·4 min czytania

Zwolnienie dyscyplinarne – jakie są konsekwencje

Zwolnienie dyscyplinarne – jakie są konsekwencje dla pracownika?

Zwolnienie pracownika to dla wielu pracodawców bardzo trudne i niewdzięczne zadanie. Szczególnie wtedy, gdy mówimy o tzw. dyscyplinarce. Jakie mogą być powody takiej sytuacji? Dlaczego pracownik może zostać zwolniony w trybie dyscyplinarnym? Jak na okoliczności te patrzy polski ustawodawca? Zachęcamy do lektury poniższego artykułu, w którym dokładnie wyjaśniamy te kwestie.

Z pojęciem “zwolnienie dyscyplinarne” spotkał się niemal każdy. Wielu z nas ma w swoim otoczeniu osoby, które właśnie w ten sposób musiały pożegnać się ze swoją pracą. Dla wielu pracowników konsekwencje mogą okazać się bardzo dotkliwe. Nie bez powodu mówi się wówczas, że ktoś otrzymał “wilczy bilet”, a więc może mieć w przyszłości problemy ze znalezieniem równie dobrej posady.

Zwolnienie dyscyplinarne - co trzeba wiedzieć

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że określenie “dyscyplinarka” lub “zwolnienie dyscyplinarne” nie jest umieszczone dosłownie w aktach prawnych. Pojęcie to stosuje się bowiem potocznie, jako pewnego rodzaju uproszczenie. W Kodeksie pracy ten rodzaj działania ze strony pracodawcy nazywany jest po prostu rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Ogólnie rzecz ujmując, jest to jeden z trzech możliwych sposobów zakończenia stosunku pracy. Pozostałe to rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, a także z zachowaniem określonego okresu wypowiedzenia, który wynosi co do zasady trzy miesiące.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Zwolnienie dyscyplinarne konsekwencje

Dyscyplinarka może dotyczyć wyłącznie osób, które były zatrudnione na umowie o pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy. Ma ona zastosowanie do umowy na czas nieokreślony, ale także określony oraz umowy na okres próbny. Zgodnie z artykułem 52 KP, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych; popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem; albo zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Prawodawca dokładnie wskazuje, co powinno znaleźć się w wypowiedzeniu umowy w trybie dyscyplinarnym. Jednym z kluczowych elementów jest wskazanie przez pracodawcę przyczyny, dla której decyduje się na rozwiązanie umowy, a także pouczenie pracownika o możliwości odwołania się do sądu pracy.

Naruszenie obowiązków a zwolnienie dyscyplinarne

Zwolnienie dyscyplinarne nieobecność w pracy - to jeden z możliwych powodów rozwiązania umowy przez pracodawcę. Przez ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych można bowiem rozumieć właśnie uchylanie się od pracy czy niestawianie się w miejscu jej wykonywania. Istotne jest w tej materii to, aby móc pracownikowi przypisać winę umyślną lub rażące niedbalstwo. Naruszeniem obowiązków będzie zarówno działanie, jak i zaniechanie. Ponadto, przykładem może być tutaj także spożywanie przez pracownika w miejscu pracy alkoholu lub pojawienie się w pracy pod wpływem narkotyków, ciągłe spóźnianie się, a nawet złamanie zakazu konkurencji. Zwolnienie dyscyplinarne może grozić również za niewykonanie polecenia służbowego, zakłócanie porządku w miejscu pracy czy też kradzież.

Czy popełnienie przestępstwa może być powodem zwolnienia dyscyplinarnego?

Do złamania prawa musi dojść w okresie trwania umowy o pracę. Bardzo wiele stanowisk jest przeznaczonych wyłącznie dla osób niekaranych. Aby móc mówić o zwolnieniu dyscyplinarnym z tego powodu muszą zaistnieć łącznie trzy przesłanki: pracownik popełnił zbrodnię lub występek; przestępstwo uniemożliwia mu dalsze zatrudnienie na danym stanowisku; oraz przestępstwo powinno zaistnieć w trakcie obowiązywania stosunku pracy i powinno być oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. Pracodawca musi zachować w tym wypadku ostrożność i opierać swoje decyzje na twardych przesłankach. Jeśli zwolnienie nastąpi na przykład przed uprawomocnieniem się wyroku, pracownik zyska możliwość walki o swoje prawa w sądzie pracy. Zwolniona osoba ma 21 dni na odwołanie się od tej decyzji do właściwego sądu. Jeśli pracownik dowiedzie swoich racji, sąd może zdecydować o przywróceniu go do pracy na to samo lub równoległe stanowisko, a pracodawca będzie musiał wykonać ten wyrok.

Czy utrata uprawnień do wykonywania zawodu może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym?

Jeszcze jedną z przyczyn rozwiązania umowy z pracownikiem będzie utrata przez niego wymaganych na danym stanowisku uprawnień. Do sytuacji tej dochodzi bardzo rzadko, ponieważ w większości przypadków strony dochodzą do porozumienia i rozstają się w zgodzie. Mówiąc o utracie kwalifikacji chodzi głównie o takie okoliczności, w których pracownik ponosi za to pełną winę. Przykładem może być odebranie prawo jazdy zawodowemu kierowcy z powodu prowadzenia przez niego pojazdu pod wpływem alkoholu. Wtedy zatrudniający ma pełne prawo do wręczenia nieodpowiedzialnemu pracownikowi “dyscyplinarki”.

Czy zwolnienie dyscyplinarne wygasa?

Zwolnienia dyscyplinarnego nie można w żaden sposób wykreślić z życiorysu, ale nie oznacza to oczywiście, że osoba taka już nigdy nie będzie mogła zdobyć dobrej pracy. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji, posiadanych kompetencji, doświadczenia, a także tego, na jakie stanowisko będzie w przyszłości aplikować. Tego rodzaju rozwiązanie umowy o pracę ma jednak jeszcze inne poważne konsekwencje, w tym utratę odprawy, a także brak możliwości otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Zwolnienie dyscyplinarne a wypłata - czy pracownik ją otrzyma? Tak, każdemu należy się wynagrodzenie za przepracowany okres. Zwolnienie dyscyplinarne a urlop - co w przypadku, gdy nie wykorzystało się go w całości? Co do zasady pracodawca ma obowiązek wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany okres urlopowy. Pamiętajmy, że zwolnionemu pracownikowi nadal przysługuje szereg określonych w przepisach uprawnień. Mimo zwolnienia warto do samego końca walczyć o to, co się należy.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.