodzących z Ukrainy itp. Wyjątkiem nie są tutaj pracownicy tymczasowi zatrudniani przez agencje. Ustawa o pracy tymczasowej, określa taką formę zatrudnienia jako dość specyficzną.

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych definiuje zatrudnienie tymczasowe, jako świadczenie na rzecz wybranego użytkownika zadań mających charakter doraźny, okresowy albo sezonowy, chociażby za granicą, których terminowe wykonanie przez osoby zatrudnione przez firmę użytkownika nie jest możliwe, jak również których wykonanie jest zaliczane do obowiązków pracowników nieobecnych, zatrudnionych przez użytkownika. Ustawa o pracownikach tymczasowych, przyjmuje charakterystyczny dla tej formy zatrudnienia udział 3 podmiotów: pracodawcy użytkownika, agencji pracy tymczasowej oraz pracownika. Pracownicy tymczasowi są bowiem zatrudniani przez agencje pracy tymczasowej celem wykonania prac tymczasowych na rzecz oraz pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Zatem koordynator pracowników tymczasowych, to po prostu firma, dla której agencja pośredniczyła w zatrudnieniu pracowników.

Umowa o pracę tymczasową a zwolnienie lekarskie – jak mają się do siebie?

Jeśli chodzi o zależność między umową o pracę tymczasową a zwolnieniem lekarskim, to pracownikom tymczasowym, tak samo jak osobom zatrudnionym na etacie, przysługuje chorobowe wynagrodzenie za czas bycia niezdolnym do pracy trwającej razem do 33 dni, zaś w wypadku pracownika, który skończył 50 lat - do 14 dni w przeciągu roku kalendarzowego. Wynagrodzenie na tak zwanym L4, jest wypłacane z własnych środków pracodawcy, czyli w tym wypadku agencji pracy tymczasowej. Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad, które obowiązują podczas ustalania podstawy dla wymiaru zasiłku chorobowego oraz wypłaca za każdy z dni niezdolności do pracy. Należy przy tym zauważyć, iż pracownik otrzymuje prawo do świadczeń chorobowych po tym, jak upłynie 30 dni od jego zatrudnienia.

Jak obliczyć urlop pracownika tymczasowego?

Kwestia urlopów pracowników tymczasowych regulowana jest przez ustawę odnośnie do zatrudniania tymczasowych pracowników. Zapisy w Kodeksie pracy nie mają zastosowania w przypadku, kiedy zatrudniony został pracownik tymczasowy. Urlop przysługujący takiej osobie, to dwa dni za każdy przepracowany miesiąc, czyli 30 kalendarzowych dni zatrudnienia. Wymiar urlopu w przypadku pracy tymczasowej, wynosi więc 24 dni w przeciągu roku i jest identyczny dla każdego z pracowników, bez względu na ich staż pracy, wymiar zatrudnienia czy wykształcenie.

Istotne jest to, iż przez pierwsze 6 miesięcy umowy pracodawca użytkownik zyskuje prawo do ustalenia, iż pracownikom tymczasowym nie przysługuje prawo do uzyskiwania urlopu (w rozumieniu dni wolnych od świadczenia pracy). Jest to wynikiem specyfiki tymczasowej pracy: pracowników zatrudnia się nierzadko na krótki czas, kiedy konieczne są dodatkowe ręce do pracy. Dzieje się tak podczas rozwijania firmy, powstawania nowych jej działów, albo zmiany rodzaju działalności. Trzeba mieć jednakże na względzie, iż w takim wypadku firma zobowiązana będzie do wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystanie urlopu albo umożliwienie jego wykorzystania w innym, dogodnym dla obu stron terminie.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Umowa o pracę tymczasową a ciąża – co zrobić w tej sytuacji?

Jeśli chodzi o zależność między umową tymczasową a ciążą, należy mieć na względzie, iż obowiązujące są nowe przepisy dotyczące zatrudniania kobiet oczekujących na narodzenie dziecka, które zapewniają im odpowiednią ochronę. Przepis tyczy się pracownic, które zostały skierowane do tymczasowej pracy na okres minimum 2 miesięcy.

2-miesięczny okres obejmuje:

  • okres, który przypada od momentu zawarcia umowy o pracę, która zostałaby rozwiązana po upływie trzeciego miesiąca ciąży, do chwili, w której tymczasowa pracownica otrzymała minimum dwumiesięczne skierowanie do wykonania tymczasowej pracy,
  • okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej, który przypada w czasie obejmującym 36 następnych miesięcy, poprzedzony zawarciem umowy o pracę, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

Zgodnie z zapisem w ustawie, w wypadku rozwiązania umowy o świadczenie pracy tymczasowej z kobietą będącą w ciąży, umowa ulega przedłużeniu z mocy prawa do dnia jej porodu. Takie przedłużenie nastąpi tylko wtedy, kiedy termin zakończenia umowy o pracę przypadnie po upłynięciu trzeciego miesiąca ciąży.

Wypowiedzenie umowy o pracę tymczasową – jak powinien wyglądać wzorowy dokument?

Jeśli pracodawca albo pracownik zdecyduje się na zakończenie stosunku pracy, wówczas konieczne jest wypowiedzenie umowy o pracę tymczasową. Wzór takiego dokumentu, uwzględnia różne formy zakończenia umowy. Najpopularniejszy sposób, to zwykłe wypowiedzenie umowy o pracę. Jeżeli jednak obu stronom będzie zależało na możliwie najszybszym zakończeniu współpracy i będą co do tego zgodne, umowa może zostać zakończona za porozumieniem stron.

Jak należy sporządzić wypowiedzenie w wypadku chęci rozwiązania umowy za porozumieniem stron? W dokumencie trzeba umieścić informacje takie, jak:

  • miejscowość i data,
  • imię oraz nazwisko pracownika,
  • nazwę albo imię i nazwisko pracodawcy,
  • adres pracownika,
  • adres pracodawcy,
  • informacje związane z umową, która ma być rozwiązana (miejsce, data jej zawarcia),
  • sugerowana data rozwiązania istniejącej umowy,
  • podpis pracownika oraz pracodawcy.

W wypadku chęci rozwiązania umowy natychmiastowo należy mieć na względzie, iż nie obowiązuje tutaj okres wypowiedzenia. Niemniej jednak strona składająca takie wypowiedzenie winna podać powód swojej decyzji i pouczenie, w którym jasno zaznaczy, iż istnieje ewentualna opcja odwołania się do sądu pracy. Dzięki temu można szybko rozwiązać stosunek pracy, bez obawy o jakąkolwiek karę.

Osoba przyjmująca taki dokument - jeżeli go zaakceptuje - musi złożyć podpis wraz z datą przyjęcia wypowiedzenia i adnotacją wyrażającą aprobację (przykładowo ,,akceptuję przytoczone tutaj warunki wypowiedzenia umowy''). Wypowiedzenie umowy o pracę może zostać przekazane telefonicznie, ustnie, w formie wiadomości tekstowej albo e-mailem. Niemniej jednak, aby zyskać pewność, iż druga ze stron zapoznała się dokładnie z treścią takiego wypowiedzenia, zalecane jest użycie pisemnej jego formy. W przeciwnym wypadku, bez dowodu na to, iż złożyliśmy wypowiedzenie, w skrajnych sytuacjach możemy być oskarżeni o porzucenie swojej pracy. Dlatego najlepiej zawsze starać się odpowiednio dopilnować wszelkich formalności z tym związanych, aby nie doświadczyć ewentualnych, przykrych konsekwencji.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.