·4 min czytania

Zawieszenie działalności gospodarczej: procedura krok po kroku

Zawieszenie działalności gospodarczej – jak zawiesić działalność krok po kroku?

Polski system prawny przewiduje także instytucję zawieszenia, która oferuje przedsiębiorcom czas niezbędny na doprowadzenie spraw do porządku.

Przyczyną zawieszenia działalności gospodarczej jest najczęściej utrata płynności finansowej, ale nie tylko. Przedsiębiorcy decydują się na ten krok również wtedy, gdy ich biznes ma charakter sezonowy i funkcjonuje jedynie przez kilka miesięcy w roku. W ten sposób zdejmują z siebie obowiązek pokrywania kosztów prowadzenia działalności w okresie, gdy realnie ona nie funkcjonuje. Jak jednak przeprowadzić procedurę zawieszenia działalności?

Dlaczego warto zawiesić działalność gospodarczą i na jak długo można to zrobić?

Zawieszenie działalności gospodarczej skutkuje istotnymi korzyściami finansowymi. Przede wszystkim przedsiębiorca zostaje zwolniony z obowiązku wnoszenia składek emerytalnych oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Nie ma także obowiązku wnoszenia każdego miesiąca lub co kwartał zaliczek na podatek dochodowy.

Jeśli chodzi o okres zawieszenia działalności, można go określić zarówno konkretną datą, jak i wyznaczyć na czas nieoznaczony. Nie może być jednak krótszy niż 30 dni.

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Jak zawiesić działalność gospodarczą krok po kroku?

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o Prawie przedsiębiorców zawieszenie działalności gospodarczej następuje na wniosek zainteresowanego. Wniosek ten powinien być złożony do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym celu należy zaznaczyć rubrykę 01.3 na wniosku CEIDG-1. W tym miejscu należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ ten sam wniosek służy do wpisania działalności do ewidencji.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje na swojej stronie internetowej (https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zawieszenie-wznowienie-i-zamkniecie-firmy/chce-zawiesic-firme-jednoosobowa/proc_885-zawieszenie-dzialalnosci-gospodarczej), że wniosek można złożyć:

 • elektronicznie – na stronie CEIDG, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą profilu zaufanego albo bankowości internetowej;
 • w urzędzie – wypełniając uprzednio wniosek w domu lub na miejscu; gotowy druk przekazuje się pracownikowi urzędu miasta lub gminy, który najpóźniej następnego dnia wprowadza dane do systemu;
 • listownie;
 • telefonicznie – w tym przypadku należy skontaktować się z Infolinią Centrum Pomocy; konsultant wypełni wniosek, uzyskując od ciebie niezbędne informacje oraz wyśle SMS z numerem druku. Z tym numerem należy udać się do urzędu gminy lub miasta, poprosić o wydrukowanie wniosku, podpisać go własnoręcznie i wręczyć urzędnikowi.

W następnym etapie urząd sprawdza poprawność wypełnienia wniosku. Jeśli zostaną stwierdzone błędy lub uchybienia, otrzymasz informację na ten temat wraz z zaleceniem dokonania skorygowania w terminie 7 dni od zawiadomienia. Po bezskutecznym upływie tego okresu wniosek nie będzie rozpatrywany. Jeśli natomiast wniosek zostanie wypełniony prawidłowo lub poprawki będą naniesione w terminie, działalność gospodarcza zostanie zawieszona od dnia wskazanego we wniosku.

jak-zawiesic-działalnosc-gospodarcza-krok-po-kroku

Zawieszenie firmy a uprawnienia i obowiązki przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności powoduje automatycznie zawieszenie niektórych obowiązków przedsiębiorcy, ale także pozbawia go możliwości realizowania określonych działań. Przedsiębiorca, który zawiesił działalność, nie może jej wykonywać ani uzyskiwać z tego tytułu korzyści finansowych. Nie może także świadczyć tych samych usług na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie. Zawieszenie negatywnie odbija się na kwestii odprowadzania podatku dochodowego, ponieważ przedsiębiorca nie może wówczas dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych swojej firmy.

W art. 25 ust. 2 ustawy o Prawie przedsiębiorców ustawodawca zamieścił także katalog przysługujących przedsiębiorcy uprawnień oraz obciążających go obowiązków, m.in.:

 • prawo do wykonywania czynności niezbędnych do zabezpieczenia źródła przychodu,
 • obowiązek uregulowania zobowiązań powstałych przed dniem zawieszenia działalności,
 • prawo do zbywania środków trwałych oraz wyposażenia firmy,
 • obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z zawieszoną działalnością gospodarczą,
 • podleganie kontroli na tych samych zasadach, które dotyczą aktywnych przedsiębiorców.

Zawieszenie działalności a podatek dochodowy

Kwestii, jak zawiesić działalność gospodarczą, powinno towarzyszyć także zapytanie o to, jakie konsekwencje wywoła taki czyn w sprawach podatkowych przedsiębiorców. Odpowiedź zależy od wybranej formy opodatkowania.

Skala podatkowa i podatek liniowy

 • Zwolnienie z wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
 • W przypadku spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej należy zgłosić zawieszenie działalności do urzędu skarbowego.
 • Brak możliwości składania rocznych zeznań podatkowych wraz ze współmałżonkiem.
 • Obowiązek złożenia zeznania podatkowego do 30 kwietnia.

Ryczałt

 • Zwolnienie z obliczania i wpłacania ryczałtu.
 • Zawieszenie działalności w trakcie miesiąca powoduje konieczność zapłacenia podatku za ten miesiąc.
 • Brak możliwości składania rocznych zeznań podatkowych wraz ze współmałżonkiem.
 • Obowiązek złożenia zeznania podatkowego do 31 stycznia.

Karta podatkowa

W przypadku zawieszenia działalności na podstawie ustawy o Prawie przedsiębiorców nie istnieje obowiązek wpłacania 1/30 wartości podatku za każdy dzień zawieszenia.

W przypadku zgłoszenia przerwy w prowadzeniu działalności na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku nie ma obowiązku odprowadzenia 1/30 wartości podatku za cały okres przerwy.

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego do 31 stycznia.

CIT

 • Zwolnienie z obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.
 • Obowiązek zawiadomienia urzędu skarbowego o okresie zawieszenia.
 • Przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, są zobowiązani do składania rocznych zeznań podatkowych, tak jak inni podatnicy. Ponadto zeznanie należy złożyć nawet wówczas, gdy w danym roku rozliczeniowym nie osiągnięto żadnego dochodu.
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.